(12.30 hodin)

(pokračuje Nedvědová)

Systémovější řešení návrhu o zřízení komory, jakož i otázky postavení inženýrské geodézie, se nabízí právě v rámci podstatné novelizace zákona č. 200/1994, která je připravována.

Podle předkládaného návrhu mohou vykonávat zeměměřické činnosti jen fyzické osoby, které jsou povinně členy komory. Tyto osoby nemohou být zaměstnanci orgánu vykonávajícího státní správu na úseku zeměměřictví a kartografie. Nejde tedy o komoru profesní, ale o subjekt, který se vymezuje vůči orgánům státní správy. Komora má také podle tohoto zákona hájit sociální a hospodářské zájmy autorizovaných zeměměřičů. Komora se tedy vlastně stává odbory, a to ještě v rozporu s mezinárodními smlouvami v tom, že členství v odborech může být jen dobrovolné.

Diskutabilní je i kompatibilita s právem Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovníků.

Na základě těchto skutečností navrhuji vrátit návrh tohoto zákona předkladateli k dopracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Nedvědové. Hned bych ji ještě požádal, aby návrh, který zformulovala, přednesla ještě v rozpravě, aby bylo formálně všemu učiněno zadost.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám dvě písemné přihlášky. První pan kolega Zuna, druhý pan kolega Fischer. Nejprve bude hovořit pan kolega Zuna. Poté se hlásí pan kolega Doktor, vidím ještě přihlášku.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, zeměměřičů je v České republice přibližně 10 tisíc. Z toho je téměř 6 tisíc zaměstnáno v resortní státní organizaci - Český úřad zeměměřický a katastrální - a ostatní jsou soukromí podnikatelé a jejich zaměstnanci.

Již od roku 1990 usiluje odborná veřejnost o zřízení Zeměměřické komory ze zákona, která by profesně ošetřila celou významnou oblast inženýrské a stavební geodézie včetně kartografie, která v tuto chvíli není nikým zaštítěna ani odborně, ani právně. Kvalifikace se v celé této oblasti prudce a nebezpečně snižuje, přestože některé její výstupy jsou využitelné pro údržbu katastru nemovitostí.

Chtěl bych říci, že nekvalitní práce některého zeměměřiče může postihnout každého občana, a to velice citlivě. Představte si, že v dobré víře si postavíte domek nebo garáž na pozemku, kde se později ukáže, že pozemek vám nepatří nebo že vám nepatří část pozemku. Pochopitelně vlastník pozemku vás potom bude možná vydírat, když budete od něj odkupovat nutnou část.

Z patnácti členských států Evropské unie má obdobně uspořádanou profesní organizaci třináct států, z toho deset s ekvivalentem obdobným povinnému členství. Z přidružených jedenácti států má zákonem stanovenou profesní organizaci nebo ji připravuje sedm států. Slovensko jako náš nejbližší soused má již obdobný zákon schválen.

Z dokumentů delegace Evropské komise týkajících se národního programu pro převzetí v roce 1999 je kladen důraz na posilování evropské institucionální infrastruktury. Jedná se o úkol, který je řešen v souvislosti se zpracováním návrhů konkrétních právních předpisů, harmonizací národních politik s politikami komunitárními a dalšími aspekty přípravy na členství v Evropské unii.

Implementace komunitárních předpisů je rovněž významná z hlediska profesního uznávání kvalifikace a reguluje přístup k různým profesím v zemích Evropské unie. V kapitole 32 44 národního programu je uveden i konkrétní postup: "Současně bude nutno novelizovat i řadu dalších zvláštních zákonů upravujících podnikání mimo režim živnostenského zákona, odbornou způsobilost k výkonu jednotlivých odborných činností nebo právo sdružování v profesních organizacích."

Já se domnívám, že zvýšení stavovské cti u některých profesí nemůže být nikdy na škodu. Z toho důvodu navrhuji, abychom se nad předloženým návrhem zákona důkladně zamysleli. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegu Zunovi. Nyní bude hovořit pan kolega Stanislav Fischer.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, navrhovaný zákon o zřízení Zeměměřické komory vychází z předpokladu, že je - cituji z důvodové zprávy: "nanejvýš nevhodné, aby správa, povolání zeměměřičů byla vykonávána Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním jako státní správa a tento úřad rozhodoval o udělení či odejmutí oprávnění k zeměměřické činnosti."

V případě jeho přijetí se změní způsob veřejné správy profese zeměměřičů ze státní správy na formu profesní samosprávy uskutečňovanou Zeměměřickou komorou. Při rozhodování o tom, zda je navrhovaná změna žádoucí a potřebná, je nutné zvážit klady a nedostatky současné praxe stejně jako navrhovaných opatření a zvážit možnosti jiných způsobů zefektivnění prací a zlepšení podmínek pro podnikání v dané oblasti.

Posouzení předlohy z těchto hledisek mne vede k závěru, že:

  1. Zákon neřeší žádný aktuální problém státní správy, nepřináší její úsporu ani nezvýší kvalitu katastru.
  2. Omezuje dohled státní správy nad ověřováním výsledků, které vstupují do katastru nemovitostí, za který však stát plně zodpovídá, a to jak státním orgánům, tak i veřejnosti, tj. vlastníkům nemovitostí.
  3. Vytváří novou a z obecného hlediska nadbytečnou profesní organizaci.
  4. Tato organizace je vyhrazena jen pro vysokoškoláky. Přitom právě v oboru zeměměřictví a katastru je středoškolská kvalifikace často dostatečná pro vytvoření kvalitního díla.
  5. Vede k diskriminaci zeměměřičů z resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, když jim, na rozdíl např. od zaměstnanců Pozemkového úřadu nebo jiných úřadů státní správy, nedovoluje zápis do rejstříku autorizovaných zeměměřičů.
  6. Není vůbec jasné, kde by absolvent školy získal praxi potřebnou pro členství v komoře.

Stát má na úseku zeměměřictví v podmínkách obvyklých na teritoriu Evropy nezastupitelnou roli při definování geodetických systémů jako základu pro jednotnou lokalizaci, při tvorbě a údržbě geodetických základů, které tyto systémy realizují na zemském povrchu, a jejich propojení na geodynamické systémy na evropském kontinentě, při zajištění kvalitní metrologie, tj. dlouhých délek pro technické potřeby, při ochraně práv k nemovitostem, při tvorbě a průběžné údržbě, tj. aktualizaci státního mapového díla. K tomu vznikla soustava zákonů a dalších, nižších právních norem, které mají vyhovující kvalitu. Pokud jde o jejich připravované novely, půjde přitom hlavně o zvýšení otevřenosti a dostupnosti bází dat ze zeměměřictví a katastru. Podnikání v oblasti zeměměřictví je přitom dostatečně upraveno živnostenským zákonem. Ten vyžaduje jen úpravy, které budou odpovídat principům obvyklým v Evropské unii.

Chtěl bych ještě poznamenat na závěr, že občanské sdružení s názvem Komora geodetů a kartografů již existuje. Kromě toho existuje i další profesní organizace - Společnost geodézie a kartografie, která vznikla ze stejnojmenné společnosti při ČSVTS, jejíž členové zastupují Českou republiku v některých celosvětových geodetických organizacích, jako je např. Mezinárodní federace geodetů.

Předložený návrh zákona proto považuji pro naše potřeby za zbytečný a navrhuji jeho zamítnutí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Fischerovi. Nyní jsem ještě zaregistroval přihlášku pana kolegy Jičínského. Poté kolega Palas.

Prosím, pane kolego.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP