(16.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 166 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 166 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 162 a 3 byli proti.

 

Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb., o ochraně práv k odrůdám, podle sněmovního tisku 620, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 167 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 167 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 157 a 14 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Blahopřeji panu ministrovi. Děkuji panu zpravodaji za odvedenou práci. (Potlesk.)

Vzhledem k tomu, paní poslankyně, páni poslanci, nyní by mělo přijít na pořad třetí čtení návrhu poslance Jiřího Payna, ale tento bod lze projednat až po 17. hodině, proto nyní budeme projednávat další bod pořadu, který je možné projednat, a to v podstatě už jeden jediný, kterým je

 

48.
Návrh novely Statutu Fondu národního majetku České republiky
/sněmovní tisk 693/

 

Prosím ministra financí a předsedu prezidia Fondu národního majetku Pavla Mertlíka, aby předložený tisk včetně stanoviska vlády odůvodnil. Já prosím, aby pan ministr Mertlík, který je pravděpodobně v předsálí, byl upozorněn, že byl předřazen jeho bod, aby se dostavil do sněmovny.

Na základě rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny předložený tisk projednal rozpočtový výbor. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 693/1.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Martin Kocourek. Já se omlouvám. Já prosím pana poslance Kocourka pouze, aby se připravil ke stolku zpravodajů, protože samozřejmě nejprve bude hovořit navrhovatel tohoto bodu pan ministr Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Statut Fondu národního majetku byl prezidiem Fondu národního majetku opakovaně projednáván na jeho schůzích v průběhu zhruba jednoho posledního kalendářního roku s tím, že celá řada problematických bodů, která byla jak v statutu v současnosti platném, tak v různých návrzích, byla postupně odstraněna a na půdě Fondu národního majetku v tomto došlo ke konsensu. Tím konsensem mám na mysli především společný pohled prezidia Fondu národního majetku a dozorčí rady Fondu národního majetku na předložený statut.

Statut byl poté předložen vládě, která jej rovněž schválila a doporučila Poslanecké sněmovně ke schválení. Tímto způsobem doporučuji sněmovně postupovat i já. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte, abych vás seznámil jako zpravodaj k tisku 693 s usnesením rozpočtového výboru k návrhu novely Statutu Fondu národního majetku ČR z 35. schůze dne 19. září 2000, kdy po úvodních slovech předkladatelů a zpravodajské zprávě rozpočtový výbor:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh novely Statutu Fondu národního majetku České republiky, tisk 693, schválila;

II. zmocnil zpravodaje, aby s tímto stanoviskem seznámil Poslaneckou sněmovnu.

K obsahu novely statutu bych chtěl říci, že se jedná o normu, která je modernizační, neboť poslední statut schválený sněmovnou pochází z roku 1994 a vyžaduje i některé terminologické změny a zároveň obsahuje i dvě věcné změny. První je zpružnění struktury řízení fondu v návaznosti na jeho v čase se měnící úkoly, kdy organizační řád přebírá do pravomoci prezidium fondu, na rozdíl od statutu. Druhou změnou je vyjmenování a posílení pravomocí dozorčí rady.

Tolik tedy má zpravodajská zpráva.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a v tuto chvíli otevírám všeobecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Všeobecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Ptám se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající. Návrh usnesení máme v tisku 693/1 a je to návrh usnesení rozpočtového výboru ze dne 19. září 2000 č. 352.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Návrh usnesení tedy je:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje návrh novely Statutu Fondu národního majetku ČR, tisk 693."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 168. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 168 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 138, 23 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Paní poslankyně, páni poslanci. Za dvě minuty začneme projednávat bod 64 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

64.
Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 599/ - třetí čtení

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP