(17.01 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem našeho pořadu je bod

 

132.
Ústní interpelace

 

určené předsedovi vlády, vládě a ostatním členům vlády.

Ve čtvrtek 20. ledna 2000 proběhla první část ústních interpelací podle vylosovaného pořadí. Přihlášky k ústním interpelacím na předsedu vlády pana Miloše Zemana nejsou. Nyní budeme pokračovat v kladení ústních interpelací na ostatní členy vlády České republiky v čase od 17 do 18.30 hodin interpelacemi paní poslankyň a pánů poslanců, kteří se umístili na dalších místech tohoto bloku.

Nejprve udílím slovo panu poslanci Václavu Brouskovi.

 

Poslanec Václav Brousek: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vzhledem k novým skutečnostem, které jsem zjistil, bych chtěl stáhnout svoji interpelaci č. 13 na pana ministra Vetchého. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče. Nyní udílím slovo panu poslanci Ivanu Langrovi, který byl vylosován na 9. místě, aby přednesl ústní interpelaci na ministra vnitra pana Václava Grulicha. Připraví se pan poslanec Josef Janeček s interpelací na místopředsedu vlády Vladimíra Špidlu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chtěl bych se, paní místopředsedkyně, zeptat, kterou ze dvou interpelací jsem si vylosoval jako první, kterou mám na pana ministra Grulicha?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Interpelaci ve věci Sbírky zákonů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

Vážení pane ministře, v závěru loňského roku jsem se obrátil na vašeho kolegu ministra spravedlnosti s písemným podnětem, zda by bylo možné zveřejnit bezplatně na internetových stránkách Sbírku zákonů. Můj podnět reagoval na vzrůstající počet dotazů, které mi v tomto směru zasílají občané na moji internetovou stránku. Pan ministr Motejl mě ve své odpovědi informoval, že zpřístupnění Sbírky zákonů tímto způsobem je v kompetenci vašeho úřadu a že tento už uvedenou záležitost řeší.

Uvítal bych tedy v této souvislosti, pane ministře, vaši odpověď na tyto dotazy:

Uvažuje váš úřad skutečně o bezplatném zpřístupnění Sbírky zákonů na internetu?

Za druhé, v jakém časovém horizontu by bylo možné záměr uskutečnit, event. co brání jeho realizaci?

Za třetí, aby to nebyla jen jednostranná komunikace: jakým způsobem může být opoziční poslanec nápomocen ministrovi tento záměr, který považuji za velmi potřebný, realizovat?

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a prosím pana ministra Grulicha na odpověď.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, podle § 10 zákona č. 309/1999 Sb. vydává Ministerstvo vnitra Sbírku zákonů, zajišťuje její tisk a distribuci. Ministerstvo vnitra vyhlašuje právní předpisy, další právní akty a sdělení ve Sbírce zákonů neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich doručení ministerstvu. Za správnost textu právních předpisů a dalších aktů předávaných ke zveřejnění ve Sbírce zákonů odpovídá ten, kdo je Ministerstvu vnitra předal.

S vaším dovolením vynechám celou obšírnou stať, která vytahuje z tohoto zákona ty povinnosti, které kdo plní, které plní Ministerstvo vnitra. Předpokládám, že ty pan poslanec Langer zná, a nakonec na to se mě také neptal. K samotnému obsahu interpelace pana poslance a místopředsedy Langra.

Ministerstvo vnitra má za to, že zveřejňování dálkovým přístupem je zveřejňování pro neomezený okruh osob prostřednictvím telekomunikačního zařízení, např. právě prostřednictvím zmiňované sítě internet, tak jak to má na mysli § 3 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informací. Stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv bude Ministerstvo vnitra zveřejňovat na internetových stránkách MV, na kterých se zveřejňuje např. seznam odcizených vozidel. Stejnopis v jednotlivých částech Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv vydávaných po nabytí účinnosti zákona 309/99 Sb., tedy po 1. lednu 2000, začne Ministerstvo vnitra zveřejňovat nejpozději do 31. ledna roku 2000, tedy tohoto roku a tohoto měsíce. Pro vaši informaci, do dnešního dne byly vydány dvě částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv a další částka je připravena k tisku.

Stejnopisy Sbírky zákonů vydané od 4. května 1945 do 31. prosince 1999 začne Ministerstvo vnitra zveřejňovat rovněž nejpozději do 31. ledna 2000, tedy rovněž do konce tohoto měsíce. S ohledem na to, že Ministerstvo vnitra má v digitalizované podobě, která je ke zveřejňování na internetu nezbytná, k dispozici pouze menší část z více než 81 000 stránek Sbírky zákonů vydaných v tomto období, tedy od 4. května 1945, budou jednotlivé ročníky Sbírky zákonů zveřejňovány postupně, jakmile bude mít ministerstvo digitalizované verze k dispozici.

Musím ale konstatovat i problematickou stránku věci, protože zveřejňování Sbírky zákonů bude pro Ministerstvo vnitra znamenat - myslím tím zveřejňování na internetu - vynaložení značných prostředků ze státních rozpočtů - tedy z rozpočtu Ministerstva vnitra - navíc, neboť digitalizovanou verzi musí ministerstvo buď koupit od některé firmy, která má tuto digitalizovanou verzi odpovídající podmínkám uvedeným v § 12 zákona o Sbírce zákonů, nebo si dá takovou verzi zhotovit, nebo ji musí zhotovit samo. O nejvýhodnějším řešení se v současné době rozhoduje.

Ministerstvo vnitra vyvine maximální úsilí k tomu, aby stejnopis Sbírky zákonů vydaný od 4. května 1945 do 31. prosince 1999 byl zveřejněn v nejkratší možné době, ale uvědomme si, že to bude právě závislé do značné míry na ekonomických možnostech, protože v současně předloženém návrhu státního rozpočtu bohužel tato položka uvedena není, protože po schválení zákona č. 106/99 Sb. nebylo už možné rozpočet v jednotlivých resortech zvyšovat. Sami všichni víme, že požadavek Poslanecké sněmovny směrem k rozpočtu byl právě opačný, tzn. snížit maximálně výdaje. Uděláme všechno pro to, aby i z těch možností, které budou Ministerstvu vnitra státním rozpočtem přiděleny, tento úmysl byl realizován v co nejkratší možné době.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se pana poslance, zda si přeje položit doplňující otázku. Je tomu tak.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jen bych chtěl poděkovat panu ministrovi za jeho odpověď i za záměry, které hodlá realizovat. Všichni příznivci internetu a myslím, že všichni ti, kteří chtějí mít hlubší právní vědomí, to mohou jen ocenit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a děkuji panu ministrovi.

Nyní má slovo pan poslanec Josef Janeček, který byl vylosován na 10. místě, aby přednesl interpelaci ve věci dostupnosti a kvality zdravotní péče na místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidlu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP