(15.20 hodin)

(pokračuje Fencl)

Jde-li o změny v českém chovatelství, tak uvedu alespoň některé příklady.

Státní plemenářský podnik, jednotná plemenářská organizace s celostátní působností, která byla v době tvorby a přijetí výše citovaného zákona a v následujících několika letech dominujícím subjektem na úseku ušlechtění a plemenitby, byla v procesu privatizace postupně transformována do řady samostatných subjektů podnikatelského typu, které v současné době v této oblasti vykonávají svou činnost.

Podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla a dosud vzniká řada zájmových sdružení chovatelů, kterým předpisy Evropského společenství svěřují důležité funkce v celém procesu šlechtění a plemenitby, zejména vedení plemenných knih a vydávání tzv. řádů plemenných knih. Tento princip nebylo možno upravit v době tvorby zákona č. 240/1991 Sb., kdy se tato zájmová sdružení chovatelů teprve formovala. Je však v plné míře obsažen v předloženém návrhu plemenářského zákona, a tak bych mohl pokračovat.

Z těchto důvodů je potřeba zohlednit a právně zakotvit změny v českém chovatelství současně s požadavky komunitárního práva, a to vše je velmi aktuální.

Bylo dále potřeba také reagovat na § 10 (novely???) zákona 240/1991 Sb., kterou(?) přinesl zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů. Veterinární zákon touto novelou oblast šlechtění a plemenitby rozšířil o celou problematiku označování a evidence hospodářských zvířat a zvěře ve farmových chovech. Návrh zákona je v souladu s předpisy Evropského společenství upravujícími tuto problematiku, taktéž je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Zemědělský výbor Parlamentu České republiky přijal 33 pozměňovacích návrhů. V zásadě s těmito návrhy souhlasím. Své případné námitky si dovolím vyjádřit před hlasováním ve třetím čtení. Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Vládní návrh jsme přikázali k projednání v prvním čtení zemědělskému výboru. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 500/1. Pan poslanec Pešán byl určen zpravodajem výboru. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor projednal vládní návrh plemenářského zákona, sněmovní tisk 500, na své 28. schůzi a přijal usnesení pod č. 93, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, plemenářský zákon, tisk 500, schválit s přiloženými pozměňovacími návrhy, které byly předloženy Poslanecké sněmovně ve sněmovním tisku 500/1.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se písemně nikdo nepřihlásil. Rozpravu tedy končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které jako první je přihlášen pan poslanec Grüner.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane předsedo, vážení zástupci vlády, pánové a dámy, dovoluji si podat tři krátké pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk č. 500.

První pozměňovací návrh zní: § 13 odst. 4 - na konci odst. doplnit text: "a závazné doporučení uznaného chovatelského sdružení."

Zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu: Za tvorbu a realizaci šlechtitelských programů odpovídá podle zákona příslušné chovatelské sdružení. Jeho doporučení pro uznání šlechtitelského chovu je zcela zásadní.

Druhý pozměňovací návrh: § 17 odst. 2 - zařadit nový bod d), a to v tomto znění: "zabezpečit podle požadavku chovatelů inseminační dávky ze všech inseminačních stanic v České republice, popř. v zahraničí."

Zdůvodnění: Návrh stanovuje povinnost oprávněných osob provádějících inseminaci zajistit pro chovatele veškeré dostupné inseminační dávky z České republiky i ze zahraničí.

Třetí pozměňovací návrh: § 23 odst. 5 - zařadit nový bod pod písm. j) v tomto znění: "prověřovat způsob označování zvířat a vedení záznamů u subjektů zapojených do ústřední evidence."

Zdůvodnění: Nařízení Komise Evropské unie č. 2630/1997 ukládá organizacím kompetentním k vedení ústřední evidence provádět kontroly označování a vedení záznamů v rozsahu 10 % chovů a jejich stavů zvířat ročně. Doklady o splnění tohoto úkolu se předkládají každoročně Komisi Evropské unie. Nesplnění znamená ohrožení vývozu zvířat a živočišných produktů do zemí společenství. Je proto nezbytné uložit kompetentní organizaci ze zákona provádění potřebných kontrol a upravit způsob provádění ve vyhlášce.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako druhý je pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k § 21 odst. 6 vládního návrhu zákona.

Prodávat nebo nakupovat inseminační dávky, embrya a vaječné buňky mohou:

a) chovatelé, kteří však mohou prodávat inseminační dávky, embrya a vaječné buňky jen vlastních plemeníků nebo plemenic,

b) osoby oprávněné k provozování inseminační stanice nebo střediska pro přenos embryí,

c) právnické nebo fyzické osoby, které jako podnikatelé nakupují nebo prodávají inseminační dávky, embrya a vaječné buňky dovezené ze zahraničí osobám uvedeným pod písm. a) a b).

Zdůvodnění: Navrhované znění zajišťuje přímý vztah mezi producenty, resp. dovozci, semene, embryí a vaječných buněk a umožňuje přesnou evidenci a kvalitativní kontrolu. Jakýkoli obchodní mezičlánek nepřináší žádné zvýšení kvality a povede nutně ke zvýšení nákladů pro chovatele s dopadem do produkčních a spotřebitelských cen. Nemá tudíž povahu konkurenčního faktoru a je v rozporu se zájmem chovatelů a smyslem zákona.

Obdobné zákony rozhodujících zemí Evropské unie upravují uvedenou problematiku shodně. Předpisy Evropské unie se vztahují výlučně na podmínky vzájemného obchodu plemenným materiálem v rámci členských zemí. Vnitřní uspořádání ponechávají plně na rozhodnutí každé země. Přímý prodej inseminačních dávek mezi chovateli nelze doporučit, protože neumožňuje kvalitativní kontrolu a nedává záruku jeho oplozovací schopnosti.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Palasovi. Táži se, kdo se ještě hlásí. Pan poslanec Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji. Kolegyně a kolegové, já si rovněž dovolím předložit jeden pozměňovací návrh, který se vztahuje k § 7 odst. 2 zmíněného návrhu zákona.

Navrhované znění zní: § 7 odst. 2:

a) Testování a posuzování zajišťují v chovech nebo v testačních zařízeních uznaná chovatelská sdružení nebo oprávněné osoby, pokud k tomu mají potřebné technické vybavení, a zajištěné osoby odborně způsobilé podle § 30.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP