(12.50 hodin.)

(pokračuje Mertlík)

Je to technicky zcela jiná operace, než když se poskytuje úvěr na sanaci nějakého pojistného fondu.

Chtěl bych upozornit, že naše vláda v případě bankovního sektoru vyplatila ze státního rozpočtu formou návratné peněžní pomoci klienty dvou bank, a to banky Universal a banky Moravia. Kdyby bylo došlo ke konkursu Investiční a Poštovní banky - a jsem rád, že k němu nedošlo - tak by nárok, který by vznikl bezprostředně státnímu rozpočtu na doplnění Fondu pojištění vkladů, byl ve výši cca 70 mld. Kč. Těchto 70 mld. Kč samozřejmě k dispozici v rozpočtu není, a pokud by taková skutečnost byla opravdu nastala, a jsem rád, že nenastala, tak jediné možné řešení by bylo, že bychom stejně jako dnes v této věci se obrátili na Poslaneckou sněmovnu s návrhem dluhopisového programu pravděpodobně na oněch 70 mld. Kč. Všichni si jistě dovedou představit, jak složitý bod pro jednání sněmovny by to byl.

Konečně k tomu, proč vláda nehledá zdroje uvnitř rozpočtu samotného, tak jak to požadoval pan poslanec Pilip.

Ve vládní rozpočtové rezervě byla tuším částka - přesné číslo si teď bohužel nevybavuji, ale pokud se spletu, tak směrem nahoru - schválena Poslaneckou sněmovnou na úrovni nižší než 280 mil. Kč. Jsme uprostřed roku, čili alikvóta je 140 mil. Kč. I kdyby celá tato částka byla použita na řešení tohoto problému, jistě to řešením není a rozpočet jako celek je na straně jedné napjatý, na straně druhé vláda, viz rovněž této sněmovně předložená správa o hospodaření rozpočtu za první čtvrtletí, o pokladním plnění, podobně je tomu ve druhém čtvrtletí, přesto postupuje velmi úsporně.

Závěr: v rozpočtu můžeme bez nějakých drastických opatření nalézt desítky milionů, ale nikoliv větší částku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Pavlu Mertlíkovi. A nyní prosím pana zpravodaje Svatomíra Recmana, aby zrekapituloval návrhy usnesení, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená sněmovno, ve všeobecné rozpravě k tomuto bodu vystoupilo šest poslanců a v podrobné rozpravě vystoupili čtyři poslanci. Zazněly tři návrhy na usnesení Poslanecké sněmovny. Tolik má zpravodajská zpráva.

Teď bych, pokud paní předsedající bude souhlasit, předložil návrh hlasovací procedury. Předpokládám, že to bude hlasování jednoduché, i procedura.

Doporučuji, abychom o usneseních hlasovali v takovém pořadí, jak byla přednesena v podrobné rozpravě, to znamená nejdříve o návrhu usnesení pana poslance Sobotky, pak pana poslance Doktora a na závěr pana poslance Kořistky s tím, že před každým hlasováním bych návrh usnesení ještě jednou přečetl, protože ho nemáte v písemné podobě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, nejsem si pouze jista jednou věcí. Domnívám se, že co se týká návrhů usnesení, tak návrh pana poslance Kořistky se nevylučuje s žádným jiným návrhem, zatímco návrhy pana poslance Sobotky a pana poslance Doktora se navzájem vylučují. Osobně se tedy domnívám, že zatímco návrh pana poslance Sobotky je de facto návrhem základním, protože jedná se prakticky o vzetí na vědomí vládního návrhu na řešení, tak návrh pana poslance Doktora vidím spíše jako protinávrh k tomuto návrhu.

Ale vyjádřete se, prosím, jaké je vaše stanovisko.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, myslím si, že návrh pana poslance Sobotky je v podstatě vzít na vědomí a ostatní dva návrhy usnesení jsou formou žádosti na vládu. Domnívám se, že jednodušší by bylo vypořádat se s tím tak, postavit se k tomuto bodu, jestli ho vzít na vědomí nebo nevzít na vědomí, v prvním kroku a ve druhém kroku projednat a schválit nebo neschválit žádosti na vládu, tak jak byly předloženy panem poslancem Kořistkou a panem poslancem Doktorem. (Hluk v sále, dohadovaní poslanců mezi sebou.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosila bych pana poslance Sobotku a pana poslance Doktora, aby nám momentálně věnovali pozornost.

Ale osobně jsem přesvědčena, že zatímco návrh pana poslance Doktora de facto vyzývá vládu, aby změnila své stanovisko, tak návrh pana poslance Sobotky je potvrzením stanoviska vlády, které tady bylo předneseno. Myslím si tedy, že tyto návrhy se spolu jednoznačně vylučují. A jsem také přesvědčena i nadále o tom, že bychom měli nejprve hlasovat o návrhu pana poslance Doktora jako o protinávrhu a poté o návrhu pana poslance Sobotky.

 

Poslanec Svatomír Recman: Dobře, přesvědčili jste zpravodaje. Souhlasím s procedurou, jak ji paní předsedající navrhla, tzn. nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Doktora, pak o návrhu pana poslance Sobotky a na závěr o návrhu pana poslance Kořistky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak je navrhl pan poslanec Doktor. Myslím, že bylo čteno již tolikrát, že není třeba znovu tento návrh číst.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 409, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 409 byl tento návrh přijat, když se z přítomných 184 pro vyslovilo 93 a 79 bylo proti.

 

Vzhledem k těsnosti hlasování chvíli počkáme, než budeme pokračovat. (Krátká přestávka.)

Hlasování tedy pravděpodobně zpochybněno nebude. Tím se návrh pana poslance Sobotky stal nehlasovatelným a budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kořistky.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 410, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 410 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 110 a 49 bylo proti.

 

Vzhledem k tomu, že byla přijata dvě usnesení, budeme hlasovat o návrhu jako o celku, a to v hlasování pořadové číslo 411, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 411 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 183 pro vyslovilo 94 a 85 bylo proti. (Potlesk.)

 

Tím jsme projednali tento bod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP