(15.00 hodin)

(pokračuje Skopal)

4. Ředitel zastupuje fond navenek a jedná jeho jménem. Předkládá radě návrhy a podklady, které náleží do schvalovací působnosti rady, zajišťuje jednání rady a provádění radou schválených opatření.

5. Ředitel se účastní jednání rady s hlasem poradním, nemůže být členem dozorčí rady fondu, ale na přizvání je povinen se jejího jednání zúčastnit.

6. Ředitel navrhuje radě jmenování a odvolání svého zástupce, který jej po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu jeho pravomoci a odpovědnosti v řízení fondu.

7. Ředitel odpovídá zejména za

a) řádný výběr odvodů do fondu uvedených v § 18 f) odst. 1 písm. a) a b) a penále podle § 18 f) odst. 1 písm. c).

b) řádné hospodaření s finančními prostředky fondu,

c) technické a organizační zabezpečení jednání rady a dozorčí rady včetně rozeslání materiálů pro jejich jednání.

8. Ředitel dále

a) předkládá radě dvakrát ročně seznam zaplacených a dlužných odvodů od osob povinných platit tyto odvody podle § 18 f) odstavec 1 písm. a) a b) včetně uvedení jmen těchto osob a jim příslušných částek,

b) zveřejňuje pravidla pro poskytování podpory pěstitelům a výrobcům vína schválené radou ve věstníku Ministerstva zemědělství,

c) zpracovává a předkládá radě návrh rozpočtu fondu na příslušný kalendářní rok,

d) zpracovává účetní závěrku a přehled pohledávek a závazků za uplynulý kalendářní rok,

e) vypracovává návrh organizačního uspořádání a pracovní řád,

f) zajišťuje a zodpovídá za vypracování výroční zprávy fondu,

g) vymáhá nezaplacené odvody od osob povinných podle § 18 f) odstavec 1 písm. a) a b) včetně penále podle § 18 f) odstavec 1 písm. c) včetně podávání návrhu soudních žalob na tyto povinné osoby.

9. Ředitel uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci fondu podle zvláštního právního předpisu. Odkaz 11 D. Zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

§ 18E, Dozorčí rada fondu.

1. Dozorčí rada fondu (dále jen dozorčí rada) je kontrolním orgánem fondu nad hospodařením s prostředky fondu, nad dodržením statutu a jednacího řádu. Dozorčí rada je povinna neprodleně upozornit radu na zjištěné nedostatky. Dozorčí rada při své činnosti

a) kontroluje činnost orgánů fondu,

b) přezkoumává účetní závěrku a vyjadřuje se k návrhu rozpočtu fondu a k výroční zprávě fondu,

c) podává radě neprodleně zprávy o výsledcích provedených kontrol nebo šetření a zprávy o své činnosti, a to nejméně jedenkrát ročně.

2. Dozorčí rada je sedmičlenná. Tři její členové zastupující vinohradnictví a jeden člen zastupující ministerstvo jsou voleni zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu a tři členové zastupující vinařství jsou voleni výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu. Členové dozorčí rady mohou být odvoláni ještě před uplynutím svého funkčního období těmito orgány, které je volily. Její předseda a místopředseda jsou voleni dozorčí radou z jejich členů v tajném hlasování na dobu tří let. Dozorčí rada kontroluje, zda rada dodržuje usnesení rady a dohlíží na veškerou činnost rady. Rozhoduje v rámci statutem fondu jí vyhrazených činností. V mimořádných případech může stanovit termín zasedání rady a program jejího jednání.

3. Dozorčí rada je povinna pozastavit výkon rozhodnutí rady, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem fondu nebo jednacím řádem fondu. Pozastavené rozhodnutí předloží k opětovnému projednání radě.

4. Jednání dozorčí rady svolává a řídí její předseda. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jestliže se jejího jednání zúčastní osobně nadpoloviční většina členů včetně předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Předseda nebo místopředseda dozorčí rady je povinen ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení žádosti svolat dozorčí radu, jestliže o její svolání požádají nejméně tři členové dozorčí rady.

5. Členy dozorčí rady nemohou být zaměstnanci fondu a členové rady.

§ 18F, Příjmy fondu tvoří zejména

a) odvod ve výši 1,00 Kč z litru všech druhů vín uvedených poprvé do oběhu. Odvod je výrobce nebo dovozce povinen odvést na účet ondu,

b) odvod ve výši 350 Kč z 1 ha vinice, který je pěstitel povinen odvést na účet fondu,

c) penále za neplacení nebo opožděné placení odvodů stanovené ve výši 0,1 % denně z dlužné částky od posledního data splatnosti odvodu, nejvýše však do výše dvojnásobku odvodu; penále je pěstitel, výrobce nebo dovozce povinen odvést na účet fondu,

d) dary od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob.

2. U odvodů podle odstavce 1 písm. a) a b) je den splatnosti shodný s dnem splatnosti daně z přidané hodnoty pro pěstitele a výrobce, plátce daně z přidané hodnoty; dovozci uhradí odvod vždy po proclení dovezeného vína - odkaz 11 e), § 1 písm. d) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon. Pro neplátce daně z přidané hodnoty je dnem splatnosti odvodu za víno uvedené do oběhu v prvním pololetí 30. červen a za víno uvedené do oběhu ve druhém pololetí 31. prosinec kalendářního roku.

3. Pěstitel, výrobce nebo dovozce je povinen poukázat příslušný odvod fondu ve lhůtách podle odstavce 2. Plátce odvodu je rovněž povinen na vyžádání fondu předložit fondu vyúčtování plateb odvodů za uplynulý kalendářní rok.

4. Pěstitel, výrobce nebo dovozce je povinen na tiskopise uvést údaje rozhodné pro výši odvodu podle odstavce 1 písm. a) a b) a tento odvod vypočítat. Řádně vyplněný a podepsaný tiskopis je povinen zaslat fondu do jednoho měsíce ode dne splatnosti odvodu.

5. Vzor tiskopisu stanoví ministerstvo vyhláškou.

6. Ústav je povinen předávat fondu v elektronické podobě údaje o evidenci vinic podle § 17 a 18 tohoto zákona.

7. Pro účely kontroly placení odvodů je fond oprávněn vyžadovat od ministerstva, České zemědělské a potravinářské inspekce a celních orgánů údaje o výrobě, dovozu a množství vína uvedeného do oběhu každým jednotlivým výrobcem nebo dovozcem. Fond je rovněž oprávněn pro tyto účely vyžadovat od ústavu údaje o plochách osázených vinic jednotlivými pěstiteli.

8. Zaměstnanci fondu jsou povinni o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s vyhodnocováním údajů uvedených v odstavci 6 a 7, zachovávat mlčenlivost.

§ 18G.

1. Prostředky fondu se smí používat pouze na

a) podporu výsadby vinic a obnovy vinic minimálně ve výši 60 % z finančního plánu fondu,

b) podporu výroby a odbytu vín, zejména na průzkum spotřebitelského trhu, na propagaci vín v České republice a na osvětovou činnost a marketing,

c) prezentaci vinohradnictví a vinařství v České republice a na zahraničních akcích,

d) vzdělávání pěstitelů, výrobců vína a someliérů,

e) na pokrytí provozních nákladů fondu.

2. Fond vede podvojné účetnictví s odděleným účtování jednotlivých podpůrných programů a správních výdajů.

3. Podpory uvedené v odstavci 1 písm. a) - e) se vedou na samostatných účtech.

4. Případný zisk v některém roce bude použit k financování podpor podle odstavce 1 písm. a) a b) v následujícím roce.

§ 18H.

1. Podpory podle § 18G odstavce 1 písm. a) a b) poskytne fond na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby (dále jen žadatel) způsobem a za podmínek stanovených tímto zákonem a pravidly schválenými radou podle § 18C odstavec 7 písm. d) a zveřejněnými podle § 18D odstavec 8 písm. b).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP