(9.10 hodin)

(pokračuje Langer)

Upozorňuji, že jde pouze o jednu z těchto odpovědí.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 40 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 143 pro 106, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Další návrh je návrh pana kolegy Palase, a to přesunout body č. 15 a 16 na čtvrtek 14.00 hodin, to znamená bezprostředně po polední přestávce. Rozuměli jsme tomuto návrhu?

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 41 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 145 pro návrh 128, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Škromach navrhl přesunout body č. 39 a 40 až na třetí jednací týden, který začíná tuším 10. 7., a to na středu tohoto týdne jako první a druhý bod našeho jednání.

Zahájil jsem hlasování číslo 42 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 145 pro 110, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslední návrh byl návrh pana kolegy Payna, a to, aby bod č. 48 byl zařazen jako první bod tento pátek. Ještě upřesnění.

 

Poslanec Jiří Payne: Já bych to upřesnil, protože jsme právě odhlasovali první bod v pátek, v tom případě tedy druhý bod v pátek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ne, my jsme nehlasovali o žádném prvním bodu v pátek. Interpelace jsou druhý bod. (Poslanec Jiří Payne navrhuje z místa zařazení jako třetí bod, posléze se vrací k návrhu na zařazení jako první bod.) Když odhlasujeme, že je to první bod, tak je to první bod v tuto chvíli, pokud to odhlasujeme. Pan kolega Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane místopředsedo, omlouvám se, že jsem nevyužil toho času v okamžiku, kdy jste vyzýval další zájemce. Musím se přiznat, že jsem se dozvěděl, že k vládnímu návrhu zákona o informačních systémech veřejné správy nebyly ještě rozdány pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se tak stane až v dnešních odpoledních hodinách, poprosil bych, jestli by sněmovna svým rozhodnutím neumístila tento bod jako druhý bod pátečního jednacího programu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, jako druhý bod už jsme zařadili něco jiného, takže toto by bylo jako bod třetí. Číslo? (Poslanec Zajíček z místa sděluje, že jde o bod 24 - tisk 457.) Bod 24 jako třetí bod.

 

Nejprve rozhodneme o návrhu pana kolegy Jiřího Payna.

Zahájil jsem hlasování číslo 43. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 150 pro 115, proti 9. Návrh byl přijat.

 

A nyní návrh pana kolegy Toma Zajíčka, bod 24 jako třetí bod v pátek.

Zahájil jsem hlasování číslo 44. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 152 přítomných pro návrh 139, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Ještě to není vše, pan kolega Vidím, předseda volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna zařadila na pořad svého jednání bod volba členů dozorčí rady fondu dopravní infrastruktury, stanovuji lhůtu pro podávání návrhů na pátek 30. května do 14.00 hodin. (Námitky.) Do 30. června.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Žijete v minulosti, pane kolego.

Předpokládám, že to je poslední sdělení vyjma toho, které mám pro vás já v tuto chvíli, a to, že dnes budeme nejdříve pokračovat v přerušeném projednávání bodu č. 14, poté se budeme dopoledne věnovat bodům 12, 17 až 23 vyjma bodů 15 a 16, které byly přesunuty.

 

Přistoupíme tedy k bodu číslo

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 537/ - druhé čtení

 

Včera jsme se dostali do podrobné rozpravy, která byla přerušena. Nyní registruji přihlášku pana poslance Vlastimila Tlustého a uděluji mu slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážený pane guvernére, vážená vládo, dámy a pánové, podrobná rozprava byla včera přerušena těsně před 19. hodinou, protože na lavicích nebyl rozdán písemný podklad, na který jsem se odkazoval při předkládání pozměňovacích návrhů. V tuto chvíli již na lavicích je. Zopakuji jeho název. Jsou to Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, sněmovní tisk 537, ke druhému čtení v Poslanecké sněmovně - nyní uvedeno důležité datum - 27. 6. 2000. Podepsáni Vlastimil Tlustý a Martin Kocourek.

V tomto písemném materiálu následuje na devíti stranách celkem 20 pozměňovacích návrhů, a jak již jsem uváděl včera, desátý pozměňovací návrh má dvě varianty. Jejich zdůvodnění jsem včera přednesl v podrobné rozpravě.

Dále mi dovolte uvést, že všechny texty v tomto písemném materiálu, které jsou uvedeny kurzívou, mají charakter komentářů vysvětlujících vzájemné vazby jednotlivých předložených pozměňovacích návrhů. Jsou to vazby, které mohli autoři předvídat v okamžiku jejich zpracování. Měl to být návod pro zpravodaje, jak při hlasování nakládat s jednotlivými pozměňovacími návrhy. Je samozřejmé, že v rozpravě ve druhém čtení bude předložena celá řada dalších pozměňovacích návrhů, které mohou tyto komentáře a tyto vazby učinit jinými.

Proto v tomto písemném textu vlastními pozměňovacími návrhy je pouze text, který není uveden kurzívou. Tímto ve smyslu usnesení Poslanecké sněmovny mohu doufám považovat těchto 20 pozměňovacích návrhů za předložené.

A nyní mi dovolte předložit ještě čtyři pozměňovací návrhy, které jsou všechny pozměňovacími návrhy k návrhu na změnu § 6. Tento návrh tady včera přednesl pan poslanec Sobotka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP