(10.40 hodin)

(pokračuje Fischer)

Za poslední: Jaké finanční a materiální prostředky budou nutné na zajištění potřebných prací v dalších letech a kdy budou škody konečně odstraněny.

Vláda může mít pochopitelně jiné představy, jak by měla být zpráva koncipována, ale to není v předloženém materiálu uvedeno. Vládou předložená informace odpovídá částečně na poslední otázku, která se týká prostředků na příští dva roky, ale v celku nelze tento materiál považovat za splnění úkolu dle části II/3 usnesení Poslanecké sněmovny č. 274. Poskytnuté informace rovněž nedostačují k průběžné kontrole toho, jak se plní plánovaná opatření na likvidaci a nápravu povodňových škod, což by umožňovalo operativní zásahy na odstranění vznikajících potíží a nedostatků. To bylo hlavním cílem, proč byla tato informace vyžádána, a já se domnívám, že tento problém dosud nezmizel, je stále aktuální a měli bychom se jím i nadále zabývat.

Jestliže vláda nachází miliardové finanční prostředky na odkupy nedobytných bankovních úvěrů a vojenské či humanitární výdaje v zahraničí, měla by mít též vysokou odpovědnost vůči svým vlastním občanům doma postiženým přírodními katastrofami a urychlit pomoc na odstranění vzniklých škod.

Na základě uvedeného přednesu v podrobné rozpravě návrh na doplnění dalších dvou bodů usnesení zemědělského výboru. Ty se týkají dvou bodů usnesení č. 274, které dosud nedošly naplnění. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Fischerovi a udílím slovo panu poslanci Miroslavu Krajíčkovi.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, v předkládané informaci jsou zpracovány přehledy finančních prostředků poskytovaných v letech 1997 až 1999 na odstraňování povodňových škod v resortu Ministerstva zemědělství v tabulkách, které poskytují přehled o celkové výši finančních prostředků v jednotlivých letech, ale nedávají dostatečný přehled o skutečném věcném plnění programu obnovy vodních toků v jednotlivých povodích.

Tuto situaci jsem si ověřil u a. s. Povodí Odry, která byla povodněmi zasažena nejvýrazněji. Povodí Odry již na konci roku 1997 na podkladě bilance povodňových škod v terénu a znovu v roce 1998 již s využitím výsledků projektových prací avizovalo, že odstranění povodňových škod na tocích bude trvat minimálně do roku 2001 za předpokladu ročně prostavěného objemu 450 až 500 milionů Kč.

V roce 1997 byly provedeny pouze práce provizorního charakteru na uvolnění průtočných profilů nákladem 203 milionů Kč. Finančními zdroji byly Pozemkový fond a komerční bankovní úvěry. Definitivní obnova koryt vodních toků byla započata až v roce 1998. Vzhledem k pozdnímu uvolnění finančních prostředků až na konci měsíce srpna se podařilo v tomto roce realizovat stavební práce pouze v objemu 238 mil. Kč. Na počátku roku 1999 byly zahajovány stavební práce u poškozených vodotečí a bylo zajištěno stavební povolení u více než poloviny staveb na těchto tocích. Přesto následné naplňování nově vydaných zásad Ministerstva financí pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu z prosince 1998 znamenalo, že prvé konkrétní práce na zahajovaných stavbách se rozběhly až v květnu.

Tlak veřejnosti donutil Povodí Odry vyvinout maximální úsilí k tomu, jak přislíbené stavby v roce 1999 v celkovém objemu v souladu se zpracovanou bilancí 530 milionů Kč zajistit. Stavební činnost je orientována výhradně do obcí a měst a tam, kde byla nebo znovu mohla být ohrožena dopravní infrastruktura a inženýrské sítě. V mnohých případech obnova toků podmiňuje další pokračování obnovy území.

Práce investičního charakteru probíhají v okresech Jeseník, Bruntál, kde koryta toků Bělá, Staříč, Opava, Opavice, Čižina byla povodní totálně zničena. V ostatních okresech jsou realizovány vesměs neinvestiční akce.

Za předpokladu, že se podaří v roce 1999 realizovat všechny plánované stavební akce, bude k datu 1. 1. 2000 v Povodí Odry odstraněno cca 43 % z celkového rozsahu povodňových škod na vodohospodářsky významných tocích. Tento údaj považuji za ověřený díky mému předřečníkovi.

Současně s realizací staveb pokračuje příprava akcí k zahájení v roce 2000. Podklady dle pokynů Ministerstva zemědělství pro financování povodňových škod hodlá Povodí Odry předkládat v průběhu zimního období, pro dokončení přípravy v měsíci březnu 2000 a následné zahájení stavebních prací. Objem stavebních prací v roce 2000 včetně dokončování staveb zahájených v roce 1999, u nichž je očekávána účast státního rozpočtu, ve finančním vyjádření dosáhne částky asi 565 milionů Kč.

Z uvedeného vyplývá, že finanční prostředky poskytnuté na odstraňování povodňových škod na vodních tocích v tisku č. 277 jsou pro Povodí Odry dostatečné, avšak za předpokladu, že potřeby dalších správců vodních toků nejsou vůbec definovány. Pro zabezpečení realizace a dokončení celého programu obnovy vodních toků v rámci Povodí Odry je potřebné pro rok 2001 uvažovat s částkou 580 milionů Kč. Tento údaj nevychází z dopočtů k původně odhadnutým škodám na vodních dílech a vodohospodářských zařízeních, nýbrž je podložen naprosto konkrétním seznamem staveb, které byly projednány s přednosty jednotlivých okresních úřadů v rámci uvedeného programu.

Z výše uvedeného vyplývá, že potřeba finančních prostředků na odstranění povodňových škod v roce 2001 je silně podceněna a není dostačující ani pro dokončení programu obnovy vodních toků na území Povodí Odry.

Jako poznámku uvádím, že ve všech výše uvedených částkách nejsou započteny práce na rekonstrukci vodního díla na řece Morávce u Morávky. Pro rok 2000 a 2001 není ve finančním projektu rekonstrukce vodního díla Morávka uvažováno se státní dotací. Jedná se pouze o vlastní zdroje investora.

Program obnovy neprobíhá dle výše uvedeného v souladu s bilancí potřeb finančních zdrojů na odstraňování škod způsobených povodňovou katastrofou v červenci 1997 v Povodí Odry a následně projednanou v květnu 1998 a potvrzenou v listopadu 1998. Navíc v říjnu obdrželo Povodí Odry dopis Ministerstva zemědělství se žádostí o okamžité pozastavení zahajování nových akcí obnovy vodních toků po povodních a tím dochází ke změnám v údajích uvedených v předkládané informaci o finančním zajištění Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení.

Navrhuji doplnění usnesení zemědělského výboru v tomto znění: "Poslanecká sněmovna žádá vládu o doplnění přehledu finančních prostředků poskytovaných v letech 1997 až 1999 a na následné roky 2000 a 2001 v členění na jednotlivé správce toků, které byly postiženy povodněmi, nejpozději do konce roku 1999."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já vás pouze upozorňuji, že v tuto chvíli probíhá všeobecná rozprava, a budete-li chtít, aby se o tomto usnesení hlasovalo, je třeba jej navrhnout v rozpravě podrobné.

Hlásí se dále někdo do všeobecné rozpravy? Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že není o čem hlasovat, přistoupíme k rozpravě podrobné. Já musím dát přednost písemně přihlášenému panu poslanci Fischerovi. Připraví se pan poslanec Krajíček.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Děkuji vám, paní předsedající. Ve svém návrhu bych chtěl předložit další dva body usnesení k návrhu zemědělského výboru. Jedná se o opakování toho, co už bylo přijato sněmovnou a bylo uplatněno v usnesení č. 274.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP