(16.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan ministr Mertlík, potom pan poslanec Recman.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte abych především vyjádřil názor, že komplexní pozměňující návrh…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid!

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: …rozpočtového výboru je krokem , který bude-li dnes přijat v návrhu tohoto zákona, je přesně tím, co v této fázi sektor družstevního lidového peněžnictví potřebuje. Jde o návrh, který je promyšlený a jde ve směru posílení regulatorních pravomocí Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na straně jedné, na straně druhé potom lépe a přesněji definuje podmínky pro podnikání v tomto sektoru. Kdyby takto přibližně byl tvarován zákon již v minulosti, řada problémů, které dnes v tomto sektoru peněžního trhu či finančního trhu jsou a jimž musíme čelit, nemusela vzniknout.

V této souvislosti bych vás chtěl upozornit na pozměňovací návrhy, které považuji za velmi problematické. Za prvé to je celý pozměňovací návrh pana poslance Doktora, jehož jádrem je v podstatě zachování…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Já ještě jednou prosím o klid v Poslanecké sněmovně!

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: …jehož jádrem je zachování statu quo, čili Poslanecká sněmovna dnes bude rozhodovat o tom, zda zpřísní regulaci na tomto segmentu peněžního trhu a vytvoří lepší institucionální podmínky pro podnikání, nebo i pro ochranu jednotlivých družstevníků - pak zvolí variantu, kterou doporučuje rozpočtový výbor - nebo se rozhodne pro zachování současného stavu bez větších změn a bohužel v tomto směru je navrhován návrh, který je pod písmenem G. Myslím, že jeho přijetí, jakkoli chápu jeho motivy, by nebylo krokem správným směrem.

Do jisté míry bych rád varoval i proti pozměňovacímu návrhu, který je uveden pod písmenem D, je to návrh pana poslance Recmana. Problém, který je s tímto návrhem, je ten, že pokud by byl přijat, velmi pravděpodobně by to byli družstevníci stávajících či budoucích fungujících kampeliček, kteří by ze svých prostředků hradili ztráty těch, kteří nefungují.

Tady chci říci jednu velmi podstatnou věc. Sektor družstevních záložen je sektor, kde pozice jednotlivého družstevníka je sice blízká, ale není identická s pozicí klienta banky. Družstevník nese spoluodpovědnost vlastníka. Stává se členem družstva, tudíž je velmi obtížné, aby tuto spoluodpovědnost za něj nesl nějaký třetí subjekt, jako je například stát. V tomto smyslu, kdyby toto bylo přijato, tak dojde k zpochybnění celého smyslu peněžního družstevnictví. Místo něj by vznikla jakási nová oblast státního podnikání, čili nedoporučuji tento bod. Jinak ale věřím, že tímto krokem do značné míry zlepšíme situaci, která zde je.

Podstatnou věcí druhou, kterou bych chtěl zdůraznit, je skutečnost, že vláda, která se naposledy věnovala problému družstevních záložen na jednom ze svých zasedání v prosinci minulého roku, kdy přijala podrobnou informaci o stavu sektoru, uložila ministru financí, aby v poměrně krátké době zpracoval zcela nový zákon v této oblasti. Je to jedna řekl bych z nejvíce prioritních norem, na které v současnosti ministerstvo pracuje.

Čili podívám-li se na doporučující usnesení, tuším číslo dvě, které je přiloženo v příslušném tisku, jsem přesvědčen, že ten termín, který tam je, nejen splníme, ale bude podstatně dříve kvalitní norma. Čímž nechci říci, že tato norma tak, jak je zde v pozměňovacích návrzích, o kterých jsem hovořil, předložena, je nekvalitní, ale je krokem tím směrem, jehož finální stav by měla nastavit nová norma připravená Ministerstvem financí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená sněmovno, mám jenom legislativně technické upřesnění, které se týká mého pozměňovacího návrhu D3, je na straně 26 nahoře. Bod 3, kde se hovoří, že prostředky fondu nepostačují atd., poprosil bych název "fond" s velkým F, protože je to legislativně technická zkratka, které se užívá pro záložní fond, čili jenom velké písmeno - "prostředky Fondu" - s velkým F. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Nyní prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážená paní místopředsedkyně, dovolte mi ještě, abych upozornil, že ve druhém čtení jsme odsouhlasili, že základem hlasování bylo vzato usnesení rozpočtového výboru číslo 210 ze dne 20. ledna 2000.

Navrhuji tento postup hlasování. Nejprve by se hlasovalo o pozměňovacích návrzích, které byly přijaty, a byl to pozměňovací návrh pana poslance Pilipa - bod E strana 26, pozměňovací návrh pana poslance Doktora - bod G strana 28, následně pozměňovací návrh poslance Korbela - bod F strana 26, dále pozměňovací návrh poslance Macháčka - bod B, strana 25, dále pozměňovací návrh poslance Sobotky - bod C, strana 25, dále pozměňovací návrhy pana poslance Recmana - bod D, strana 25 a 26. Následně bych doporučil hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení rozpočtového výboru, které nebyly dotčeny předchozími pozměňovacími návrhy. Dále bych doporučil hlasovat o legislativních úpravách, dále hlasovat o pozměňujícím návrhu jako celku a naposledy bych dal hlasovat o doprovodném usnesení pana poslance Recmana.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já bych pouze prosila vyjasnit jednu věc, která mi z toho nebyla jasná. Když jste říkal hlasovat o návrhu rozpočtového výboru a potom o pozměňovacím návrhu jako celku.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Tím jsem myslel o zákonu, jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O zákonu jako celku, samozřejmě. Pochopila jsem to, pane zpravodaji, dobře, že o návrhu rozpočtového výboru by se hlasovalo jako o celku jedním hlasováním? Je tomu tak? Děkuji.

 

Pokud není námitek, rozhodneme o této proceduře v hlasování pořadové číslo 481, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 481 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 150 vyslovilo 142 a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, postupujte prosím podle schválené procedury, přednášejte jednotlivé pozměňující návrhy a spolu s navrhovatelem se k nim při hlasování vyjadřujte.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Děkuji, paní místopředsedkyně. Takže nejprve pozměňující návrhy pana poslance Pilipa, bod E strana 26. Jedná se o pozměňující návrh, a pokud bude přijat, promítne se do všech bodů, kde se vyskytuje výraz "ČNB" eventuálně "guvernér České národní banky".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska?

 

Poslanec Ladislav Korbel: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel?

 

Poslanec Michal Doktor: Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 482 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 482 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 154 pro něj vyslovilo 29 a 115 bylo proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Dále by měly být pozměňovací návrhy pana poslance Doktora, bod G, strana 28, které bych rozdělil do tří hlasování. Zvlášť bychom hlasovali o bodech 1, 2, 3, 5, 8, 9, 17. Následně o bodech 4 a 6 a poslední hlasování by bylo komplex 10 až 16. Nyní bych doporučil hlasování o bodu 1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O bodu 1 samostatně?

 

Poslanec Ladislav Korbel: Ano o bodu 1 samostatně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Nedoporučuji.

 

Poslanec Michal Doktor: Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 483 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 483 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 154 pro něj vyslovilo 114 a 31 bylo proti.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Dále bych doporučil hlasovat o bodu číslo 2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska?

 

Poslanec Ladislav Korbel: Doporučuji

 

Poslanec Michal Doktor: Doporučuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP