(12.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Jičínský: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, chci se připojit k návrhu, který tu předložil pan poslanec Fischer, byť moje argumentace pro tento návrh je jiná než mého předřečníka.

Souhlasím se stanoviskem vlády, které předloženému návrhu vytýká nesystematičnost. Podle mého soudu profesních skupin, které by mohly mít svou samosprávu, je více. Svého času se na mne také obrátila jistá profesní skupina s návrhem na vytvoření jejich příslušné samosprávné komory.

Otázka, kde ano a kde ne, je složitá. Kolega Fischer si myslí, že tady např. není na místě. Já v této souvislosti nemám žádný kategorický soud, ale považuji za nezbytné, aby problematika těchto profesních komor byla předmětem celkového posouzení, a myslím si, že v tomto směru by měla takovýto návrh připravit vláda po zhodnocení celkové situace, abychom nepřijímali jednotlivá řešení, která nás mohou odchylovat od systémového řešení, které chybí, ale které je žádoucí.

Tolik k argumentaci na podporu zamítnutí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní bude hovořit pan kolega Palas, další přihlášku nemám.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mnohé již řekl ve svém vystoupení předřečník.

Ztotožňuji se se stanoviskem vlády, které vytýká určité nedostatky této předloze. Myslím si, že sdružování v komorách musí být řešeno komplexně. Věřím, že vláda na posouzení této oblasti problémů, této problematiky pracuje a předloží příslušnou normu.

Chtěl bych pouze upozornit na to, že předložený návrh zákona - a vláda na to ve svém stanovisku poukazuje - nesystémově omezuje působnost Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, což je pro mne zcela nepřijatelné. Proto se ztotožňuji s návrhem na zamítnutí, tak jak to bylo zde již vysloveno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Dále v rozpravě vystoupí paní kolegyně Veronika Nedvědová.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážení kolegové a kolegyně. Zopakuji svůj návrh, který jsem přednesla ve své zpravodajské zprávě, a to ten, že navrhuji tento návrh zákona vrátit předkladateli k dopracování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne, rozpravu uzavírám.

Nyní má možnost navrhovatel pan kolega Zdeněk Koudelka vystoupit se závěrečným slovem. Poté bude mít stejnou příležitost paní zpravodajka. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: K argumentům, které tady zazněly. Jednak paní zpravodajka hovořila o tom, že se připravuje novelizace zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Nicméně v rámci této novelizace se neuvažuje o zřízení profesní komory. Navíc řada profesních samospráv u nás má zvlášť zákon o komoře, zvlášť zákon o činnosti. Je to například u lékařů, je to u veterinárních lékařů, je to právě i u autorizovaných techniků, autorizovaných architektů atd.

Můj návrh tedy vychází z pravidla, že zvlášť je zákonem upravena činnost a zvlášť je dalším zákonem upravena příslušná komora. Z tohoto pravidla jsou určité výjimky, např. zákon o advokacii, kde v jednom předpisu je upravena jak činnost advokáta, tak i organizace advokátní komory.

Co se týká počtu zeměměřičů, tento zákon by se především týkal zeměměřičů, kteří mají tzv. úřední oprávnění, i když jinak souhlasím s kolegou Zunou.

Co se týká vysokoškolského vzdělání, musím říci, že jsem nepochopil, když tady bylo řečeno někým, že je nově vyžadováno vysokoškolské vzdělání. Pokud by si dotyčný pan poslanec přečetl současně platný zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, tak pro udělení úředního oprávnění vykonávat zeměměřičskou činnost svým vlastním jménem je vysokoškolské vzdělání nutnou podmínkou. Proto také zeměměřičská činnost nespadá pod živnostenské úřady a není řízena živnostenským zákonem. Pod živnostenské úřady spadají pouze jednodušší zeměměřičské činnosti, které se netýkají tohoto návrhu zákona, kdy jde o základní zeměměřičskou činnost vykonávanou nyní podle zákona č. 200/1994 Sb., tedy to, čemu se dneska říká úředně oprávnění zeměměřiči.

Co se týká požadavků pana kolegy Palase a pana kolegy Jičínského na komplexní zhodnocení a komplexní úpravu profesní samosprávy, musím poznamenat, že to nikde v Evropě není, že nikde nemáme nějaký kodex profesní samosprávy a i v našich dějinách, i v jiných středoevropských státech jsou přijímány příslušné zákony pro konkrétní komory, pro konkrétní činnosti. Neexistuje nějaký kodex samosprávy obecně nebo kodex profesní samosprávy jako takové.

Co se týká potřeby, jestli přijmout tento zákon, nebo ne, domnívám se, že určitým vodítkem pro to, jestli má určitá činnost být řízena coby profesní samospráva nebo státní správa, je to, jestli ten dotyčný vykonavatel činnosti při výkonu své činnosti a při hájení zájmů svého klienta se dostává do rozporu se státem. To je typické u advokáta, kdy když dobře hájí zájmy svého klienta, tak se v podstatě dostává do rozporu ať se státním zastupitelstvím, nebo s finančním úřadem, nebo s jinými státními orgány. A proto je nevhodné, aby stát rozhodoval o jeho profesním osudu, protože on, když je dobrý, tak vlastně bojuje proti státu. A považoval bych za úplně nesmyslné - a tak už to bylo kdysi v minulosti navrhováno - aby advokátní komora byla zrušena a aby byla vykonávána nebo řízena činnost advokátů a aby zápis do rejstříku advokátů byl prováděn u Nejvyššího státního zastupitelství. To by bylo nesmyslné.

Domnívám se, že z titulu této definice zeměměřiči toto splňují, protože když oni dobře hájí zájmy svých klientů, tak se někdy dostávají do rozporu s orgány státní správy katastrů. Proto se nedomnívám, že vlastně ústřední orgán správy katastrů má vykonávat pro ně řídicí činnost při jejich profesi.

Kdyby tento návrh zákona byl přijat, nejenom že to nezatíží nijak státní rozpočet, ale státnímu rozpočtu by to buď ulevilo, protože dneska toto řízení vlastně dělají zaměstnanci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Byla by to samozřejmě nepatrná úspora, nicméně by tady byla určitá úspora s rušením jejich míst, anebo by se naopak tyto materiální prostředky, které jsou na ně vynakládány, věnovaly na správu katastru a na státní mapová díla. Tento zákon neomezuje, aby stát sám zaměstnával své vlastní pracovníky a dělal na státních mapových dílech anebo na dílech, která jsou nutná z hlediska obrany státu, a kdyby třeba stát pro určité činnosti je chtěl prostě provádět sám. To se nijak neomezuje.

Z tohoto důvodu vidím také jako velice důležité, aby když už je někdo zaměstnancem orgánu státní správy - a to obecně, ať je zaměstnancem jakéhokoli orgánu - neměl by podnikat. Vždyť se připravuje zákon o státní službě a již dnes platí zásada, že státní úředník by neměl podnikat. Proto je tam i omezení, aby zaměstnanci příslušných státních orgánů nemohli být v komoře, protože by vlastně určitou činnost řídili jako státní zaměstnanci, možná by ji jako státní zaměstnanci vykonávali i v terénu, protože oni by mohli provádět zeměměřičská měření pro potřebu státu, a vedle toho by měli vlastní firmu. Zneužívali by samozřejmě toho, co získají jako státní zaměstnanci, a možná by si ještě "přihrávali zakázky". Co by jako zaměstnanci měli za povinnost dělat, podepsali by si objednávku pro svoji vlastní firmu.

Čili zákaz toho, aby zaměstnanci těchto orgánů se mohli zapsat do rejstříku a vykonávali podnikatelskou činnost, v tomto konkrétním bodě považuji za správný, a považuji jej za správný obecně. Prostě když je někdo zaměstnancem státní správy, tak nemá podnikat obecně a už vůbec ne v oboru, v kterém on je příslušným zaměstnancem správního orgánu.

Proto bych vás prosil, přes určité pochybnosti, které byly vyjádřeny, aby předložený návrh mohl projít do druhého čtení a v odborném výboru byl posouzen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji navrhovateli panu Zdeňku Koudelkovi. Nyní se závěrečným slovem má možnost vystoupit paní kolegyně Veronika Nedvědová, případně jenom zrekapitulovat návrhy, o kterých budeme hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP