(17.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní má slovo pan ministr vnitra Václav Grulich.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Paní předsedající, dámy a pánové. Ušetřím si část odpovědi, protože je evidentní, že pan poslanec Beneš zná zákon o okresních úřadech a ví, jakým způsobem je možno provádět záležitost kontrol, takže mohu zkrátit svou odpověď maximálně.

Chtěl bych říci, že pro uvedený úkol okresního úřadu zákon neurčuje žádné bližší podmínky a rovněž neurčuje ani případné sankce za to, že obec tuto povinnost nesplní a svému obecnímu zastupitelstvu předloží ke schválení např. závěrečný účet bez výsledku přezkoumání svého hospodaření. Na samotnou zprávu o výsledcích přezkoumání je nutno - přezkoumání hospodaření obce se rozumí - je nutno pohlížet ze dvou pohledů. Za prvé, pokud přezkoumání provádí auditor, kvalitu jeho práce může hodnotit výhradně jeho stavovská organizace, tedy komora auditorů. Tam vlastně už ze strany obce a okresního úřadu není možná žádná kontrola. Za druhé, pokud přezkoumání provádí okresní úřad nebo tento okresní úřad převezme za své přezkoumání provedené jiným subjektem, musí postupovat podle metodického pokynu Ministerstva financí č. j. 124/92, 785/98 ze dne 29. prosince 1998.

Z toho závěru a citace metodických pokynů je zřejmé, že tato sféra činností okresních úřadů směrem k obecním zastupitelstvům spadá do pravomoci a kompetence Ministerstva financí. Velmi často dochází k omylu i u některých resortů, zřejmě daného tím, že ministr vnitra navrhuje k odvolání a ke jmenování přednostu okresního úřadu, že ministr vnitra, potažmo Ministerstvo vnitra, vykonává řízení a kontrolu rozsáhlých činností okresních úřadů. Ono tomu tak ve skutečnosti není, protože jednotlivé odborné úseky spadají samozřejmě pod metodické řízení a i kontrolu jednotlivých resortů. V tomto případě tato záležitost spíš měla být směřována na ministra financí než na ministra vnitra.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi a ptám se pana poslance Beneše, zda si přeje přednést doplňující otázku. Je tomu tak, má slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Já si přesto, pane ministře, nemyslím, že to až tak není úplně na vás, protože já bych rozuměl tomu, kdybyste vy dal pokyn přednostům okresních úřadů, respektive vláda dávala pokyn, aby již nadále neprováděly audity prostřednictvím soukromých firem, jakkoliv já s tím nesouhlasím, protože ze své praxe moc dobře vím, jak hlubší a jak dokonalejší je audit prováděný soukromou firmou, samozřejmě že kvalitní. Ale spíše mě tady zarazilo to, že pokud někdo tak učinil, některý přednosta, tak že se to kvalifikuje jako nehospodárné použití finančních prostředků, jakkoliv ta směrnice Ministerstva financí platí, ale žádný zákon nezakazuje najmutí si nějaké privátní firmy.

Tak bych vás spíš chtěl poprosit, aby, pokud už jste se rozhodli pro tuto cestu, tak abyste to vyjasnil a nedej bůh abyste postihovali ty, kteří náhodou k těm soukromým auditorům sáhli, neboť si nemyslím, že porušili zákon, a to nařízení není tak silné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr nebude reagovat? Bude reagovat.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Velmi krátce. Z mého úvodního slova bylo jasné, že použití soukromé auditorské firmy vyloučeno není. A v tom případě není možno je nazvat nehospodárným, nebo dokonce je postihovat. Pokud nějaký metodický pokyn byl takto chápán, udělám opatření, aby ta informace byla jasná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní má slovo pan místopředseda Ivan Langer, který byl vylosován jako 14. k položení interpelace ve věci okružní křižovatky na silnici první třídy číslo 35 na ministra vnitra Václava Grulicha.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Paní předsedající, vážený pane ministře. Nevím, zda jste měl v uplynulých dvou měsících příležitost jet autem po silnici číslo 35 z Mohelnice do Olomouce, či naopak. Na zmíněné čtyřproudové silnici - a snad ji mohu nazvat silnicí dálničního typu - se před dvanácti týdny několik kilometrů před Olomoucí objevila doslova past na řidiče, a to velmi nebezpečná a zákeřná past. Úředně se jí říká okružní křižovatka.

Tato okružní křižovatka se před vámi objeví zničehonic na silnici, která před tímto místem vede od Mohelnice několik desítek kilometrů prakticky přímo s povolenou rychlostí 130 km v hodině a kde všechny ostatní křižovatky jsou řešeny přemostěním. Kruhový objezd není vycentrován, jeho střed leží mimo střed zmíněné silnice, což ve směru z Mohelnice např. znamená náhle zabočit téměř do pravého úhlu. Dopravní značení sestává z dopravní značky "kruhový objezd" a ze značek nařizujících před křižovatkou omezit rychlost postupně až na 30 km v hodině. Toto značení možná odpovídá předpisům, ale daná situace by vyžadovala přinejmenším výrazné světelné upozornění. Určitě ji nemůže vyřešit rošáda spočívající ve formální změně typu silnice a s tím související změně nejvyšší povolené rychlosti.

To již ani nehovořím o dalším problému, který se objevil s nastupující zimou. Když totiž napadl sníh, ukázalo se, že ne vždy je jasné, kudy vlastně okruh vede. Velmi malý poloměr okružní křižovatky, který by podle mého názoru příslušel spíše na nepříliš frekventovanou okresní silnici, vytváří spolu se skutečností, že přednost v jízdě má ten, kdo jede na okruhu, nikoliv ten, kdo k němu přijíždí, velmi nebezpečnou kombinaci, jejímž výsledkem už bylo 26 dopravních nehod, přičemž odhady podle stop nalezených na místě hovoří ještě přinejmenším o jednom tak velkém počtu nehod, které však řidiči nenahlásili. V průměru tak jde přibližně o čtyři nehody týdně a hlášená škoda již činí 950 tisíc korun.

Možná se zeptáte, proč se s touto záležitostí obracím na vás. Je to proto, že to byl váš úřad, konkrétně oddělení silničního provozu odboru správních činností, kdo 9. prosince 1998 křižovatku stavebně z hlediska silničního provozu schválil. Musím se tedy zeptat, jak je možné a jak to, že vaši úředníci posoudili takovouto stavbu jako vyhovující z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Napadají mě tři odpovědi - chtěli vyjít vstříc stavebníkům nedaleko chystaného hypermarketu Globus, nikdy neseděli za volantem , nebo nevěděli, co schvalují. Obávám se, že b) je správně.

Doplnil bych ještě tyto otázky: Viděl některý z vašich úředníků stavbu v provozu? Považuje váš úřad tuto stavbu za ideální vyřešení dopravní situace na zmíněném místě? Proč nebyl využit prakticky vedle stojící most přes tuto silnici, což by jistě bylo méně nákladné a mnohem bezpečnější. A poslední otázka - bude váš úřad iniciovat nápravu, nebo počká, až počet nehod znásobí řidiči přijíždějící od uvažovaného hypermarketu? Děkuji vám za možnost položit tuto interpelaci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a udílím slovo panu ministru vnitra Václavu Grulichovi.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Paní předsedající, dámy a pánové. Pan poslanec Langer správně předpokládá, že jsem na zmíněné křižovatce osobně nebyl, a vzhledem k tomu, že je to ústní interpelace, tak v rámci tohoto zasedání sněmovny jsem to ani stihnout nemohl, jedině že bych tam jel v noci a hned zase v noci zpět. Vynechám obecný úvod o situaci a věnuji se rovnou této skutečně do určité míry nešťastné křižovatce a nadjezdu.

Je třeba říci, že v červenci 1998 bylo ministerstvo vnitra požádáno o stanovisko k územnímu řízení obchodního centra Globus Olomouc. V požadovaném návrhu mělo být toto centrum napojeno na silnici pro motorová vozidla přes okružní křižovatku, což by bylo v rozporu s § 10 odst, 3 zák. č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích. Proto ministerstvo vnitra s tímto řešením ve svém stanovisku č. j. Sc-8-275/98 ze dne 22. července 1998 nesouhlasilo. Ten nesouhlas tady mám v kopii v příloze. Ministerstvo dopravy a spojů změnilo kategorii komunikace v tomto úseku svým rozhodnutím číslo 2703 1a/98-120 ze dne 22. října 1998.

Ministerstvo vnitra následně stanovilo v č. j. Sc-8-394/98 ze dne 8. prosince 1998 užití dopravních značek číslo D 156 b "konec silnice" pro motorová vozidla z kilometru 266, 850 do kilometru 263,700 ve směru do Olomouce a číslo D 15A "silnice pro motorová vozidla" z kilometru 267,290 do km 264,050 ve směru do Mohelnice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP