(10.10 hodin)

(pokračuje Sehoř)

Posledním mým pozměňovacím návrhem k původnímu textu v § 35 je doplnit nový odst. 1, který zní:

  1. Vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice, silnice a místní komunikace jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvu půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dálnice, silnice a místní komunikace nebo přírodními vlivy. Vznikne-li toto nebezpečí z jednání vlastníků sousedních nemovitostí, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne silniční správní úřad.

Dosavadní odst. 1 a 2 se označují jako odst. 2 a 3. Do nového odst. 2 se vloží za první větu tento text: "Zjistí-li zdroj ohrožení jiný, než je uveden v odst. 1, nařídí silniční správní úřad jeho provozovateli nebo vlastníku odstranění zdroje tohoto ohrožení."

To je vše, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Sehořovi. Další je pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun:Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, já ve svých dvou pozměňovacích návrzích - v prvním řeším podobný problém, který tu přednesl pan poslanec Sehoř, i když řešení je poněkud jiné a asi bude potom na dohodě, co se z toho využije.

Navrhuji pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tisk 327.

Za odst. 4 v § 25 zařadit nový odst. 5 a následující odstavce přečíslovat. Nový odst. 5 zní: "Silniční správní úřad nemůže o změně vydaného povolení rozhodnout podle odst. 4 po uplynutí tří let od právní moci takového povolení."

Za odst. 5 v § 31 zařadit nový odst. 6 a následující odstavce přečíslovat. Nový odst. 6 je stejného znění: "Silniční správní úřad nemůže o změně vydaného povolení rozhodnout podle odst. 5 po uplynutí tří let od právní moci takového povolení.

Dále v § 25 doplnit na konec odst. 4 větu, která zní: "Silniční správní úřad je však přitom povinen dbát, aby práva a povinnosti vyplývající z povolení zůstaly pro držitele povolení zachovány."

V § 31 doplnit stejnou větu za odst. 5, která zní: "Silniční správní úřad je však přitom povinen dbát, aby práva a povinnosti vyplývající z povolení zůstaly pro držitele povolení zachovány."

Zdůvodnění je obdobné, které tu pan poslanec Sehoř již přednesl, čili nebudu se opakovat.

Dále bych chtěl doplnit § 30 a § 31, a to tak, že § 3, resp. 4, v závislosti na přijetí nového odst. 3 definuje pojem zastavěného území. Nový odst. zní: "Hranice silničního ochranného pásma definovaná v § 30 odst. 2 písm. a) je pro případ povolování zřizování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení, které by byly viditelné uživateli dotčené pozemní komunikace, posunuta ze 100 m na 250 m."

V souvislosti s tímto pozměňovacím návrhem je třeba doplnit § 31 odst. 6 za větu "nebo byl povolen stavebním úřadem": "Podmínky tohoto odstavce se nevztahují na reklamní zařízení postavená a provozovaná v rozšířené části území podle § 30 odst. 4, pokud taková zařízení byla příslušným stavebním úřadem povolena před účinností tohoto zákona."

Chtěl bych zdůvodnit: Navrhované ustanovení se vztahuje pouze na reklamní zařízení. Režim ochranného pásma dálnice a rychlostních silnic zůstává jinak zachován za svou hranici 100 m, tak jak je v zákoně definováno. V poslední době se výrazně množí případy, kdy jsou instalovány obří reklamní panely a jiná reklamní zařízení těsně za hranicí 100 m ochranného pásma podél dálnic a rychlostních silnic. Tyto stavby jsou vzhledem ke svým nadměrným velikostem a dohledným vzdálenostem stejnou měrou vnímány uživateli dotčených komunikací, neboť dané měřítko 100 m představuje poměrně malou vzdálenost, a přitom za stávající právní úpravy nepodléhají zvláštnímu režimu ochranného pásma, čímž dochází

k tomu, že jejich umístění není schvalováno dotčenými orgány státní správy, v jejichž působnosti je chránit uživatele pozemních komunikací, zejména pak z hlediska bezpečnosti provozu na dotčené pozemní komunikaci. Množství a rozmístění těchto obřích panelů nelze za současné právní úpravy zákona nijak regulovat. Bez přijetí tohoto ustanovení by byl jejich počet i nadále neúměrný a rostl by.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Táži se, zda se ještě někdo jiný hlásí do podrobné rozpravy. Ne-li, podrobnou rozpravu, ve které vystoupilo sedm poslanců, končím. Táži se na závěrečná slova. Není zájem. Děkuji, končím druhé čtení tohoto návrhu.

Přecházíme k bodu

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům
a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 268/ - druhé čtení

 

Vládní návrh jsme projednávali již na 19. schůzi a po podrobné rozpravě jsme ho vrátili výborům k novému projednání. Usnesení těchto výborů jsou sněmovní tisky 268/ 3 a 4. Táži se pana ministra Císaře, zda se chce úvodem tohoto čtení vyjádřit. Ano.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, návrh novely zákona č. 72/1994 o vlastnictví bytů byl ve výborech Poslanecké sněmovny znovu projednán za účasti našeho ministerstva. Převážná část pozměňovacích návrhů ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí představuje zkvalitnění předlohy zákona a zaujali jsme k nim kladné stanovisko.

Souhlasím rovněž s pozměňovacím návrhem obsaženým v usnesení tohoto výboru ze dne 12. ledna letošního roku, tisk č. 112.

Zároveň však nesouhlasím se závěrem přijatým ústavně právním výborem, aby z návrhu byl vypuštěn bod 8, který upravuje společenství vlastníků jednotek. Jde o klíčový bod návrhu novely, který řeší jeden z nejvážnějších nedostatků dosavadní úpravy vlastnictví bytů a který je již delší dobu oprávněně kritizován.

Opakovaně a jednoznačně zdůrazňuji, že společenství vlastníků jednotek musí mít vlastní právní subjektivitu a musí být právnickou osobou, která vzniká ze zákona a sdružuje všechny vlastníky jednotek. Nelze ponechat dosavadní stav, kdy je ponecháno na úvaze, zda si vlastníci sami zřídí právnickou osobu či nikoli. Zajištění řádného provozu a provádění oprav společných částí domů nezbytně vyžaduje, aby za vlastníky jednotek mohla jednat osoba, která k tomu má zákonné právo. Správce domu, který může být pouze osobou pověřenou vlastníky, tuto pravomoc nemá.

Nelze nadále udržovat stav, který nahrává těm nepoctivým vlastníkům, kteří neplní své povinnosti a nehradí náklady na opravy domů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP