(13.10 hodin)

(pokračuje Brožík)

Počkáme ještě několik vteřin na výpis z protokolu hlasování. Námitky nejsou? Pan poslanec Chobot se hlásí s námitkou.

 

Poslanec František Chobot: Jsem povinen zpochybnit hlasování opět, ale tentokrát jsem hlasoval pro a mám na záznamu křížek. Opravdu jsem hlasoval.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Chobot i pan poslanec Jičínský vnášejí námitku proti hlasování číslo 418. Rozhodneme o tom v procedurálním hlasování.

 

Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Chobota a pana poslance Jičínského, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 419 z přítomných 181 poslanců pro 129, proti 26. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy potřetí opakovat hlasování za člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání pana poslance Daniela Nováka.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 420 z přítomných 179 poslanců pro 89, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Není námitek. Končím projednávání bodu č. 106.

 

Otevírám znovu bod programu

 

126.
Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

 

Otevírám rozpravu k tomuto bodu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jedná se o návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím a táži se předsedy volební komise, zda se chce na závěr vyjádřit.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, v tomto okamžiku bych doporučil přerušit tento bod, neboť se jedná o tajnou volbu a čeká nás ještě několik takovýchto voleb, a přistoupit k projednávání dalšího volebního bodu 128.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane předsedo, přesto před přerušením bychom měli odhlasovat, že tato volba proběhne tajnou volbou.

 

Poslanec Jan Vidím: Ano. Předpokládal jsem, že pokud nikdo nezpochybnil, provedeme volbu tajně. Je samozřejmě možné a zřejmě i správné o tomto návrhu způsobu volby hlasovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Podrobíme tento návrh hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Jedná se o souhlas s tajnou volbou. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 421 z přítomných 183 poslanců pro 170, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod, kterým je bod č.

 

128.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku
do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB

 

Prosím, aby se slova ujal opět předseda volební komise Jan Vidím a tento bod uvedl.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ve stanovené lhůtě byl volební komisi předložen jediný návrh na předsedu této vyšetřovací komise, a to poslaneckým klubem KDU-ČSL na poslance Miroslava Kalouska. 7. července tohoto roku byl zaslán tento návrh všem poslaneckým klubům. Podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se předseda vyšetřovací komise vždy volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Volba probíhá pak nejvýše ve dvou kolech. Je technicky připravena.

Pane předsedající, požádal bych vás, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám rozpravu, do které nemám písemných přihlášek. Proto se táži, kdo se hlásí z místa. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Pan předseda se určitě nebude chtít vyjádřit, protože volba předsedy vyšetřovací komise podle § 75 odst. 1 je tajným hlasováním.

Přerušuji proto projednávání tohoto bodu a otevírám bod č. 130, kterým je

 

130.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

 

Prosím opět pana předsedu volební komise Jana Vidíma, aby uvedl tento bod.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, ve stanovené lhůtě byly volební komisi předloženy tyto návrhy: František Brožík - ČSSD, Martin Kocourek - ODS, Ivan Pilip - US. 7. července byly všechny tyto návrhy rozeslány poslaneckým klubům. Opět podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se předseda komise Poslanecké sněmovny vždy volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech a je technicky připravena.

Požádal bych vás, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a poté, co ji uzavřete, abyste mi ještě na okamžik předal slovo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám rozpravu, do které nemám písemných přihlášek. Táži se, kdo se hlásí z místa. Pokud tomu tak není, rozpravu končím a dávám opět slovo předsedovi volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, dříve než vyhlásíte přestávku, ve které tajné volby proběhnou, rád bych ještě zopakoval kandidáty, kteří postoupili do druhého kola dalších tajných voleb.

Volba veřejného ochránce práv paní Simeona Zikmundová a pan Stanislav Drobný, volba zástupce veřejného ochránce práv pánové Jiří Vyvadil a Vladimír Zeman, volba člena Rady České televize paní Marcela Marboe-Hrabincová a Ladislav Miler a konečně volba předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu Bohuslav Sobotka a Václav Klaus.

Tolik jsem pokládal za nezbytné říci k druhému kolu tajných voleb a nyní bych vás požádal, pane předsedající, abyste přerušil schůzi pro to, aby mohla proběhnout tajná volba, s tím, že bych požádal o 20 minut na vydávání hlasovacích lístků.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Znamená to, že musíme

otevřít i body

104., 105. a 108.,
 

což je druhé kolo voleb, ke kterému se již samozřejmě rozprava nevede. Pan předseda Vidím předložil pouze seznam kandidátů, kterých se toto druhé kolo týká. Vyhlašuji tedy konání voleb k bodům 126, 128, 130 a druhé kolo k bodům 104, 105 a 108, které proběhnou tajným hlasováním.

Žádost na vydávání lístků volební komise je 20 minut. To znamená, že ukončení vydávání lístků bude ve 13.40 hodin. Vzhledem k tomu, že je to velká várka voleb, doporučuji, abychom polední přestávku i k jednání volební komise vyhlásili do 15.00 hodin. Přerušuji tedy projednávání těchto bodů a vyhlašuji tajné volby.

 

(Jednání přerušeno ve 13.20 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP