(17.10 hodin)

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane ministře, při diskusích o otázkách zdravotnictví se velmi málo hovoří o garancích ve vztahu k našim pacientům, tedy o tom, jak je našim pacientům garantována dostupnost a kvalita zdravotní péče. O tom, že situace je z tohoto hlediska vážná, svědčí i slova paní ředitelky Musílkové. Ta komentuje výsledky výběrových řízení takto: "V některých nemocnicích není poskytována kompletní zdravotní péče, v některých nemocnicích se zastavil čas. V některých nemocnicích není dostatek odborných pracovníků a zde mají pacienti blíže jinam než k uzdravení."

K tomu přistupuje poznatek, že v jednotlivých zdravotnických zařízeních na léčbu té či oné diagnózy se náklady významně liší. To vše nejsou nikterak radostné zprávy, a proto bych vám chtěl položit následující otázky:

Za prvé: Jak Ministerstvo zdravotnictví naložilo s výsledky výběrových řízení?

Za druhé: Co udělalo ministerstvo pro to, aby nebylo napříště pravdou, že u nás existují zdravotnická zařízení, kde mají pacienti blíže jinam než k uzdravení? Jak naloží Ministerstvo zdravotnictví s informací, že VZP zjišťuje zarážející rozdíly mezi výsledky léčby v jednotlivých zařízeních? Jak naloží se situací, kdy jsou od pacientů vyžadovány tzv. dary?

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Nyní prosím pana ministra Špidlu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Pan poslanec Janeček se dotkl velmi důležitého problému, protože v debatě o zdravotnictví se velmi vzrušeně debatuje o prostředcích, o finančních prostředcích. Debatuje se velmi vzrušeně o některých extrémních situacích, extrémně složitých případech, extrémně náročných případech i třeba z hlediska finančního. Méně se debatuje o tom, jak zajistit dobrou standardní péči pro naše pacienty, pro naše občany v případě, že jsou nemocní.

Řada zařízení, která bojují o své přežití, uvádí mnoho různých argumentů, ale neuvádí to, že ve své podstatě není schopna poskytovat dobrou zdravotní péči, a velmi často je naopak existence určitého zdravotnického zařízení spíš pro pacienty nevhodná nebo velkou nevýhodou, protože v nich vytváří klamný pocit, že jim bude pomoženo v takovém rozsahu, který promítají do moderního zdravotnictví.

Český právní řád v současné době prakticky nikomu neumožňuje nějakou zřetelnou ingerenci nebo respektive důsledné prosazení kvality. Je to dáno, jakkoli jednotlivé případy lze šetřit, a jakkoli dílčí opatření jsou možná, je to dáno tím, že v případě vytváření sítě zdravotnických zařízení, kde jsem toho názoru, že klíčová je právě otázka kvality, myslím si, že méně významné je debatovat o tom, protože ty debaty mnohdy se dají velmi těžko zvládnout a najít nějaké konečné a dobré řešení, méně významné je debatovat o nákladech, o tom, zda něco je dražší, než by mělo být. Myslím si ale, že klíčové a zásadní je debatovat o tom, zda v tom kterém zdravotnickém zařízení je poskytována péče na odpovídající úrovni.

Pan poslanec Janeček se dotkl tzv. výběrových řízení, kdy byla provedena ohromná práce, inventarizační práce a práce evidenční, která přinesla značné množství informací a přinesla i určitý základ pro rozumné nebo minimálně hájitelné rozhodování v této věci. Bohužel náš právní řád je uzpůsoben tak, že je na vůli pojišťovny, zda uzavře, nebo neuzavře smlouvu. Musím říci, že Všeobecná zdravotní pojišťovna je relativně důsledná v tomto pojetí a snaží se uzavírat smlouvy na základě výběrových řízení. Na druhé straně velmi často dochází k tomu, že jiné pojišťovny využívají takovéto situace, dochází k přehlašování pojištěnců - např. problém Vysokého Mýta apod. To zcela degraduje systém, který byl nastaven. Myslím si, že je to jeden z aspektů, který musíme velmi bedlivě zvážit v připravovaném zákonu o všeobecném zdravotním pojištění.

Pokud jde o otázku pozice ministerstva, musím říci, že ministerstvo ve většině případů akceptovalo výsledky inventur a výběrového řízení a snažilo se podpořit jejich skutečnou a reálnou aplikaci. Uvedl jsem důvody, proč se tento úkon nedaří naplno. Protože jsem toho názoru, že skutečně kvalita lékařské péče je to klíčové, oživil jsem velmi intenzivně, jakkoliv nemohu prohlásit, že zcela úspěšně, protože jsme na začátku, problematiku kvality a sledování kvality lékařské péče a zabezpečování kvality činnosti zdravotnických zařízení včetně laboratoří. Proto byla na ministerstvu zahájena příprava mezinárodně uznávaného programu standardizace zdravotní péče a akreditace zdravotnických zařízení, ve kterém je akceptován požadavek hodnocení výkonnosti a kvality zdravotní péče.

Myslím si, že tento program, jakkoli je podle mého názoru dobře odborně připravený a přinese dobré odborné výsledky, musí být nutně následován zákonodárnou činností nebo dokonce bych řekl, musí ho zákonodárná činnost předejít, tak aby z těchto výsledků mohly být odvozeny odpovídající výsledky.

Dámy a pánové, musím znovu prohlásit, že pan poslanec Janeček upozornil na podle mého názoru nejcitlivější oblast našeho zdravotnictví, protože jakkoli naše zdravotnictví a naše zdravotnická zařízení jsou ve svém průměru dobrá a v řadě oborů - dá se říci ve většině oborů - poskytují péči srovnatelnou s vyspělými zeměmi, mimochodem relativně levněji, tak přesto existují jednotlivá zdravotnická zařízení, jejich úroveň není dostatečná. A to je jednou z našich povinností změnit. Náš přístup je, jak jsem jej již objasnil, ve vytvoření dobrého systému standardizace sledování kvality, akreditace a odpovídajících prostorů v zákonech, které jsou před námi, tj. zákon o veřejném zdravotním pojištění a v zákonech, které souvisejí se zákony o zdravotní péči.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní se ptám pana poslance Janečka, zda si přeje položit doplňující otázku.

 

Poslanec Josef Janeček: Doplňující otázku ne, jenom bych chtěl podotknout, že otázku akreditace a standardů jsme se pokoušeli vtělit do našich zákonů před několika lety. Doufejme, že ta doba přijde a podaří se to. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan ministr již pravděpodobně nebude reagovat.

Nyní má tedy slovo pan poslanec Beneš, který byl vylosován na 11. místě, aby položil interpelaci ve věci auditů obcí prováděných OKÚ na ministra vnitra Václava Grulicha.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, pane ministře, zaujal mě zápis z porady přednostů okresních úřadů ze 13. prosince minulého roku, ve kterém přednostové byli seznámeni se společným stanoviskem Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k provádění auditů pro obecní úřady, které ze zákona okresní úřady pro obce provádějí. V tomto stanovisku se říká: "Delegování pravomocí vyplývajících okresnímu úřadu ze zákona na nestátní subjekt nepovažujeme za správné, neboť některé okresní úřady pověřily auditorskou firmu k provádění tohoto auditu a výdaje s tím spojené jsou posuzovány jako nehospodárné použití finančních prostředků."

Chtěl bych se zeptat pana ministra, zda tento postup považuje za úplně správný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP