(15.00 hodin)

(pokračuje Kováčik)

O tom musí být kontrolovaný podnikatel předem poučen. K jejímu uložení a vybrání se použije bloků, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení o přestupcích.

Ostatní odstavce přečíslovat. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan kolega Palas. Další přihlášky nemám.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych po dohodě s předkladatelem a zpravodajem k tomuto bodu předložil několik pozměňovacích návrhů.

Bod 4 zní: "4. V § 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

c) potravinami nebo složkami potravin nového typu (dále jen 'potraviny nového typu') jsou potraviny nebo složky, které se dosud ve významné míře nepoužívaly v České republice pro lidskou spotřebu a které patří do těchto skupin:

1. potraviny obsahují geneticky modifikované organismy,

2. potraviny, které byly vyrobeny z geneticky modifikovaných organismů, ale konkrétní potravina je již neobsahuje,

3. potraviny obsahující novou nebo úmyslně modifikovanou základní molekulární strukturu,

4. potraviny sestávající z mikroorganismů, hub nebo řas, nebo jsou z nich izolovány,

5. potraviny sestávající nebo izolované z rostlin nebo živočichů, s výjimkou rostlin nebo živočichů získaných tradičním postupem šlechtění nebo chovu nebo rozmnožování, a které jsou považovány za zdravotně nezávadné,

6. potraviny vyrobené dosud nepoužívanými technologickými postupy, které vedou k významným změnám ve struktuře potraviny nebo složení, ovlivňující jejich nutriční hodnotu, metabolismus nebo obsah nežádoucích látek;

Poznámka pod čarou: 2a) Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých dalších zákonů."

Dále pak je třeba z textu vládního návrhu zákona za již citovaným bodem 6 vypustit větu: "Za potraviny nového typu se nepovažují přídatné látky, látky určené k aromatizaci a extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin."

V bodě 17 písm. j) zní: "j) používat k přímému technologickému zpracování nebo k uchování potravin pitnou vodu; jinou vodu s výjimkou potravin živočišného původu může výrobce k těmto účelům používat jen se souhlasem orgánu ochrany veřejného zdraví. V žádosti o souhlas uvede výsledky šetření jakosti o zdravotní nezávadnosti této vody a zdůvodnění jejího použití. Povinnost používat pitnou vodu se nevztahuje na vodu používanou k dopravě nebo mytí zemědělských produktů a surovin, které jsou dále tepelně zpracovány. Tato voda však nesmí negativně ovlivnit zdravotní nezávadnost potraviny,".

Bod 23 zní: "§ 4 Ozařování potravin

(1) Ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením lze ozařovat pouze potraviny a potravinové suroviny stanovené vyhláškou. Při ozařování těchto potravin a potravinových surovin musí být dodrženy podmínky stanovené vyhláškou. Ostatní potraviny a potravinové suroviny mohou být ozařovány pouze se souhlasem a za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

(2) Osoba provádějící ozařování potravin a potravinových surovin ionizujícím zářením musí

a) být k této činnosti odborně způsobilá,

b) vést dokumentaci o způsobu ozáření potravin, druhu a množství ozářených potravin a potravinových surovin, označení šarže, objednatele a příjemce ozářených potravin, datu ozáření, obalových materiálech použitých během ozáření, údajích sloužících ke kontrole ozařovacího procesu včetně údajů o průběžné technologické dozimetrické kontrole použité dávky s detaily zahrnujícími limitní, nejnižší a nejvyšší absorbovanou dávku záření a jeho povahu, odkaz na validační měření, údaj o zvláštních podmínkách při ozáření (například teplota, interní atmosféra),

c) dokumentaci podle písmene b) uchovávat po dobu pěti let.

(3) Dovozce může dovážet potraviny a potravinové suroviny ošetřené ionizujícím zářením pokud

a) byly ošetřeny ionizujícím zářením v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou,

b) jsou doprovázeny doklady podle odstavce 2 písm. b)."

Bod 31 v § 6, písm. l) zní:

"l) údajem o ošetření potraviny nebo potravinové suroviny ionizujícím zářením, a to slovy "ozářeno" nebo "ošetřeno ionizujícím zářením"; v případě ošetření potraviny nebo potravinové suroviny, která je složkou potraviny, se tento údaj uvede vedle názvu složky potraviny,".

Oba pozměňovací návrhy těsně souvisí a jsou hlasovatelné jen současně.

Bod 24 zní:

"24. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně poznámky pod čarou č. 10c) zní:

§ 4a Klasifikace jatečných zvířat

(1) Provozovatel jatek, který poráží jatečná zvířata, je povinen zajistit klasifikaci jatečných zvířat, zejména prasat, skotu a ovcí, způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou.

(2) Klasifikaci jatečných prasat provádějí fyzické nebo právnické osoby způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou, na základě osvědčení o odborné způsobilosti vydaného Ministerstvem zemědělství.

(3) Klasifikaci jatečného skotu a ovcí provádějí fyzické nebo právnické osoby způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou, na základě osvědčení o odborné způsobilosti vydaného Ministerstvem zemědělství.

(4) Předpokladem pro vydání osvědčení podle odstavců 2 nebo 3 je zdravotní způsobilost, nejméně středoškolské vzdělání, 2 roky praxe a úspěšné absolvování odborné přípravy; podrobnosti stanoví vyhláška.

(5) Náklady spojené s klasifikací jatečných zvířat hradí stejným dílem dodavatel jatečných zvířat a provozovatel jatek podle odstavce 1.

Poznámka pod čarou: 10c) § 22 a 23 zákona č. 166/1999 Sb."

Bod 62 zní:

"62. V § 17 odst. 1 písm. a) se na konci bodu 1 čárka zrušuje a doplňují se tato slova: 'nebo § 4a odst. 1,'."

Čl. II zní:

"Čl. II Přechodné ustanovení

Do 31. prosince 2001 lze používat na obalu potravin určeném pro spotřebitele označení podle dosavadních právních předpisů."

Čl. III zní:

"Čl. III Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou čl. I bodu 24, pokud se týká § 4a odst. 2, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2001, a čl. I bodů 22, 24, pokud se týká § 4a odst. 3, 27, 29, 34, 36, 39 a 40, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2002."

V bodě 44 změnit znění písmene e) takto:

"e) s ohledem na povahu potraviny přiměřeně zkrátit datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené na obalu potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí, a stanovit i podmínky jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a zdravotní nezávadnosti potraviny,".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP