(9.20 hodin)

(pokračuje Tlustý)

První z těchto pozměňovacích návrhů k § 6, tzn. k návrhu přednesenému panem poslancem Sobotkou. Za odst. 3 se vkládá nový odst. 4, který zní: "Nikdo nesmí zastávat funkci člena bankovní rady více než dvakrát." Ostatní odstavce se přečíslují.

Druhý takovýto pozměňovací návrh opět k § 6, tedy opět k návrhu pana poslance Sobotky. Za dosavadní odst. 4 se vkládá nový odstavec, který zní: "V jednom roce nesmí být jmenováni více než tři členové bankovní rady." Ostatní odstavce se rovněž přečíslují.

Třetí návrh zní: odst. 14 zní - a je to nová podoba odst. 14 - jinak řečeno navrhuji, aby odst. 14, který přednesl pan poslanec Sobotka, byl nahrazen následujícím zněním: Opět v § 6, tak jak jej přednášel pan poslanec Sobotka. Nový odstavec 14 by měl podle mého návrhu toto znění:

"Prezident republiky může odvolat člena bankovní rady:

a) nevykonává-li funkci po dobu delší než šest měsíců,

b) narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce nebo

c) zpronevěří-li se poslání, které vyplývá z povinností člena bankovní rady.

Čtvrtý pozměňovací návrh - opět související s § 6, nicméně pozměňovací návrh, který by se promítl v přechodných ustanoveních - připojuje se nový článek, označuji jako xy, v tuto chvíli není znám definitivní počet nových článků, a tento nový článek zní:

"Přechodná ustanovení - odst. 1:

Ustanovení § 6 odst. 4 se vztahuje na všechny členy bankovní rady, kteří zastávali svou funkci od účinnosti zákona č. 6 z roku 1993 Sb."

Druhý odstavec: "Pokud by v roce 2005 mělo skončit funkční období více než třem členům bankovní rady, jmenuje prezident republiky v souladu s § 6 odst. 6 některé z nových členů k prosinci roku 2004."

Odst. 3 téhož přechodného ustanovení: "Skončí-li v jednom roce funkční období více než třem členům bankovní rady (§ 6 odst. 6), rozloží prezident jmenování nových členů bankovní rady do dvou kalendářních let."

Všechny tyto čtyři pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu pana poslance Sobotky týkající se § 6 jsou hlasovatelné individuálně a vzhledem k tomu, že mají charakter pozměňovacích návrhů k pozměňovacímu návrhu, prosím, aby tak o nich bylo hlasováno.

To jsou všechny pozměňovací návrhy, které jsem chtěl přednést ve druhém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Je stále ještě otevřena podrobná rozprava k tomuto návrhu. Ptám se, kdo má v úmyslu se do ní přihlásit nebo podat pozměňovací návrh. Žádnou přihlášku nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Předpokládám, že pan zpravodaj mi dá za pravdu, že v rozpravě nezazněl ani návrh na vrácení, ani návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Končím tedy druhé čtení.

Ještě závěrečné slovo zpravodaje. Prosím.

 

Poslanec Martin Kocourek: Já nechci přednášet, vážený pane předsedající, závěrečné slovo, nicméně vzhledem k charakteru pozměňovacích návrhů a logice zákona bych požádal sněmovnu, abychom si odsouhlasili, že pozměňovací návrhy ve sněmovním tisku, který bude zohledňovat k hlasování, aby byly řazeny podle paragrafů a v rámci těchto paragrafů podle pořadí, v jakém byly podány, nikoli tedy komplexně podle toho, v jakém pořadí byly podány, nicméně podle paragrafů a poté, jak byly podány. Já bych prosil, abychom si odsouhlasili tuto proceduru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je procedurální návrh, tedy aby pozměňovací návrhy byly zařazeny podle paragrafů návrhů zákona a v rámci jednotlivých paragrafů podle pořadí, tak jak zazněly, majíce vztah k tomu či onomu paragrafu zákona. Toto je myslím velmi jasný procedurální návrh, o kterém nechám v tuto chvíli hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 45. Kdo je pro tento procedurální návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 161 pro 126, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Končím tímto druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu guvernérovi za přítomnost, loučím se s ním do doby třetího čtení.

 

Dalším bodem našeho programu je bod číslo

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 531/ - druhé čtení

 

Tento návrh zákona jsme projednávali ve druhém čtení na 25. schůzi dne 17. května a po obecné rozpravě jsme ho vrátili rozpočtovému výboru k novému projednání. Rozpočtový výbor předložil nové usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 531/2.

Ptám se pana místopředsedy vlády a ministra financí Pavla Mertlíka, zda chce v úvodu tohoto druhého čtení vystoupit. Je tomu tak, uděluji mu slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Já jen odkáži na včerejší jednání, kde jsem úvodní slovo pronesl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, rozpočtový výbor na základě usnesení sněmovny znovu projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o cenných papírech, a přijal k němu nové usnesení, které v plném rozsahu nahrazuje původní usnesení rozpočtového výboru, které mělo sněmovní tisk 531/1.

Navíc toto nové usnesení bylo na základě rozhodnutí rozpočtového výboru zpracováno do podoby úplného znění návrhu novely zákona o cenných papírech, a to proto, že množství bodů v původní vládní předloze i množství přijatých pozměňovacích návrhů v rozpočtovém výboru je tak značné, že původní předloha by se stala velmi nepřehlednou, a proto nové usnesení rozpočtového výboru je extrémně tlustý materiál, přibližně v rozsahu 1 cm, nenechte se tím odradit, je to zpracováno ve snaze učinit vám tuto předlohu přehlednou a zejména umožnit při hlasování o pozměňovacích návrzích, které padnou dnes v opakovaném druhém čtení, jejich přehlednost a snadnou hlasovatelnost.

Rozpočtový výbor tedy svým novým usnesením se pokusil vyřešit většinu sporných bodů, které se v průběhu projednávání této novely objevily. Toto nové usnesení samozřejmě tyto rozpory nebylo schopno, a proto ani neřeší na 100 %. Předpokládám, že i dnes v rozpravě padne relativně mnoho pozměňovacích návrhů, nicméně mělo by být zlomkem vůči počtu původně předložených pozměňovacích návrhů v rozpočtovém výboru.

Máte tedy k dispozici v novém usnesení rozpočtového výboru zapracované nejenom návrhy z vládní předlohy, ale i přijaté pozměňovací návrhy v rozpočtovém výboru. To na vysvětlenou pro tento, možná trochu zvláštní, postup, nicméně rozpočtový výbor byl veden snahou umožnit sněmovně tuto poměrně komplikovanou novelu přijmout v dostupném časovém intervalu, protože odborná veřejnost tuto novelu očekává se značnými nadějemi a případné další komplikace při jejím projednávání by byly všeobecně považovány za újmu pro český kapitálový trh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP