(14.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, dám hlasovat o návrhu pana poslance Palase na přeřazení třetího čtení bodu 125 za bod 104.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 273 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 273 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 129 a 12 bylo proti.

 

Dalším bodem tedy je

 

103.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
/sněmovní tisk 338/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Jan Fencl a zpravodaj zemědělského výboru poslanec Jaroslav Lobkowicz. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 338/2. Žádám zpravodaje poslance Lobkowicze, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám, a ptám se, zda se do ní někdo hlásí.

Do rozpravy se hlásí pan poslanec Lobkowicz, má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, v rámci rozpravy ke třetímu čtení bych si dovolil předložit následující pozměňující návrh, který má legislativně technický charakter, a to ve výše uvedeném usnesení zemědělského výboru v navrhovaném § 33 odst. 3 za slova "stojící lesní porost" vložit slova "i ten". Odůvodnění: Navržený text je třeba gramaticky upravit s tím, že jeho věcný obsah zůstává zachován.

Dále v § 54 odst. 2 v uvozovací větě nahradit slova "podnikatel, který při výkonu podnikatelské činnosti" slovy "tomu, kdo". Je to stejné, odpovídá to znění § 54 odst. 1.

Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu tedy končím a ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Vy jste se hlásil do rozpravy, pane poslanče (k poslanci Palasovi)? - (Poslanec Palas: Ano.) - To je ovšem problém, já už jsem ji uzavřela. Máme tedy dvě možnosti. Buď se obětuje někdo z přítomných ministrů, ovšem nikoli ministr zemědělství, který je zde v roli navrhovatele, a v tuto chvíli požádá o slovo, čímž znovu otevře rozpravu, nebo bychom museli o znovuotevření rozpravy hlasovat. - (Hlásí se ministr Kavan.) - Pokud by se hlásil do rozpravy pan ministr Kavan, vidím jeho přihlášku, pak mu uděluji slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, já vás nebudu zdržovat ani několika teplými slovy o důležitosti této záležitosti, protože bych rád otevřel rozpravu a umožnil panu poslanci Palasovi, aby vám sdělil závažnou informaci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane ministře. (Potlesk klubu poslanců ČSSD.) Rozprava byla tedy otevřena a vidím, že se do ní hlásí pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi přednést ještě jednu legislativně technickou úpravu na základě připomínky legislativního odboru parlamentu, a to ve výše uvedeném usnesení zemědělského výboru k navrhovanému § 33 odst. 3 za slova "kdo koupil stojící lesní porost" doplnit slova "k provedení těžby".

Odůvodnění: Jedná se o doplnění, které vyplývá z původního znění § 33 odst. 3 tak, jak bylo obsaženo ve znění vládního návrhu zákona, tisk 338.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? Prosím pana poslance Miloslava Kučeru mladšího.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Děkuji, paní místopředsedkyně.

Dávám námitku, že to není legislativně technická úprava textu. Dokonce významně mění notaci slov a jejich význam.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jako předsedající schůze těžko vyřeším tento spor, proto předpokládám, že tuto záležitost rozhodne sněmovna hlasováním.

Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu tedy končím.

Myslím, že v tuto chvíli správný procedurální postup - a prosím všechny zúčastněné strany, aby mě sledovaly - je takový, abychom rozhodli o námitce pana poslance Miloslava Kučery mladšího. - (K poslanci Miloslavu Kučerovi ml.:) Pane poslanče, vy jste vznesl námitku, já chápu, že máme rozhodnout o vaší námitce, že to, co přednesl pan poslanec Jaroslav Palas v třetím čtení, není legislativně technická úprava, a tudíž o ní nemůže být hlasováno jako o legislativně technické úpravě.

Prosím pana zpravodaje, aby se vyjádřil k celé záležitosti, jak ji máme procedurálně vyřešit.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Já jsem toho mínění, že ta slova, která tam chtěl pan kolega Palas přičlenit, jsou trochu přebytečná, protože ten, kdo koupí les nastojato, je většinou ten, kdo ho chce též porazit, a nedovedu si představit, že by někdo koupil les nastojato, aniž by ho chtěl porazit. Čili takový člověk by též prováděl těžbu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, já bych poprosila, je-li vám k dispozici text pana poslance Palase, zda byste jej mohl ještě jednou přečíst, a poté říci své stanovisko k tomu, zda se jedná o legislativně technickou úpravu, nebo ne.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: V § 33 odst. 3 za slova "kdo koupil stojící lesní porost" doplnit "k provedení těžby". Myslím, že když někdo koupí stojící lesní porost, tak nekoupí les. Pokud si koupím les - to je tedy můj názor -, pokud si tedy koupím les, tak koupím celý les a mám ho, ale jakmile si koupím jenom stojící lesní porost, tak je to většinou opravdu již k provedení těžby. Myslím tedy, že to je nadbytečné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji, myslím, že v tuto chvíli celá sněmovna slyšela znovu, co je obsahem legislativně technického zpřesnění pana poslance Jaroslava Palase, a v tuto chvíli tedy bude na Poslanecké sněmovně, aby - pokud nedojde ke shodě - procedurálně rozhodla o tom, zda budeme vystoupení pana poslance Palase považovat za legislativně technické zpřesnění, nebo ne.

Vidím, že se k procedurální přihlášce hlásí pan poslanec Jaroslav Palas, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, dámy a pánové, já bych byl rád, kdybyste pochopili, že jsem nepřednesl svou legislativně technickou poznámku, ale že jsem přednesl názor legislativy, legislativního odboru této sněmovny. Není to můj názor, je to názor legislativy parlamentu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP