(12.40 hodin)

(pokračuje Doktor)

Návrh plnění přes dluhopisový program znamená nulovou motivaci na dosažených výnosech z konkursu a vyrovnání. To je situace, kterou nechceme připustit.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Sobotka. Pan ministr se hlásí o slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Mám pouze technickou poznámku. Kdyby byl pan poslanec Doktor pozorně poslouchal mé úvodní slovo, mj. by v něm slyšel, že podstatou řešení je návratná finanční výpomoc z veřejných prostředků. Čili to poslední tvrzení, že nikdo nebude kontrolovat, je přímou urážkou Ministerstva financí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, rovněž bych rád reagoval na některé věci, které zde zazněly. Nejprve na vystoupení pana kolegy Kocourka, který nám zde poměrně podrobně popsal, jakým způsobem by mohla fungovat Konsolidační banka v procesu realizace alespoň části pohledávek Fondu pojištění vkladů vůči zkrachovalým peněžním družstvům. Je třeba si uvědomit, že kapacita Konsolidační banky je dána nějakým konečným číslem, že tato Konsolidační banka skutečně plní velmi náročné úkoly při správě portfolia, o jehož objemu jsem zde hovořil. Je možné očekávat, že v souvislosti s operacemi kolem IPB se toto portfolio ještě dále rozšíří. Už dnes má Konsolidační banka poměrně značné lidské a kapacitní problémy s tím, aby průhledně, jasně a jednoznačně spravovala toto portfolio tak, aby se pohledávky realizovaly co nejvýhodněji pro stát. Takže je třeba si uvědomit, že ani Konsolidační banka nemá neomezené kapacity.

K vyjádření kolegy Doktora, který se zde zmínil o tom, že lidský problém trvá. Ano, domnívám se, že trvá, trvá neustále. My jsme nikdy při debatě o novele zákona o spořitelních úvěrních družstvech jako sociální demokracie netajili, že při konečném řešení, kterým není novela, ale kterým je nový zákon o systému peněžních družstvech, musí být určitou cestou formou zákona řešen i problém zajišťovacího fondu a nedostatku finančních prostředků v zajišťovacím fondu. Vždy jsme se k tomuto řešení hlásili a nikdy jsme neupírali vkladatelům, že by neměli dostat pojištěnou výši svých vkladů. To sociální demokracie nikdy neprohlásila, nikdy to neprohlásil žádný její představitel. Vždy jsme toto řešení ale spojovali spíše s přijetím nového zákona, který se v tuto chvíli připravuje na Ministerstvu financí.

Pokud jde o otázku financování přes dluhopisy. Domnívám se, že ti lidé, kteří zde hovořili o tom, že by se měly financovat přes řekněme vyšší ztrátu Konsolidační banky v jejím hospodaření za rok 2000 a řekněme i za rok 2001, nikdo z nich se zde nevyjádřil k tomu, jak on sám či jeho politická strana se zachová poté, kdy vláda do této Poslanecké sněmovny předloží dluhopisy, které budou financovat ztrátu Konsolidační banky. Bylo by dobré, aby Poslanecká sněmovna nepřenášela odpovědnost za toto řešení na vládu, aby rozhodla sama a aby ti, kdo navrhují, aby se řešení přeneslo na rozhodnutí vlády, se rovněž vyjádřili k tomu, jaký bude jejich postoj při financování dluhopisů vydaných v souvislosti se ztrátou Konsolidační banky v roce 2000 a v roce 2001.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu Poslanci Sobotkovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že se nyní množí dotazy, jak budeme postupovat před polední přestávkou, hodlám před polední přestávkou dokončit projednávání tohoto bodu. Potom bude projednán blok voleb a potom bude poněkud později vyhlášena polední přestávka. Myslím, že takové řešení je nejlepší. Nepovažovala bych za správné v tuto chvíli přerušovat rozjednaný bod.

Vzhledem k tomu, že ve všeobecné rozpravě nepadl žádný návrh, o kterém bychom nyní museli hlasovat, zahajuji rozpravu podrobnou. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Vidím přihlášku pana poslance Sobotky, poté pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl návrh usnesení k tomuto bodu:

Poslanecká sněmovna bere předložený návrh na řešení insolventnosti Fondu pojištění vkladů a situaci v sektoru peněžního družstevnictví na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Slovo má pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji. Vážená paní předsedající, dovolte, abych zopakoval návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby ve věci získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ke krytí výplat náhrad ze zajišťovacího fondu družstevních záložen postupovala takto:

1. pověřila Konsolidační banku uzavřením smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci zajišťovacímu fondu družstevních záložen,

2. stanovila maximální výši této transakce na 6 miliard korun a zajistila vypořádání výplat náhrad členům družstevních záložen do 31. října 2000.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Dále má slovo pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za slovo. Zopakuji své usnesení, které jsem zde v obecné rozpravě již jednou řekl:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby na schůzi Poslanecké sněmovny v září 2000 podala souhrnnou informaci o stavu vyšetřování eventuální trestné činnosti v družstevních záložnách.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vyjádřím se pouze k základním věcným problémům, které zde zazněly.

Za prvé. Jak upozornil pan zpravodaj Recman - a je to v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny ze začátku tohoto roku - vláda předpokládá přípravu nového zákona o peněžním družstevnictví, a to v termínu, který byl Poslaneckou sněmovnou doporučen. Čili tento úkol považujeme za vážný úkol a bude řádně splněn.

Co se týče oné lhůty mezi únorem a červnem, resp. červencem tohoto roku, nebyla prozahálena. Byla použita k velmi složité analýze toho, jakým způsobem zařídit možnou výplatu pojištění vkladů. Dovolím si upozornit teď - a upozornil jsem na to podrobně v již zahájené, leč přerušené rozpravě v bodu, kterým je vlastní dluhopisový zákon - že tento návrh sám o sobě má vážné, technické, ekonomické i morální problémy. Přes ty se vláda rozhodla tímto způsobem postupovat, protože nenalezla žádné lepší řešení. Základním problémem je to, že tak vznikne závazek Fondu pojištění vkladů vůči veřejným financím na straně jedné, na druhé straně závazek existujícím družstevním záložnám vůči takto zadluženému Fondu pojištění vkladů. Náklad se mj. - a to zde nebylo zatím diskutováno - přenáší i na stávající, ale i na všechny budoucí záložny, které vzniknou podle tohoto zákona. Čili návrh sám o sobě má své technické problémy, není to optimální řešení. Lepší nicméně podle našeho přesvědčení neexistuje.

Čas oněch jarních měsíců by stráven mj. tím, že Ministerstvo financí analyzovalo, zda neexistuje cesta, která by dokázala Fond pojištění vkladů obejít a tím nevystavit záložny tlaku tohoto velmi rozsáhlého závazku, který budou obtížně naplňovat. Tolik věcná odpověď panu poslanci Doktorovi, který, kdyby byl poslouchal mé úvodní vystoupení, byl by tam slyšel vysvětlení i některých dalších věcí, které potom možná záměrně zpochybňoval ve svém následujícím vystoupení, když mluvil o nekonzistenci v mém vlastním postoji. Já jsem v tom úvodním vystoupení uvedl - a teď k tomu jen odkazuji - že mou snahou a snahou vlády bylo řešení problémů pojištěnců, nikoliv problémů družstevních záložen.

Tím bych také odpověděl panu poslanci Kocourkovi, který se zde pokusil o onen logický výklad. Je myslím jistý rozdíl mezi tím, když Konsolidační banka převádí s jistým disážiem, které představuje svou kvantifikací jistou formu státní pomoci, obtížně vymáhatelné úvěry z komerčních bank na sebe a tyto potom vymáhá s nějakou třiceti- či víceprocentní úspěšností.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP