(17.00 hodin)

(pokračuje Buzková)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní tedy budeme projednávat bod 64. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Jiří Payne a zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Stanislav Křeček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 599/3.

Otevírám rozpravu, do které se písemně přihlásil pan poslanec Karel Vymětal, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vytáhl jsem si ze stenozáznamu přesné znění vstoupení hlavního předkladatele novely poslance Payna v obecné rozpravě druhého čtení a dovolte mi, abych jej citací připomněl. Pravil tehdy: "Údajně máme prosazovat marxistické pojetí třídy a máme ho považovat za jediné možné. Není to pravda. Uváděl jsem to opakovaně, že jsou různí sociologové nebo filozofové, kteří používají pojem třída jako svůj pracovní pojem. Já ho sice používat nemusím, ale toleruji… atd…, kdo chce používat takové pojmy. Problém je, když někdo z těchto pojmů začne vyvozovat nenávist." Tento přístup potom široce rozvinul a ukončil kolega Payne výzvou: "Proto je navržena tato obecná formulace a já vás žádám, abyste ji podpořili."

Dámy a pánové, dovolte mi, abych nastínil i další, jiný přístup k pojmu "třída", který je jistě podle novely možný a potvrdí to, co tvrdí kolega Payne, že totiž není jediný výklad pojmu třída podle Marxe. Rovněž doufám, že i tento výklad bude kolega Payne tolerovat, a naše soudy by jej obtížně odmítly, když bude schválena ona obecná formulace připouštějící jakýkoli výklad.

V zoologii se systematicky zařazují živočichové do kmenů, tříd, řádů, čeledí, rodů a druhů. Zde je třída systematickou jednotkou zařazující určité druhy živočichů podle charakteristických anatomických znaků. Samozřejmě jsou ještě podskupiny systémů, tedy podkmeny, podtřídy atd. Podle tohoto systému zjistíme, že do kmene strunatců a podkmene obratlovců, kam patří i další podkmeny pláštěnců a bezlebečních, patří třída savců, do níž nakonec patří i druh člověk údajně moudrý neboli Homo sapiens. Leč do kmene obratlovců patří také třída kruhoústých, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a zmíněná třída savců.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, volám vás k věci!

 

Poslanec Karel Vymětal: Dovolte, hovořím k termínu "třída", o kterém tady v obecných formulacích byla řeč a je obsahem předložené novely zákona, takže se domnívám, že hovořím k věci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jako předsedající vás v tuto chvíli volám k věci, takže se prosím vraťte k tématu.

 

Poslanec Karel Vymětal: Tedy pokud jeden z představitelů třídy savců druhu Homo sapiens jménem František Kozinoha bude podněcovat nenávist ke třídě plazů a jejímu představiteli - zmiji obecné, potom podle navržené novely trestního zákona bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Nedej bože, pokud by ještě navíc hlásal tuto třídní zášť, bude potrestán na 1 až 5 let. A vůbec nechci domyslet, kdyby tento František hlásal zášť k některé třídě podkmenu bezlebečních. Obecně by byli potrestáni studenti 3.A třídy střední školy ve městě Zvonokosy, pokud by podněcovali nenávist ke třídě 3.B téže školy, neboť již mají více než 15 let, a jsou tedy mladiství a trestně odpovědní.

Dámy a pánové, nevím, jestli si předkladatelé uvědomují, že potrestáni budou také příslušníci třídy kapitalistů podle marxistického pojetí třídy, jestliže budou podněcovat veřejně k nenávisti třídu dělnickou např. tím, že dělníkům budou odmítat vyplatit mzdy za odvedenou práci, tím, že budou omezovat jejich práva na bezpečnou práci nebo je vyhodí na dlažbu a odepřou jim právo na práci. Z řečeného vidí vážení předkladatelé a doufám i celá sněmovna, že každá hůl má dva konce.

Na závěr mi dovolte prohlásit, vážení kolegové a kolegyně, že nemám třídní zášť k žádné třídě bezlebečních, prostě je jen toleruji a registruji, že tu jsou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Udílím slovo panu zpravodaji k případnému závěrečnému slovu a poté aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona jste dostali jako tisk č. 599/3. Pokud jde o proceduru, navrhuji, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu A1, to jsou pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru, dále o pozměňovacích návrzích pod písmenem B v celku o obou bodech - jsou totožné. Pozměňovací návrhy pod písmenem C - každý bod zvlášť, C1 a C2, jde o odlišnou problematiku. Pozměňovací návrhy pod písmenem D, to je jeden návrh, a pozměňovací návrh pod písmenem E.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se jedná o proceduru zcela logickou, není třeba o tomto postupu hlasovat. Pane zpravodaji, předkládejte prosím jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim spolu s navrhovatelem vyjádřete.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A1, pozměňovací návrh k usnesení ústavně právního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Na žádost z pléna jsem vás všechny odhlásila a prosím o novou registraci. Prosím o stanoviska k tomuto návrhu.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Zpravodaj doporučuje a navrhovatel také doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 169 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 169 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 149 a 9 bylo proti.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B1 a B2, čili pozměňovací návrhy pod písmenem B oba. Stanovisko navrhovatele negativní, zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 170 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 170 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 186 vyslovilo 62 a 105 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP