(11.20 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Je to návrh, který je diskusní, není meritorně projednáván dnes, bude obsahem příslušného návrhu zákona. Nicméně to, nač se chci odvolat, je teze, že takovýto návrh politiky je cestou k rozdělení České republiky. Chtěl bych říci, že slyšet toto z úst člověka, který se se svou politickou stranou podílel na dělení československé federace v roce 1992, což je proces, po němž zbytky uklízela až naše vláda v letošním roce, kdy o tom budeme rovněž hovořit odpoledne v souladu s příslušnou smlouvou, která tento proces zaručuje, že to je neobvyklé.

Za třetí bych chtěl říci, že zde bylo kritizováno, že Úřad vlády vysoce převyšuje výdaje resortů; snažil jsem se zapsat formulaci přesně. Mělo být zřejmě řečeno, že "dynamika nárůstu Úřadu vlády", to by bylo správně. Chci jenom říci, že rozhodující položkou, která tam zvyšuje výdaje oproti roku loňskému, je financování činnosti odboru kompatibility Úřadu vlády, který velkou měrou zodpovídá za správnost v promítnutí směrnic Evropské unie do české legislativy, tak jak jsou uskutečňovány v jednotlivých transpozičních zákonech. Kdyby výdaje na tuto činnost byly omezeny, bylo by to nejen v rozporu s naší snahou vstoupit do Evropské unie, ale velmi by to omezovalo právě praktickou implementační kapacitu Poslanecké sněmovny.

Dále bych chtěl říci k názoru, který zde byl řečen, že oživení v západní Evropě šťastně umožnilo vládě vykazovat hospodářské oživení jako výsledek určité hospodářské politiky. Bezesporu skutečnost, že dochází v západní Evropě k  hospodářskému oživení a růstu, a zejména se to týká Německa, které je významným exportním teritoriem pro český průmysl, to je bezesporu fakt, který působí na českou ekonomiku příznivě. Zároveň je ale třeba velmi podtrhnout, že pouze taková ekonomika, která má co nabídnout, která má odpovídajícím způsobem strukturovanou nabídkovou stranu, je schopna na toto oživení odpovědět. A podíváme-li se na strukturu exportu mimo jiné z hlediska tvorby přidané hodnoty v tomto roce a srovnáme ji se strukturou např. před dvěma roky, máme zde zjevné a průkazné pozitivní změny, které právě umožňují efekt, který zde byl řečen, že totiž Česká republika je schopna tohoto oživení v západní Evropě využít.

Konečně bych si dovolil úplně poslední poznámku. Ve svém rozsáhlém vystoupení pan poslanec Kühnl uvedl celou řadu charakteristik návrhu státního rozpočtu, z nichž nemalá část je daleka reality. Nicméně velmi bych rád podtrhl jednu z jeho významných závěrečných vět, která zní: "Návrh vlády je v přímém rozporu s volebním programem Unie svobody". Ano, tento návrh je v přímém rozporu s volebním programem Unie svobody, neboť jeho smyslem je stabilizovat a oživit českou ekonomiku a realizovat vládní prohlášení vlády sestavené Českou stranou sociálně demokratickou. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí České republiky panu Pavlu Mertlíkovi. Nyní se závěrečným slovem vystoupí zpravodaj pan kolega Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, napřed si dovolím nekomentovat naprostou většinu toho, co zaznělo v rozpravě, neb jsem přesvědčen, že to by si tady mohl člověk ústa umluvit a ničemu by to stejně neprospělo. Snad jenom dvě zjevné věci.

Považuji za nepochybné, že 30 + 32 je opravdu 62, tak jak tvrdil kolega Kalousek, a že se tedy nemýlili ti, kteří hovořili před rokem o skutečném státním dluhu, který bude nad padesáti miliardami, šedesáti miliardami či podobnými čísly, a dovolil bych si toto konstatovat, že je to pádný důvod pro zpytování svědomí spíše u těch, co se to snaží zakrýt.

Za druhé bych si dovolil uvést, že v závazku vlády, dnes stvrzeném podpisy, je nejen snižování dluhu státního rozpočtu, ale i dluhů veřejných rozpočtů, a to tak, aby bylo splněno tzv. maastrichtske kritérium před vstupem České republiky do Evropské unie, a proto je nepochybné, že nepřichází v úvahu to, co naznačil pan poslanec Kalousek, tzn. jakési účetní převádění státního dluhu do jiných veřejných rozpočtů.

Na závěr mi dovolte konstatovat, že v rozpravě padly v podstatě dva návrhy. První přednesl jménem menšiny rozpočtového výboru pan poslanec Václavek a doporučuje základní údaje státního rozpočtu, tak jak je vláda navrhla, schválit, přičemž tento návrh usnesení zároveň navrhuje všechny obvyklé součásti včetně přikázání jednotlivých kapitol orgánům sněmovny. Druhý návrh usnesení přednesl pan poslanec Kalousek a podpořil ho pan poslanec Kühnl a někteří další, přičemž v tomto návrhu usnesení se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna zamítla základní údaje vládního návrhu zákona o státním rozpočtu a setrvala na svých doporučeních, která jsou obsažena v usnesení č. 660 ze dne 8. prosince loňského roku.

Navrhuji sněmovně, aby pro neoddiskutovatelnost raději hlasovala o negativním stanovisku, tak jak ho navrhl pan poslanec Kalousek, a poté o pozitivním stanovisku, tak jak ho navrhl pan poslanec Václavek. Neoddiskutovatelností rozumím to, že by proběhla obě dvě hlasování a toto pořadí by pravděpodobně nemohlo ovlivnit výsledek.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu kolegovi Tlustému. Pane zpravodaji, mám trochu problém s procedurou, protože jsme jak v první verzi státního rozpočtu, tak ve druhé verzi pokaždé nejprve hlasovali o pozitivním usnesení v duchu jednacího řádu, kde - upřímně řečeno - když se budeme dívat na dikci zákona, tam vůbec není nic o tom, že by sněmovna mohla "neodsouhlasit". Sněmovna buď "schválí", nebo "neschválí". To znamená, že ani zákon nezná možnost usnesení v textu "sněmovna nesouhlasí", a z tohoto jsme vycházeli. Takže já, pokud na svém návrhu trváte, tak bych to nechal odhlasovat, asi v tom věcný problém není, ale jelikož jsme už několikrát absolvovali tuto proceduru tak, jak říkám, tak si nemyslím, že by nebylo zrovna teď korektní měnit tu proceduru.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Odůvodním: Přichází nepochybně v úvahu výklad, který jste uvedl, ale stejně tak si umím představit dlouhou procedurální debatu na téma, že návrh pana poslance Kalouska je protinávrhem ke stanovisku menšiny rozpočtového výboru, a abych zabránil zbytečně této procedurální rozpravě, domnívám se, že je snadné absolvovat hlasování dvě, tak aby taková námitka nemohla být vznesena a aby to přitom nic neovlivnilo na výsledku hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji i za ten návrh, tak abychom se nedostali do procedurálních diskusí, nicméně si myslím, že v nich v tuto chvíli jsme, protože se hlásí kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, nehlásím se do procedurální debaty, myslím si, že postup je možný tak, jak říká kolega Tlustý, ale žádám pro klub KSČM 15 minut přestávku před závěrečným hlasováním.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vyhlašuji přestávku do 11.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.30 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP