(14.50 hodin)

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, zákon o potravinách a tabákových výrobcích byl schválen v roce 1997 a v této době byl z převážné části harmonizován s předpisy Evropského společenství.

Po vydání tohoto zákona však došlo v některých oblastech k novelizacím předpisu Evropského společenství, a to zejména v oblastech ve vztahu ke spotřebiteli, tj. označování potravin, dále úpravy režimů, výroby, dovozu a uvádění do oběhu potravin nového typu, z nichž se jedná především o potraviny vyrobené z geneticky modifikovaných organismů.

Současně bylo třeba do zákona zapracovat některé předpisy Evropského společenství, které v době tvorby tohoto zákona nebylo možno převzít, neboť technické předpoklady k jejich praktické realizaci to prostě neumožňovaly. Novelu projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na 31. schůzi a přijal řadu pozměňovacích návrhů, které navrhovanou novelu zpřesnily a upravily.

Chtěl bych však upozornit na tři pozměňovací návrhy, které zasahují do podstaty celého zákona o potravinách a které si, upřímně řečeno, zasluhují mimořádnou pozornost. Jedná se o následující:

1. Bylo změněno ustanovení § 3 odst. 1 f) tak, že byla vypuštěna zcela povinnost výrobců potravin kontrolovat jakost a zdravotní nezávadnost konečného výrobku.

2, V § 3 byla vypuštěna možnost používat za přesně stanovených podmínek a za souhlasu orgánů hygienické služby kromě pitné vody jinou vodu, která nesmí ovlivnit zdravotní nezávadnost konečného produktu.

3. V § 2, který definuje základní pojmy, byl v písm. c) vypuštěn bod 2 týkající se geneticky modifikovaných potravin nového typu, čímž bylo významně narušeno kompletní převzetí ustanovení předpisu Evropských společenství a v případě schválení v této podobě bude narušena kontinuita prováděcích předpisů, přičemž k vypuštění bodu 2 není zásadní důvod.

Vzhledem k možným negativním dopadům na kvalitu a zdravotní nezávadnost potravin, s ohledem na zvýšené náklady na výrobu některých potravin a nesoulad s předpisy Evropského společenství nelze s výše uvedenými pozměňovacími návrhy souhlasit. Předpokládám, že cestou pozměňovacích návrhů ze strany pánů poslanců přijde k řešení mnou nastolených problémů.

Ctěná sněmovno, dovoluji si doporučit vám propuštění tohoto zákona do třetího čtení. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh jsme v prvním četní přikázali k projednání zemědělskému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 546/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan kolega Jaroslav Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor na své 31. schůzi 14. června roku 2000 po zpravodajské zprávě poslance Pešána, po úvodním slově dr. Richarda Chvojky, náměstka ministra, a mé zpravodajské zprávě a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 546, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Pane předsedající, zatím vše.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku. Nikdo se dále nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Jako první má slovo pan kolega Pešán, jako druhý pan kolega Kováčik. Poté pan kolega Palas.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, pane předsedající. Dovolil bych si vznést několik pozměňovacích návrhů ke sněmovnímu tisku 546. V první řadě je to pozměňovací návrh, který se vztahuje k bodu 39 vládního návrhu zákona, kdy v § 6 odst. 6 se písm. e) vypouští. Úprava souvisí se změnou obsaženou pod bodem 3 usnesení zemědělského výboru a podle mého názoru myslím, že problém je dostatečně řešen písm. d) příslušného § 6 odst. 6.

Další pozměňovací návrh je k bodu 17 - usnesení zemědělského výboru. Tento pozměňovací návrh zní, že bod 17 usnesení zemědělského výboru vypustit, tzn. ponechat úpravu navrženou ve vládní předloze k tisku 546.

Další pozměňovací návrh je k čl. 3 - účinnost. Zní: Slova "1. září 2000" nahradit slovy "1. ledna 2001."

Další z mých pozměňovacích návrhů je k bodu 17 vládního návrhu zákona. Týká se § 3 odst. 1 písm. l). Zní: Za slovy "potraviny nového typu" zbytek textu vynechat a nahradit slovy: "které splňují požadavky tohoto zákona a prováděcích právních předpisů."

Další pozměňovací návrh je k bodu 27 vládního návrhu zákona, tj. k § 6 odst. 1 písm. a) a k témuž paragrafu odst. 3, kdy bych navrhoval vložit mezi slova "popř. prodávajícího" písmeno "i", čili v obou dvou textech by zněla věta "Obchodním jménem výrobce nebo dovozce, popř. i prodávajícího", potom by pokračoval původní text.

Další pozměňovací návrh je k bodu 57 vládního návrhu zákona, kdy v § 16 odst. 1 písm. a) navrhuji vynechat body 2 a 3. Stručné odůvodnění je takové, že tak jak tyto body zní, navozují určité křížení kompetentních kontrolních orgánů a odvolávají se na definici, která byla usnesením zemědělského výboru vypuštěna.

Vážený pane předsedající, to by byly veškeré moje pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Kováčik, připraví se pan kolega Palas.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Paní kolegyně, páni kolegové, dovoluji si požádat o pozornost k otázce, kterou chce řešit můj pozměňovací návrh, a to je otázka filozofie, zdali by všechny dozorové orgány měly mít také stejné nebo alespoň obdobné pravomoci. Jde o to, aby Česká zemědělská a potravinářská inspekce měla - stejně tak jako má Česká obchodní inspekce - pravomoc na místě při zjištění nedostatků ukládat blokové pokuty, vybírat pokuty a tím zlepšit, zpružnit a zrychlit organizaci vlastního řízení při přestoupení zákona.

Navrhuji proto v § 17 za odst. 6 vložit nový odst. 7, který zní: Pracovník příslušného orgánu dozoru na základě svého zjištění při kontrole může uložit kontrolovanému podnikateli za méně závažné zavinění porušení povinností uvedených v odst. 1, 2 a 3 pokutu až do výše 5000 korun bez dalšího projednání, bylo-li porušení povinností spolehlivě zjištěno a kontrolovaný podnikatel je ochoten pokutu zaplatit. Proti uložení takové pokuty se nelze odvolat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP