(15.30 hodin)

(pokračuje Pešán)

b) kontrolu mléčné užitkovosti u skotu nemohou zajišťovat osoby, které jsou zároveň majiteli testovaných plemeníků anebo obchodují s inseminačními dávkami."

Stručné odůvodnění: Oddělení kontroly mléčné užitkovosti od komerční činnosti je jednou ze základních podmínek zajištění potřebné objektivnosti.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo se dále hlásí. Jestli nikdo, podrobnou rozpravu končím. Nechce-li promluvit ani pan ministr, končím i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji navrhovateli i zpravodaji.

 

Přecházíme k bodu

 

39.
Vládní návrh zákona o Správách povodí
/sněmovní tisk 587/ - prvé čtení

 

Slovo má opět pan ministr zemědělství.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedo sněmovny, ctěná sněmovno, z pověření vlády si dovoluji před vás předstoupit s odůvodněním návrhu zákona o správách povodí, jehož znění je výsledkem obšírných diskusí od orné veřejnosti a řady jednání na úrovni nejen této vlády, ale i vlády premiéra pana Klause a též premiéra pana Tošovského.

Považuji za nutné zdůraznit, že dnes před vás předstupuji s komplexním vysvětlením důvodů, které vládu České republiky vedou k návrhu tohoto zákona. Prosil bych vás o trpělivost a akceptaci obvykle nepřiměřené délky mého vystoupení.

Koncem roku 1993 tehdejší ministr životního prostředí František Benda předložil na jednání porady ekonomických ministrů materiál, který řešil problematiku eventuálního vzniku a činnosti akciových společností Povodí. Porada ekonomických ministrů však tento materiál vůbec neprojednala, přesto tehdejší ministr životního prostředí bez mandátu vlády České republiky rozhodl o zřízení akciových společností Povodí k 1. 1. 1994.

Skutečnost, že ministr Benda jednal v této věci bez souhlasu vlády České republiky, potvrdil sám tehdejší předseda vlády pan Václav Klaus při projednávání tzv. malé novely zákona o vodách v lednu 1996. Ministru Bendovi razantním způsobem vytkl způsob jeho chování při založení akciových společností a sám kritizoval formu státních akciových společností v případě správy vodohospodářsky významných vodních toků.

Na základě této diskuse ministr Benda v květnu 1996 vládě předložil materiál, který se zabýval problematikou postavení a právní formy současných správců významných toků akciových společností Povodí i koncepcí budoucího uspořádání správy vodních toků. Tehdy uložila vláda ministru životního prostředí předložit vládě návrh transformace akciových společností Povodí do formy státního podniku spolu s výčtem všech druhů nákladů připadajících při této transformaci v úvahu. Ministr životního prostředí tento materiál vládě již nepředložil a v červnu 1997 v souvislosti se změnou jediného akcionáře, a. s. Povodí, převedl v souvislosti s novým kompetenčním zákonem tento úkol na ministra zemědělství.

Tehdy pan místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux připravil vládě komplexní analýzu problematiky s návrhem nápravy řady chyb, kterých se dopustilo Ministerstvo životního prostředí a osobně pan ministr Benda při založení akciových společností Povodí z tehdejších příspěvkových organizací Povodí.

Materiál potvrdil předchozí upozornění ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci, že způsob založení akciových společností Ministerstvem životního prostředí neproběhl v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., o velké privatizaci. Ministerstvo životního prostředí jednalo při založení těchto společností jako právnická osoba a založilo společnosti ve smyslu § 57 obchodního zákoníku s tím, že vložilo majetek zrušených příspěvkových organizací do těchto společností a tento majetek se stal jejich základním jměním zapsaným v obchodním rejstříku.

Znovu zdůrazňuji, že pan ministr Benda prokazatelně jednal v této věci bez souhlasu vlády České republiky.

V té době se značně lišily právní názory na legálnost této formy vzniku akciových společností Povodí. Tehdejší předseda Legislativní rady vlády pan Výborný provedl právní rozbor, který potvrdil vznik těchto společností jejich zápisem do obchodního rejstříku včetně vymezení vkladu, který se stal základním jměním těchto společností. Upozornil, že k založení společností došlo mimo režim zákona o velké privatizaci a tím nelze posuzovat uvedený postup založení akciových společností Povodí jako rozhodnutí státního orgánu podle § 7 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., a to o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem. (Hluk ve sněmovně.) K zápisu vlastnického práva došlo tak nesprávně formou záznamu, navíc s chybnými nabývacími tituly. Právní analýzou předsedou legislativní rady bylo potvrzeno, že příslušné nemovitosti měly být správně zapsány v katastru nemovitostí formou vkladu.

Na základě tohoto právního rozboru navrhl místopředseda vlády a ministr zemědělství vládě nápravu současného stavu evidence práv k nemovitostem zapsaným v základním jmění v obchodním rejstříku zabezpečením návrhu na zápis vlastnického práva formou vkladu.

Zpochybněnými nemovitostmi byly a jsou dodnes všechny pozemky včetně těch, na kterých jsou umístěny významné obchodní toky, veškeré provozní objekty a stavby, které mají své číslo popisné a jsou evidovány v katastru nemovitostí. Změna formy zápisu se však nemohla týkat vodohospodářských staveb, jako jezů, přehrad, opevnění koryt vodních toků apod., které se v katastru nemovitostní neevidují.

Vláda pana premiéra Tošovského materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zemědělství schválila a uložila zabezpečit návrh na zápis vlastnického práva k nemovitostem vloženým do akciových společností Povodí formou vkladu. Současně vláda uložila omezit ve stanovách akciových společností Povodí dispozice s nemovitostmi v souladu s potřebami státu.

Návazný připravený materiál však již vláda pana premiéra neprojednala a tato vláda se začala zabývat touto problematikou znovu již s vědomím v té době zpracovaného věcného záměru zákona o vodách, základní právní normy v oblasti vodního práva. Znovu hodnotila právní nejistoty a postavení těchto společností, oprávněnost vkladu, rizika související s vlastnickými právy a též znovu hodnotila problém právní normy ve vztahu k ustanovením zákona o státní správě ve vodním hospodářství, a to č. 130/1974 Sb., podle kterého správu významných vodních toků zajišťují státní vodohospodářské organizace. (Intenzivní hluk ve sněmovně.)

Už jsem v prosinci 1998. V prosinci roku 1998 vláda uložila společně mně a panu ministru Kužvartovi zpracovat materiál o stavu akciových společností Povodí a návrh dalšího postupu řešení dosud otevřených problémů transformace těchto společností.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP