(11.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Pan ministr neutrální, já kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 788 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 788, tento návrh byl přijat, když se z přítomných 170 pro vyslovilo 101 a 44 bylo proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další bod: "Poslanecká sněmovna v souvislosti s přípravou nového rozpočtu znovu žádá vládu, aby vzala v úvahu II/4 usnesení číslo 274 požadující, aby při přípravě rozpočtu na rok 2000 posílila Program obnovy venkova za účelem komplexní obnovy venkovských obcí postižených povodněmi."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska?

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Pan ministr neutrální, já kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 789 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 789 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 170 pro vyslovilo 155 a jeden byl proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dalším doplňujícím bodem je návrh pana poslance Krajíčka, který zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o doplnění přehledu finančních prostředků poskytovaných v letech 1997 až 1999 a na následné roky 2000 a 2001 v členění na jednotlivé správce toků, a. .s. Povodí, které byly postiženy povodněmi, nejpozději do konce roku 1999."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska?

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Pan ministr neutrální, já kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 790 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 790 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 170 pro vyslovilo 150 a pět bylo proti.

 

Byly vyčerpány všechny návrhy usnesení, paní zpravodajko?

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Ještě poslední návrh na doplnění usnesení pana poslance Kořistky. "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby na prosincové schůzi předložila návrh zajištění financování Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení z mimorozpočtových zdrojů v letech 2000 a 2001."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska? Prosím pana ministra o stanovisko.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Pan ministr neutrální, já kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 791 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasováni pořadové číslo 791, tento návrh byl přijat, když se z přítomných 170 pro vyslovilo 93 a 57 bylo proti.

 

Tím byly vyčerpány další návrhy usnesení a v tuto chvíli musíme rozhodnout o usnesení jako o celku.

Zahajuji hlasován pořadové číslo 172 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 792 se z přítomných 169 pro vyslovilo 154, jeden byl proti tomuto návrhu. Návrh usnesení byl přijat.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přistoupíme k projednávání bodu 149 schválného pořadu schůze, který je posledním bodem jednání této schůze, tedy posledním neprojednaným bodem schváleného programu schůze je jím

 

149.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 199/1994 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 152/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády Pavel Rychetský a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Jaromír Schling. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 152/6.

Žádám zpravodaje poslance Jaromíra Schlinga, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otvírám, a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Brousek, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v tisku 152/6 jsou dva moje komplexní pozměňovací návrhy pod bodem C a pod bodem R. Žádám tímto sněmovnu o stažení těchto pozměňovacích návrhů. Za chvíli to odůvodním.

Pozměňovací návrh pod bodem C se dostal do tisku omylem, protože byl nahrazen právě pozměňovacím návrhem R, který byl později přečten. Bohužel jsem to oznámil, až když už jsem nebyl u mikrofonu, čili není to ani ve stenozáznamu.

Druhá věc je komplexní pozměňovací návrh pod bodem R, v němž je několik omylů, kterých jsem se bohužel dopustil, když jsem to tady přednášel, a nejdou napravit legislativně technickými úpravami. Proto vás žádám o stažení obou těchto návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Hlásí se někdo dále do rozpravy ke třetímu čtení? Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Vojíř má slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji, pani předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych přednesl návrh na stažení svého pozměňovacího návrhu, který je uveden pod písmenem E1, 2, jelikož jsme nalezli shodu, že návrh kolegy Schlinga pod písmenem U1, 2 lépe definuje onu problematiku. Byl bych rád, kdyby tento návrh mohl být přijat a zjednodušila by se procedura. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Patočka: Paní předsedající, děkuji. Rovněž pokračuji v tom. co tady říkali moji předřečníci, a v části D stahuji bod 1 a bod 5. Jsou nahrazeny z části 6 jako S1 a S3. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: To byl návrh pana poslance Patočky. Dále se hlásí pan poslanec Schling.

 

Poslanec Jaromír Schling: pani předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych v rozpravě ke třetímu čtení uvedl několik legislativně technických návrhů a rovněž stažení některých mých pozměňovacích návrhů.

Především navrhuji stažení svých pozměňovacích návrhů F1 a F2 na straně 19.

Dále bych chtěl, aby v rámci jednoho hlasování byly hlasovány tyto pozměňovací návrhy, které mají charakter legislativně technických úprav. Budou to v části II body číslo 1, 5, 7, 15, 19, 22, 26, 28, v části IV potom body 1, 15 a 16.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP