(16.40 hodin)

Poslanec Radim Chytka: Konstatuji, že tím jsou pozměňující návrhy pod písm. C nehlasovatelné a můžeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písm. D - zvýšení částky při úniku informací. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 160 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 160 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 68 a 112 bylo proti.

 

Poslanec Radim Chytka: Zbývá legislativně technická oprava, kterou jsem uvedl ve třetím čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O té rozhodneme v hlasování pořadové číslo 161, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 161 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 184 a jeden byl proti.

 

Pokud se nemýlím, pane zpravodaji, snažíte se mi sdělit, že o všech návrzích bylo hlasováno.

 

Poslanec Radim Chytka: Ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přistoupíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., a některé další zákony, podle sněmovního tisku 608, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 162, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 162 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 182 a jeden byl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Opět blahopřeji panu ministrovi a děkuji zpravodaji.

 

Dalším bodem je

 

58.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči
a změnách některých souvisejících zákonů a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 619/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali ministr zemědělství Jan Fencl a zpravodaj zemědělského výboru Pavel Pešek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 619/2.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Nyní, pokud si pan ministr přeje vystoupit, udílím mu slovo k jeho závěrečnému slovu. Pan ministr si již nepřeje hovořit. Ptám se pana zpravodaje, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Opět tomu tak není. Proto prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Pavel Pešek: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji, abychom všech 11 pozměňovacích návrhů, které zazněly z usnesení zemědělského výboru č. 109, hlasovali jako celek najednou, a doporučuji je schválit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanovisko pana ministra.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Souhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr souhlasí, pan zpravodaj také souhlasí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 163 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 163 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 pro vyslovilo 171 a jeden byl proti.

 

(Hluk v sále.) Prosím o klid.

Vzhledem k tomu, že o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno, přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 619, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 164 a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 164 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 171 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Blahopřeji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi za těžkou práci.

 

Ještě předtím, než zahájím další bod, se přihlásil s procedurálním návrhem pan poslanec Sobotka. (Hluk v sále.) A prosím o klid.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, rád bych přednesl procedurální návrh, aby body 77 a 78 byly vypuštěny z programu naší současné schůze. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 165, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem pana poslance Sobotky. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 165 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 119 a 33 bylo proti. Konstatuji, že body 77 a 78 byly vyřazeny z pořadu této schůze.

 

Dalším bodem je

 

59.
Vládní návrh zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin,
ve znění zákona č. 357/1999 Sb., (o ochraně práv k odrůdám)
/sněmovní tisk 620/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali ministr zemědělství Jan Fencl a zpravodaj zemědělského výboru poslanec Pavel Kováčik.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 620/2.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda si snad přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Ptám se tedy pana zpravodaje.

Pan zpravodaj nám přednese návrh procedury, jak budeme hlasovat. (Hluk v sále.) Prosím o klid.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Vzhledem k tomu, že v usnesení zemědělského výboru č. 111 je obsaženo celkem pět pozměňovacích návrhů, které v zemědělském výboru prošly velmi shodně, navrhuji obdobnou proceduru jako u předcházejícího zákona, to znamená všechny pozměňovací návrhy hlasovat jedním hlasováním, čili en bloc.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Žádnou námitku proti proceduře nevidím. Prosím stanovisko pana ministra.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Souhlas.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Zpravodaj také doporučuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP