(14.40 hodin)

(pokračuje Brousek)

Jsem velmi rád, že ÚPV se těmito nedostatky podrobně zabýval a nemusím tedy navrhovat zamítnutí tohoto zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Rozuměl jsem vystoupení pana kolegy Brouska tak, že bude hlasovat, že bude hlasovat pro zamítnutí, ale nenavrhuje zamítnutí. Máme stejný náhled na věc.

Otevírám podrobnou rozpravu. Jako první je přihlášen pan poslanec Pavel Hrnčíř, poté pan kolega Milan Ekert.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vám předložit pozměňovací návrh, který by měl vyřešit situaci vzniklou schválením novely zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Dnem 1. července letošního roku nabude účinnosti zákon č. 103/2000 Sb., který přináší zásadní změny nejen zákona č. 72, ale také novelu občanského zákoníku. Cílem zpracovaného a schváleného doplnění občanského zákoníku, schváleného o ustanovení § 879c, mělo být vyřešení práva trvalého užívání pozemků zastavěnými stavbami, které jsou ve vlastnictví osoby, v jejíž prospěch bylo právo trvalého užívání pozemků zřízeno. Právo trvalého užívání takto ze zákona přechází u těchto pozemků na právo vlastnické.

Bohužel ještě před účinností tohoto zákona však dochází k různým názorům na výklad přijatého znění zákona. Například Ministerstvo financí rozeslalo všem okresním úřadům postup, jak zákon v praxi aplikovat. Ve svém výkladu neguje původní úmysl zákonodárce vyřešit právo trvalého užívání. Podle tohoto výkladu jsou z dopadu zákona vyloučeny subjekty, které nabyly právo trvalého užívání užíváním převzatých práv a závazků, právním nástupnictvím a dokonce se zákon nemá vztahovat ani na subjekty, které změnily svůj název, což je určitě nechtěný záměr, zejména u subjektů, jako jsou stavební bytová družstva anebo také ČSTV a další zájmové organizace.

Pro vyřešení tohoto nechtěného důsledku využívám možnosti otevření občanského zákoníku a předkládám pozměňovací návrh, kterým se sleduje věcně zpřesnění ustanovení § 879c, současně se pro fyzické osoby změkčují dopady způsobené zařazením časového limitu pro podmiňující výpůjčky nebo nájmu poměrné části pozemku. Reaguji tímto na velký počet zájemců z řad fyzických osob o uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem úpravy práva pozemků podle zákona o vlastnictví bytů. Řada z nich by totiž nemusela stihnout uzavřít příslušnou smlouvu se státem.

Text pozměňovacího návrhu k návrhu zákona podle sněmovního tisku 465 je tedy následující. V části první čl. I se doplňuje nový bod 9, který zní: Za § 879c se doplňují § 879d a 879e, které znějí:

"§ 879d - Osobou, v jejíž prospěch bylo právo trvalého užívání zřízeno, se pro účely § 879c rozumí i bytové družstvo nebo sdružení občanů, které vzniklo anebo se považuje za vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, pokud na takovéto bytové družstvo, případně sdružení občanů přešlo právo trvalého užívání, uvedené v § 879c odst. 1.

§ 879e - Ustanovení § 879c odst. 1 se vztahuje obdobně i na právo výpůjčky nebo nájmu podle § 879c odst. 2, zřízené nejpozději do 31. prosince 2000 ve prospěch toho, komu byl převeden byt nebo nebytový prostor do vlastnictví podle § 23 zákona o vlastnictví bytů. Změna takového práva výpůjčky nebo nájmu na vlastnictví nastává dnem 1. července 2001."

Vážené dámy a pánové, navržená změna zpřesňuje a doplňuje novou právní úpravu zákona č. 103/2000 Sb. a povede k odstranění výkladového úskalí § 879c a zmírní ve vybraných případech striktní časové podmínky citovaného usnesení a současně žádným způsobem nepoškodí dosavadní dotčené osoby.

Děkuji vám předem za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Ekert, který je zároveň posledním písemně přihlášeným do rozpravy.

 

Poslanec Milan Ekert: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si předložit návrh na doplnění textu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, v bodě 1 ve znění navrhovaném ústavně právním výborem.

1. V nově formulovaném § 53 navrhuji doplnit odst. 2 následujícího znění: "Prostředky komunikace na dálku umožňující individuální jednání mohou být použity jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich použití neodmítl. Pouze s předchozím výchozím souhlasem spotřebitele mohou být použity automatické telefonní systémy bez lidské obsluhy a faxy."

Následující odstavce budou přečíslovány.

Toto doplnění vychází ze znění směrnice 97/7/ES Evropského parlamentu a Rady o ochraně spotřebitele z hlediska smluv sjednávaných na dálku a zvyšuje tak míru kompatibility přijímané právní úpravy s legislativou Evropských společenství. Umožní respektovat právo spotřebitele na soukromí, zejména z hlediska ochrany před zvláště obtěžujícími prostředky komunikace i před zbytečnými výdaji.

2. V nově formulovaném § 53 navrhuji doplnit odst. 5 s následujícím textem: "Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele je důvodem pro zrušení úvěrové smlouvy mezi dodavatelem a spotřebitelem nebo úvěrové smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a třetí osobou ve prospěch spotřebitele, a to bez jakýchkoliv sankcí."

Následující odstavce budou též přečíslovány.

Rovněž tento navrhovaný text vychází ze znění citované směrnice Evropských společenství, a to z jejího čl. 6. Poté co spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, ztrácí úvěrová smlouva svůj původní smysl a její další trvání by mohlo vést k poškození spotřebitele. Opomenutím této úpravy bychom dle mého názoru citelně oslabili postavení spotřebitele na trhu oproti praxi běžné v Evropské unii.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci. Moje povinnost je položit otázku, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Návrh na vrácení ani zamítnutí nezazněl. Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Posouváme se směrem k zemědělství. Před námi jsou body 15 a 16.

 

Bodem 15 je

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 546/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády návrh zákona uvede ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP