(15.10 hodin)

(pokračuje Skopal)

2. Žádost o poskytnutí podpory musí obsahovat údaje potřebné k posouzení, zda jsou splněny podmínky k poskytnutí podpory, zejména

a) jméno a trvalý pobyt, včetně uvedení rodného čísla nebo data narození, jde-li o fyzickou osobu, a obchodní jméno a sídlo včetně uvedení identifikačního čísla organizace (IČO), jde-li o právnickou osobu,

b) předmět činnosti nebo předmět podnikání žadatele,

c) účel, na který je podpora požadována,

d) prohlášení žadatele, že mu nebyla na uvedený účel poskytnuta podpora,

e) prohlášení žadatele, ve kterém roce mu naposledy byla poskytnuta podpora.

3. Vzor žádosti stanoví ministerstvo vyhláškou.

4. Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li zjevně nesprávné údaje, ffond ji vrátí žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s výzvou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do 7 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, považuje se žádost za podanou po lhůtě a podpora se neposkytne.

5. Podpora se poskytne, jestliže

a) žádost splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a pravidly pro poskytování podpor schválenými radou podle § 18c odst. 7 písm. d) a zveřejněnými podle § 18d odst. 8 písm. b),

b) žadatel má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k fondu.

6. Rada rozhodne o žádosti v souladu s tímto zákonem.

7. Fond i příjemce podpory jsou povinni po dobu čtyř let uchovávat doklady prokazující poskytnutí a užití podpory.

8. Fond je oprávněn provádět, a to i bez ohlášení, kontrolu správnosti údajů příjemce podpory, uvedených v žádosti a plnění účelu podpory. Na základě toho jsou pověření zaměstnanci fondu a osoby fondem zmocněné oprávněni

a) vstupovat na pozemky a do provozních objektů příjemce podpory,

b) požadovat na příjemci podpory pravdivé a úplné informace a doklady o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,

c) seznamovat se s údaji tvořícími předmět obchodního tajemství příjemce podpory, souvisejícími s požadovanou podporou; tyto údaje nesmí být fondem poskytnuty třetím osobám a fond zaváže písemně pracovníky pověřené kontrolou k mlčenlivosti o získaných údajích a zákazem jejich použití v hospodářské soutěži.

9. Jestliže příjemce podpory dosáhl poskytnutí podpory na základě nepravdivých údajů jím uvedených, je povinen poskytnutou podporu v plné výši fondu vrátit.

10. Jestliže příjemce podpory v průběhu období, na které je poskytována podpora, nesplnil některé z kritérií, na které bylo poskytnutí podpory vázáno, je povinen fondu poskytnuté finanční prostředky vrátit. Jestliže nesplnil v průběhu období, na které je poskytována podpora, pouze některé z kritérií, na které bylo poskytnutí podpory vázáno, z mimořádných a zvláštního zřetele hodných důvodů, může fond, požádá-li o to příjemce podpory a prokáže-li důvody hodné zvláštního zřetele, částečně prominout vrácení finančních prostředků.

11. Nesplní-li příjemce podpory povinnost odpovídající oprávněním podle odstavce 8 nebo povinnost podle odstavce 9 do 15 dnů ode dne, v němž byly zjištěny skutečnosti zakládající povinnost poskytnuté finanční prostředky vrátit, fond písemně vyžádá vrácení těchto prostředků příjemcem podpory.

12. Fond při poskytování podpory podle § 18G odst. 1 písm. a) a  b) uzavírá s fyzickými a právnickými osobami smlouvy; tyto smlouvy se řídí obecnými právními předpisy. (Odkaz 11f - občanský zákoník a obchodní zákoník)

2. Za § 25A se vkládá § 25B, který včetně nadpisu zní: "25B - Přechodné ustanovení. Při prvním jmenování členů rady je jedna třetina členů jmenována na 1 rok, jedna třetina na 2 roky a jedna třetina na 3 roky."

3. V článku III. se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou § 18A až 18H, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2001."

Vážení kolegové, děkuji vám za pozornost a doufám, že jste vydrželi.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Skopalovi za nový zákon. Slovo má pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já vás zdržím podstatně kratší dobu než můj kolega Skopal.

Než přednesu konkrétní pozměňovací návrh, dovolím si říci krátké zdůvodnění. K dobrému vínu patřil vždy i jistý název nebo spíše určitý název vína byl jakýmsi orientačním bodem pro spotřebitele, takže když si někdo kupoval Bzeneckou lipku, věděl, že si kupuje dobré víno, když si někdo kupoval Pražský výběr či Ostravský kahan, také věděl, co si kupuje. Dnes ovšem je praxe někdy velmi podivná. Já tady mám některé příklady: Znojemské královské červené, země původu Itálie; Perla Moravy, země původu Itálie; Mikulovská romance, země původu Španělsko; Rimskoje Igristoje (vypadá to jako šumivé a je to perlivé), země původu Slovensko.

Já vím, že asi úplně tomu zamezit nejde, nicméně alespoň u známkových vín bychom měli předpokládat, že značka bude určitou zárukou. Proto si dovolím přednést následující pozměňující návrh:

Do § 13A písm. c) se za druhou větu vkládá text: "Pokud je součástí známkového vína geografický údaj, musí být víno vyrobeno z hroznů révy vinné vypěstovaných v rámci katastru, který odpovídá uvedenému geografickému údaji."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Plevovi. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Ne-li, podrobnou rozpravu končím. Nepředpokládám závěrečná slova. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Pane ministře, můžete zůstat, neboť dalším bodem je

 

26.
Vládní návrh zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
/sněmovní tisk 500/ - druhé čtení

 

Prosím ministra zemědělství, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedo sněmovny, ctěná sněmovno, předkládám k vašemu posouzení vládní návrh zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a  o změně některých souvisejících zákonů, pracovně nazývaný plemenářský zákon. Návrh plemenářského zákona by měl nahradit dosavadní platnou právní úpravu v oblasti šlechtění a plemenitby, a to zákon č. 240/91 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat, ve znění zákona č. 166/99 Sb.

Řekněme, že jedním z hlavních důvodů pro vypracování nového plemenářského zákona je zejména požadavek zajistit v této oblasti maximální možnou míru slučitelnosti právních předpisů České republiky s komunitárním právem. Je třeba si uvědomit, že zákon č. 240/91 Sb. platí téměř v nezměněné podobě osm let, během kterých z logiky věci došlo v českém chovatelství i  v širším kontextu k řadě velmi významných změn.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP