(10.20 hodin)

(pokračuje Císař)

Poznatky ze soudní praxe, které potvrzuje i Nejvyšší soud, svědčí o tom, že se tento stav stává neúnosným. Společenství vlastníků dosud nemůže žalovat, soudy trvají na tom, že pověření k zastupování správcem musí podepsat všichni vlastníci. Pohledávky vlastníků, kteří své povinnosti plní, se stávají nevymahatelnými. Poctiví doplácejí na neplatiče.

Odmítám námitky, že společenství jako povinná právnická osoba je zásahem do práv vlastníka. Vlastníci přece mají povinnost ke společným částem domu, neboť jsou jejich spoluvlastníky.

Navrhované řešení bude mít přímý pozitivní význam pro zkvalitnění péče o správu, údržbu a opravy a současně umožní odstartování státní podpory financování oprav a modernizace bytů, v nichž jsou byty ve vlastnictví. Úprava společenství se přiblíží právní úpravě kondominia, obvyklé ve vyspělých zemích.

Druhým klíčovým bodem návrhu je konečné a jednoznačné vyřešení práv k pozemkům zastavěným bytovými domy. Problém zastavěných pozemků, který se v zákoně z roku 1994 nepodařilo vyřešit, je nešťastným pozůstatkem minulého období. Jeho vyřešení odstraní omezení majetkových dispozic a umožní v plném rozsahu hypoteční úvěrování oprav. Přijetím návrhu se navrátíme ke klasické zásadě římského práva jednoty vlastnictví pozemku a stavby na něm zřízené.

Návrh odpovídá strategii úprav soukromoprávních vztahů u nás a přiblíží i v tomto směru naše právo právu vyspělých evropských států.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí paní poslankyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, byli jsme seznámeni s tím, že projednávaná problematika je obsažena ve sněmovním tisku 268. Tento tisk byl přikázán k projednání dvěma výborům - výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí - zde máme dvě usnesení pod tiskem číslo 268/2 a 268/4 - a ústavně právnímu výboru, jehož usnesení jste obdrželi jako tisk 268/3.

Už to, že daným zákonem se Poslanecká sněmovna zabývá od června, svědčí o tom, že se jedná o velmi složitou problematiku. Jak zmínil kolega Křeček při projednávání ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně, v zákoně je několik problémů, které by měly být řešeny samostatnými zákony, ať už jde o občanský zákoník, případně dosud neexistující zákon o bytových družstvech, případně samostatný zákon o kondominiích.

To, co zde bylo řečeno při projednávání při prvním i druhém čtení, mě vede k závěru, že zákon č. 72/94 lze jednoznačně označit jako zákon transformační, to znamená zákon, který má určitou dobu trvání a v určitém okamžiku by měl být zrušen.

Pan ministr zde zmínil oblasti, na které byl upřen největší zájem při projednávání. Jsou to společenství vlastníků, jsou to pozemky a je to nepromlčitelnost práva převodu družstevních bytů do vlastnictví osobního. Právě z těchto důvodů nesrovnalostí při projednávání těchto základních bodů byl zákon vrácen ze druhého čtení při projednávání ve sněmovně znovu do výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Bohužel podle mého názoru nedošlo k zásadním posunům při projednávání v tomto výboru. Zásadní posun nenastal především v nejproblémovější části, a to je společenství vlastníků, které podle tohoto zákona vzniká povinně a vzniká ze zákona. Já si na rozdíl od pana ministra nemyslím, že tato právní úprava vyřeší problematiku, která dnes je, to znamená problematiku řádné správy, údržby a provozu domů.

Já bych se ve svém vystoupení chtěla zmínit o jedné zásadní věci, která se týká právě této části společenství vlastníků. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí přijal v § 9 odst. 2 velmi závažné usnesení, které se týká zástavního práva. Výbor byl následně upozorněn panem místopředsedou vlády Rychetským, že se jedná o velmi problematické ustanovení. Toto ustanovení může být - bude-li přijato - skutečně v rozporu s Ústavou České republiky. Na tuto problematiku byla vláda upozorněna již legislativní radou vlády při projednávání tohoto zákona. Toto ustanovení o zástavním právu nebylo doporučeno, nicméně výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí toto bylo přijato. Upozorňuji, že se jedná o ustanovení, které je skutečně v rozporu s ústavním právem České republiky. Já se naopak u pana ministra velmi přimlouvám, aby novelizační bod 8, který zřizuje povinnou právnickou osobu společenství vlastníků, byl z tohoto zákona vypuštěn.

Dále bych si dovolila upozornit ještě na jednu oblast, která byla předmětem zájmu. Byla to oblast pozemků. Delší dobu se potýkáme s problémem státních pozemků, které jsou v režimu trvalého užívání. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se snažil najít cestu, která by problematiku pozemků řešila komplexně, řešila ji do budoucna, minimalizovala nerovnosti a nespravedlnosti, a proto hledal řešení tohoto problému v zákoně o majetku České republiky. Výbor dokonce požádal o meziresortní jednání Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí, aby se touto problematikou zabývaly a doporučily výboru řešení, které by bylo řešením koncepčním a které by samozřejmě jednoznačně sledovalo cíl, že budova a pozemek rovná se jeden vlastník. Myslím, že toto je to nejdůležitější, co je třeba říci, že veškeré návrhy, které padaly, směřovaly k tomu, abychom našli řešení, které u nás je zcela specifické, to je, že budova a pozemek nejsou ve vlastnictví jedné osoby.

Bohužel výsledkem meziresortního jednání bylo, že obě ministerstva trvají na návrhu řešení v rámci novely zákona 72/94 formou bezplatného převodu vlastnictví státních pozemků do majetku vlastníků domů.

Dále vyslovila obě ministerstva souhlas s navrhovaným řešením, jak bylo předneseno ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně, a to je novelou občanského zákoníku.

Myslím, že je v pořádku, že se podařilo velmi dobře vyřešit otázku nepromlčitelnosti práva převodu bytové jednotky z vlastnictví bytových družstev do osobního vlastnictví.

Nyní mi dovolte, abych vás v závěru svého úvodního vystoupení seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Je to druhé usnesení pod tiskem číslo 268/4. Toto usnesení zní: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR tisk 268 schválit s pozměňovacími návrhy uvedenými v usnesení výboru č. 105 a s následně přijatými návrhy, které jsou ve sněmovním tisku 268/4, usnesení výboru č. 112.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Horníkové. Prosím poslance Stanislava Křečka, aby nás informoval o výsledku jednání ústavně právního výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP