(13.00 hodin)

(pokračuje Buzková)

Nyní budeme projednávat, jak již bylo rozhodnuto, body 106, 126, 128 a 130, což jsou body volební.

Zahajuji projednávání bodu

 

106.
Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

 

Jde o pokračování přerušeného bodu.

Udílím slovo předsedovi volební komise panu poslanci Vidímovi.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, 4. července t. r. Poslanecká sněmovna zvolila v prvním kole veřejným hlasováním tři členy Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání - pány Josefa Musila, Jiřího Novotného a Františka Schilbergra. Jak již bylo konstatováno, těmto zvoleným členům začalo volební období dnem 9. července letošního roku. Poté bylo projednávání tohoto bodu přerušeno.

Dnes máme před sebou druhé kolo volby, ve kterém lze zvolit čtyři členy této Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Připomínám, že do druhého kola postoupili tito kandidáti: Jana Bobošíková, Milan Jakobec, Daniel Novák, Petr Štěpánek a Rudolf Vodička.

Nyní budeme hlasovat ve druhém kole o jednotlivých kandidátech na členy Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. Je možné teď hned zahájit hlasování.

Požádal bych vás, paní předsedající, abyste se pokusila kolegy a kolegyně navrátit zpět do lavic, abychom mohli zahájit hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, dnes se celé dopoledne snažím, aby Poslanecká sněmovna nehlučela, ale jsem poměrně velmi neúspěšná.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku této rady je navržena paní Jana Bobošíková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 412, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 412 se z přítomných 173 pro vyslovilo 67 a 53 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této rady je navržen pan Milan Jakobec.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 413 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 413 se z přítomných 183 pro vyslovilo 33 a 92 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této rady je navržen pan Daniel Novák.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 414 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 414 se z přítomných 183 pro vyslovilo 91 a 70 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této rady je navržen Petr Štěpánek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 415 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 415 se z přítomných 175 pro vyslovilo 94 a 41 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této rady je navržen pan Rudolf Vodička.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 416 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 416 se z přítomných 184 pro vyslovilo 38 a 74 bylo proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Dovolte mi konstatovat, že ve druhém kole druhé volby členů Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání byl zvolen pan Petr Štěpánek. Tím druhá volba končí. Zbylá tři uvolněná místa je možné obsadit na některé z příštích schůzí Poslanecké sněmovny poté, co tento bod bude zařazen na pořad. Tím končí bod 106 schváleného pořadu jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, nekončíte jej vy. Končím projednávání bodu 106.

Dalším bodem je

 

126.
Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan předseda Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Podle zákona 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, Poslanecká sněmovna volí pět členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Poslanecké kluby ve stanovené lhůtě předložily tyto kandidáty: Pavel Hojda - KSČM, Libor Ježek - ODS, Pavel Němec - US, Karel Sehoř - ODS, Pavel Šafařík - KDU-ČSL, Dušan Tešnar - ČSSD. 30. června byly tyto návrhy zaslány na vědomí poslaneckým klubům.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje provést volbu tajným hlasováním. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Nyní prosím pana předsedajícího, aby zahájil rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zeptám se pana poslance Kapouna, zda chce vystoupit s technickou poznámkou ještě před otevřením rozpravy, nebo zda mohu rozpravu otevřít.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Chci se omluvit - chci zpochybnit hlasování u jména pana Nováka. Hlasoval jsem pro, ale mám tam křížek, že jsem nehlasoval. Bylo to o jeden hlas.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zpochybňujete hlasování o volbě nominovaného Daniela Nováka, které proběhlo v uzavřeném bodu. Musím v prvé řadě přerušit projednávání bodu č. 126.

 

Táži se sněmovny, zda souhlasí s námitkou, kterou vznesl pan poslanec Kapoun.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 417 z přítomných 183 poslanců pro 147, proti 7. Návrh byl přijat.

 

V tomto případě otevírám znovu bod č. 106. Prosím předsedu volební komise pana poslance Vidíma, aby nechal hlasovat znovu o návrhu na volbu člena Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.

Všechny vás na žádost z pléna odhlašuji. Požádám vás o novou registraci.

 

Budeme opakovat volbu Daniela Nováka do této rady.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 418 z přítomných 176 pro 87, proti 72. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP