(15.50 hodin)

(pokračuje Exner)

Především jde o důležitou otázku týkající se klamání spotřebitele, která je upravována nově. A tyto záležitosti, podobně jako různé nedostatky zjištěné při dozoru, jsou dneska v zákoně nepřímo zahrnuty mezi oblasti týkající se obchodního tajemství. Domnívám se, že ve druhém čtení bude třeba tuto záležitost změnit takovým způsobem, aby se výslovně konstatovalo z hlediska účelu zveřejňování nedostatků a dosažení prevence, že obchodním tajemstvím nejsou skutečnosti o klamání spotřebitele a o nedostatcích, jak byly zjištěny při dozoru podle tohoto zákona, a jejich příčinách.

Za druhé, v zákoně o České obchodní inspekci se nově zavádí pravidlo, že Česká obchodní inspekce by měla informovat toho, kdo podal podnět, který se týká klamání spotřebitele. Tato záležitost je však pojata úzce a týká se jen klamání spotřebitele, zatímco o jiných zjištěných nedostatcích a jejich příčinách podobná informace nemusí být poskytnuta. Myslím si, že bude důležité shodnout se, že taková povinnost informovat toho, kdo podal podnět, by se měla týkat obecně všech podnětů týkajících se klamání spotřebitele i jiných nedostatků a měla by se týkat nejen České obchodní inspekce, ale všech dozorových orgánů, tj. minimálně promítnout se také do zákona o České zemědělské a potravinářské inspekci.

Dále zákon navrhuje, aby se vypustil odstavec 3 z § 13, který se v současné době v zákoně o České obchodní inspekci týká součinnosti s orgány občanských sdružení a spotřebních družstev. Myslím si, že je naprosto nežádoucí, aby podobná součinnost byla snížena, založena jen na principu vzájemné ochoty, že je naopak potřeba v zákoně tuto souvislost nechat zakotvenu a zpřesnit ji tak, aby bylo přesně určeno, čeho se týká, a spíše se rozšířila než vypustila.

Poslední má připomínka v obecné rozpravě v prvním čtení se týká toho, že současně navrhované novely zákonů o České obchodní inspekci a České zemědělské a potravinářské inspekci nejsou vzájemně vyváženy tak, že analogické změny, které se navrhují a jsou v zásadě pozitivní v zákoně o České obchodní inspekci, nejsou stejně promítnuty do zákona o České zemědělské a potravinářské inspekci. Neodůvodněné odchylky v těchto dvou zákonech, kde obě instituce konají dozor dnes v zásadě společně podle zákona o ochraně spotřebitele, jsou z hlediska státu, kontrolovaných osob i spotřebitelů nežádoucí.

Tady jde ovšem o trochu složitější problém, než aby ho šlo odstranit jenom poslaneckými změnami, a bylo by žádoucí, aby předkladatel v tomto směru připravil určité vstřícné formulace. Domnívám se, že je i v jeho zájmu, aby oba dozorové orgány fungovaly podle shodného principu.

Na konec se chci zmínit o tom, že zákon o ochraně spotřebitele je stále ještě v legislativním procesu, i když jsme ve třetím čtení v rámci této schůze jeho změnu schválili. Ze schváleného návrhu proti tomu, co bylo projednáno ve výborech, vypadla problematika výkupu vratných zálohovaných obalů, která je ale nyní předmětem návrhu předkladatele.

V této souvislosti k této problematice se bude nepochybně potřeba vrátit, protože nedostatečná úprava výkupu vratných zálohovaných obalů v současném zákoně o ochraně spotřebitele působí obtíže. Je samozřejmě velmi špatné, že dosud nedošlo k vazbě obecně na problematiku obalů a obalových materiálů a že z tohoto hlediska bohužel používání především umělohmotných obalů je zatím věc, která se příliš vyplácí na konto životního prostředí v naší zemi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Není tomu tak, končím rozpravu.

Vzhledem k tomu, že nebyl předložen návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru, pan poslanec Lang jako zpravodaj navrhl přikázat jej i zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Všechny vás pro jistotu odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 479, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu k projednání hospodářskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 479 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 126 pro něj vyslovilo 122 a nikdo nebyl proti.

 

V hlasování pořadové číslo 480, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu zemědělskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 480 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 131 vyslovilo 92 a 24 bylo proti.

 

Tím jsme projednali tento návrh.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vzhledem k tomu, že se množí dotazy, jak budeme dnes dále jednat: budeme nyní projednávat třetí čtení bodu 114 schváleného pořadu schůze, což jsou spotřební a úvěrová družstva, poté bod 112, což je třetí čtení návrhu zákona o konkursu a vyrovnání. Považuji tato dvě třetí čtení jako minimum návrhů, které musíme ještě dnes projednat.

Dalším bodem tedy je

 

114.
Návrh poslanců Michala Doktora, Svatomíra Recmana, Bohuslava Sobotky
a Pavla Šafaříka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 244/ třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Michal Doktor a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Ladislav Korbel. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 244/3.

Žádám zpravodaje poslance Ladislava Korbela, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Hlásí se do ní pan poslanec Michal Doktor, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážená paní předsedající, dovolte, abych požádal sněmovnu o laskavé stažení mého pozměňovacího návrhu označeného jako G7.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Sobotka, pan ministr Mertlík a pan poslanec Recman. Hovoří pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych provést upřesnění mého pozměňovacího návrhu, který jsem přednesl, a který je uveden pod písmenem C. Zřejmě při přepisu z něj vypadlo slovo "účinnosti".

Můj pozměňovací návrh původně zněl a zní:

Bod 5. Družstevní záložny jsou povinny ukončit své majetkové účasti v právnických osobách do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP