(Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegy prosím, aby zaujali svá místa tak, abychom mohli pokračovat v přerušeném jednání. Žádám všechny poslance, protože se jedná téměř ve 100 % o muže, žádám všechny poslance, aby zaujali svá místa.

Prosím kolegy ze sociální demokracie. Prosím ještě jednou a naposledy. Pak již prosit nebudu.

Slovo má zpravodaj.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se omluvil za toto malé zdržení. Omlouvám se zároveň za názor legislativy. Můj původní výklad byl správný, je potvrzený legislativou. To znamená, že bod A9 je nehlasovatelný. Revokací jsme se vlastně dostali správným směrem.

Doporučuji, aby nyní proběhlo závěrečné hlasování o celkovém znění zákona a poté o doprovodném usnesení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, pane zpravodaji. Já mám tentýž názor, ačkoli vím, že není drtinově většinový, ale nějaký závěr k této proceduře musíme mít.

V tuto chvíli budeme hlasovat o usnesení, jehož návrh vám přednesu:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o Státním fondu dopravy a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdější předpisů, podle sněmovního tisku 365, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Všichni slyšeli návrh, o kterém rozhodneme hlasováním s pořadovým číslem 206, které jsem v tuto chvíli zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 177 poslanců pro návrh 141, proti 10. Návrh byl přijat.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Nyní bych přednesl ještě jednou, protože tento text nemáte ve svých materiálech, doprovodné usnesení, které zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby ještě před schválením statutu Státního fondu dopravy, který bude řešit mj. systém uvolňování prostředků na investiční akce, předložila návrh statutu hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto je návrh doprovodného usnesení, o kterém rozhodneme hlasováním.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslo 207. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro 119, proti 9, návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali nejenom sebe, ale i tento bod. Děkuji zpravodaji, děkuji panu ministrovi a pokročíme dál.

 

Dalším bodem je bod

 

96.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 207/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo místopředseda vlády Pavel Rychetský a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Miroslav Kalousek.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 207/5. Žádám pana zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám. Vidím přihlášku místopředsedy vlády pana Pavla Rychetského. Prosím.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, byť není obvyklé v rámci třetího čtení otevírat rozpravu obecnějšími úvahami, já bych se chtěl omezit pouze na poděkování.

Tento tisk je podruhé ve třetím čtení, dvakrát byl ve druhém čtení a je výsledkem skutečnosti, že zatímco na jaře jsme předložili tuto novelu zákona na ochranu hospodářské soutěže, ve druhé polovině minulého roku jsme byli nuceni předložit další novelu téhož zákona a hospodářský výbor stejně jako výbor pro evropskou integraci se rozhodly cestou vlastní iniciativy spojit obě novely v jeden návrh zákona, což považuji za velice moudré s ohledem na to, že časté novely, zejména takto složité právní normy, by nebyly rozhodně žádoucí pro aplikaci v praxi.

Přitom přistoupily k tomuto úkolu velmi zodpovědně a vlastně tento návrh zákona je už projednáván na půdě sněmovny déle než šest měsíců, přičemž druhá novela déle než tři měsíce. Takže děkuji oběma výborům a zpravodaji za práci, kterou odvedli. Přesto se znovu objevila celá řada dalších pozměňovacích návrhů v opakovaném druhém čtení. Stanovisko zpravodaje i stanovisko vlády k nim samozřejmě zazní v pravou chvíli.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane místopředsedo. Pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl proceduru, kterou bych vás provedl hlasováním pozměňovacích návrhů, které byly vzneseny v opakovaných rozpravách o tomto návrhu zákona.

Dovoluji si navrhnout, abychom nejprve hlasovali o bodech 4 a 6A.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím všechny, kteří sledují projednávání tohoto zákona, aby zbystřili pozornost. Zpravodaj přednáší proceduru.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já si dovolím ještě zopakovat proceduru. Prosím o chvilku pozornosti, protože je to opakovaná rozprava.

Nejprve navrhuji, abychom hlasovali o dvou bodech samostatně - o bodu A4 za prvé a o bodu 6A hospodářského výboru.

Potom, co bychom odhlasovali tyto dva body, mohli bychom hlasovat o celém usnesení hospodářského výboru číslo 113, protože tam jsou stanoviska předkladatele i zpravodaje shodná a doporučující.

Poté bychom mohli hlasovat o písm. B, tj. usnesení výboru pro evropskou integraci, kde jsou rovněž shodná stanoviska, jako celek, poté máme druhé usnesení hospodářského výboru č. 153, ke kterému jsou vzneseny pozměňovací návrhy kolegy Sehoře a kolegy Výborného, takže bychom hlasovali nejprve o těchto pozměňovacích návrzích kolegy Výborného a kolegy Sehoře a poté bychom mohli hlasovat o usnesení hospodářského výboru 153 jako o celku, protože tam jsou stanoviska shodná. Pokud toto usnesení bude přijato, stanou se nehlasovatelnými pozměňovací návrhy pana kolegy Brožíka a můj. Poté bychom hlasovali o dalších pozměňovacích návrzích, tak jak je jednotliví kolegové přednesli v podrobné rozpravě.

Pokud s touto procedurou je souhlas, je to nejrychlejší možný způsob, jak projít hlasováním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mně to zní logicky, nicméně pan kolega Exner se k tomuto postupu chce vyjádřit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP