(10.50 hodin)

(pokračuje Fischer)

První návrh je: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby ve smyslu části II bod 3 usnesení Poslanecké sněmovny č. 274 ze dne 20. května 1999 předložila údaje původně požadované pro říjnovou schůzi tak, aby mohly být projednány na prosincové schůzi Poslanecké sněmovny."

V druhém návrhu se jedná o připomínku k bodu 4 stejného usnesení, která zní: "Poslanecká sněmovna v souvislosti s přípravou nového rozpočtu znovu žádá vládu, aby vzala v úvahu část II bod 4 usnesení č. 274 požadující, aby při přípravě rozpočtu na rok 2000 posílila Program obnovy venkova za účelem komplexní obnovy venkovských obcí postižených povodněmi."

Prosím hlasování po bodech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Fischerovi. Udílím slovo panu poslanci Krajíčkovi.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji. Vzhledem k předcházejícímu příspěvku navrhuji doplnění usnesení zemědělského výboru o další bod tohoto znění: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o doplnění přehledu finančních prostředků poskytovaných v letech 1997 až 1999 a na roky 2000 a 2001, v členění na jednotlivé správce toků (akciové společnosti Povodí), které byly postiženy povodněmi, nejpozději do konce roku 1999."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Krajíčkovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Ještě než vystoupí pan ministr, bych doplnil svého předřečníka a navrhl usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby na prosincové schůzi předložila návrh zajištění financování programu z mimorozpočtových zdrojů v letech 2000 a 2001."

Je mi jasné, že rozpočet se v tuto chvíli zpracovává a že nemůžeme vědět, jak bude zajištěn tento program z rozpočtových zdrojů, ale chtěl bych, abychom požádali vládu, aby na prosincové schůzi předložila návrh financování z mimorozpočtových zdrojů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Udílím mu slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážená paní předsedající, ctěná sněmovno, chtěl bych reagovat na vystoupení pana poslance Kořistky. Odpověď na otázku, jak bude zajištěno financování v roce 2000, a pokud nebude, co bude.

Mohu potvrdit to, co tady v různých variantách zaznělo, že je pravdou, že finanční potřeby na rok 2000 a 2001 se týkají dalších 235 akcí rozestavěných v předchozím období a 294 akcí, které budou nově zahájeny. Převážná většina akcí se nachází v povodí Moravy a Odry. V oblasti zásobování pitnou vodou se v roce 2000 předpokládá dokončení čtyř akcí.

Pokud mám shrnout potřeby a finanční zajištění dokončení Programu obnovy vodních toků a souvisejících vodohospodářských zařízení v roce 2000, musím uvést, že ve vládním návrhu státního rozpočtu je zatím vyčleněno k tomuto účelu 200 mil. korun. Budu usilovat o uvolnění zůstatku zvláštního účtu státních finančních aktiv účelově určených na obnovu po povodních, a to ve výši 350 a 400 mil. korun. Pokud se podaří tyto prostředky na tento účel uvolnit, bude chybět na dokončení rozestavěných staveb zhruba 400 mil. korun.

K umožnění zahajování dalších nezbytně nutných a na rok 2000 připravovaných a nových staveb chybí i dalších 500 mil. korun pro rok 2000. Celková nepokrytá potřeba představuje pro rok 2000 zhruba 900 mil. korun. Práce na obnově budou pokračovat i v roce 2000, kdy je potřeba dalších 500 mil. korun.

Chci jen ctěnou sněmovnu upozornit na to, že jsem konstatoval, že je to poněkud jiná kapitola, protože zadání, které bylo, znělo "podat informaci v Poslanecké sněmovně o finančním zajištění Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení pro rok 1999", a ten si myslím, že je nejen splněn, ale představuje i určité uspokojení nad zajištěním financování a zabezpečením realizace. Nicméně vaše obavy sdílím a odpovídám zcela poctivě. Pokud se tyto prostředky podaří zajistit, tak budou všechny akce zahájeny, jak ty, které byly plánovány na konec letošního roku, tak na příští rok, a budou realizovány. Pokud prostředky nebudou zajištěny, dojde k určité redukci a redukce bude výsledkem nového posouzení těchto akcí a stanovení určitých priorit. Bez zdrojů, které nebudou zajištěny, není možné zahajovat akce tak, jak byly plánovány, protože bychom se dostali do patové situace a mohlo by se nám stát, že budou finanční prostředky uvolněny zcela neúčelným způsobem. Tolik k vystoupení pana poslance Kořistky.

K panu poslanci Fischerovi. Chci konstatovat, že zpráva o stavu likvidace škod po povodních na Moravě a ve východních Čechách v letech 1997 a 1998, o finančním zajištění a materiálním zajištění prací a o časovém harmonogramu dokončení všech potřebných úprav povodí postižených povodněmi je v tuto chvíli vládou schválena a já předpokládám, že v příštím týdnu bude vypravena premiérem Milošem Zemanem do sněmovny.

K vystoupení pana poslance Krajíčka v podstatě nemám, co bych dodal, protože nepochybuji o tom, že to, co zde přednesl, je pravdou, a je to jen část segmentu problémů, které jsem kvantifikoval, o kterých jsem informoval, že budou předmětem zprávy o stavu likvidace škod po povodních, která je na cestě do parlamentu, a také poctivě jsem informoval o tom, že podle výše zdrojů budou akce realizovány s tím, že budou muset být posouzeny priority.

K pozměňovacím návrhům, resp. k doprovodným usnesením bych se vyjádřil podle toho, jak budou zpravodajkou přednášeny.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím paní zpravodajku o případné závěrečné slovo a poté o přednesení návrhů, tak jak o nich budeme hlasovat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: V podrobné rozpravě padly 4 návrhy dalších bodů usnesení zemědělského výboru č. 59 ze dne 22. září 1999 k informaci vlády k tisku č. 277.

Nejdříve bych přednesla znovu usnesení zemědělského výboru a potom bych přednášela jeden po druhém body usnesení tak, jak byly předneseny.

Nejdříve usnesení zemědělského výboru: "Poslanecká sněmovna bere informaci o finančním zajištění programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení pro rok 1999, sněmovní tisk č. 277, na vědomí."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 787. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 787 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 pro vyslovilo 151 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dalším bodem bude návrh pana poslance Fischera, který zazněl jako první: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby ve smyslu části II bod 3 usnesení Poslanecké sněmovny č. 274 ze dne 20. května 1999 předložila údaje původně požadované pro říjnovou schůzi tak, aby mohly být projednány na prosincové schůzi Poslanecké sněmovny."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP