(10.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi.

Informaci projednal zemědělský výbor. Usnesení výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 277/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru poslankyně Veronika Nedvědová, informovala nás o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, předložený materiál pod číslem sněmovního tisku 277 je věcným plněním úkolů II/2 usnesení Poslanecké sněmovny č. 274 ze 13. schůze ze dne 20. května tohoto roku. Program obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení vznikl po katastrofálních povodních v roce 1997. Materiál ve svých dvou částech obsahuje přehled finančních prostředků poskytovaných v letech 1997 až 1999 na odstranění povodňových škod. Dále obsahuje návrh převedení nevyužitých finančních prostředků z roku 1998 a návrh dalšího zabezpečení, realizace a dokončení programu do roku 2001.

Zprávu projednal dne 22. září tohoto roku zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 20. schůzi a doporučil v usnesení číslo 59 vzít tuto zprávu na vědomí. Já se k tomuto připojuji a navrhuji usnesení tohoto znění: "Poslanecká sněmovna bere informaci o finančním zajištění programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení pro rok 1999, sněmovní tisk 277, na vědomí."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Nedvědové a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Zdeněk Kořistka, připraví se Stanislav Fischer.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, je nám předkládán stručný materiál, který hodnotí finanční zajištění Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení pro rok 1999 a zároveň podává informace jak z minulosti, tak - a to je podstatnější - hovoří, i když stručně, o budoucnosti. Jelikož se celé obnovovací práce po počátečních prodlevách posunuly v roce 1998 výrazně kupředu a i letošní rok pokračuje úspěšně, je nutné se zaměřit hlavně na příští dva roky.

Vládní materiál uvádí, že usnesením vlády č. 175/1999 z 3. března došlo k podstatnému posílení rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství o 720 milionů korun na odstraňování povodňových škod. Pro mne je ovšem důležitější, že současně mohly být zahájeny nové akce, jak se uvádí v materiálu, na které je k dispozici přes jednu miliardu korun. Klíčové je tedy financování v roce 2000 a 2001. Tedy záleží na dostatku zdrojů, aby nedocházelo k situaci, kdy probíhající práce představují pouze dílčí etapy, a teprve po dokončení v ucelené formě zajistí přilehlému území povodňovou ochranu. Jde tedy o současnou výstavbu dopravní sítě, mostů a inženýrských sítí. Nebudou-li ovšem probíhat souběžně práce v korytech a březích vodních toků, může dojít i v případě menších povodní ke škodám na nově vybudované infrastruktuře.

Pokud tedy bude financování oprav zdrženo nebo pozastaveno z důvodu financí, dojde ke škodám a i k morálnímu dopadu na těžce postižené obyvatelstvo, které i po třech letech není v mnoha oblastech postižených povodněmi v roce 1997 chráněno ani na úrovni tohoto roku. Samozřejmě se průběžně zpracovávají projekty na zatím nerealizované stavby, kdy dochází ke zdlouhavému územnímu projednávání, které by přišly vniveč.

Chci zde připomenout, že v případě realizace plánovaných staveb pro letošní rok bude k 1. 1. 2000 v povodí Odry odstraněno cca 43 % z celkového rozsahu povodňových škod. Tedy číslo velice výmluvné.

Dostávám se tedy ke klíčovému bodu materiálu. Na straně 2 jsou v tabulce uvedeny částky, které budou vynaloženy v roce 2000 a 2001 ze státního rozpočtu. Přestože tento materiál vyčleňuje na odstraňování škod v roce 2000 ze státního rozpočtu částku 1,452 mld. korun, návrh zamítnutého rozpočtu hovoří o sumě 200 milionů korun. Vím, že se zvažuje zapojení 350 milionů ze zvláštního účtu státních finančních aktiv. Abychom mohli důvěřovat tomuto předloženému materiálu, je nutno zajistit pro příští rok dalších cca 900 milionů korun.

Chci se tedy pana ministra zeptat: Za prvé - jak bude zajištěno financování pro příští rok z mimorozpočtových zdrojů. Myslím si, že to není jiná kapitola, jak on zde před chvíli hovořil. Za druhé - v jaké výši dojde k pokrytí celého finančního rozdílu. Tuto informaci považuji za docela klíčovou a závažnou.

Druhým problémem je silné podcenění potřeby zdrojů na rok 2001, kdy se v tomto materiálu uvažuje o cca 500 mil. korun pro všechna povodí. Mé informace ze severní Moravy a Slezska hovoří, že v případě realizace celého programu obnovy vodních toků je nutno vynaložit pouze do tohoto regionu částku 580 mil. korun. Tato čísla jsou podložena konkrétním seznamem staveb, které byly projednávány s předsedy jednotlivých okresních úřadů v rámci uvedeného a schváleného programu obnovy vodních toků. Tedy je zde rozpor, jelikož práce budou samozřejmě pokračovat i u dalších správců vodních toků a finanční práce budou jistě vyšší.

Na závěr snad ještě úvaha, že obyvatelé těchto postižených oblastí si zaslouží nejen přesné informace, ale především dokončení všech oprav tak, aby nemuseli mít i po čtyřech letech po povodních obavy z další větší vody.

Děkuji za pozornost a těším se na odpověď pana ministra.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kořistkovi. Slovo má pan poslanec Stanislav Fischer, připraví se pan poslanec Miroslav Krajíček.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, jak už zde bylo uvedeno ve zprávě pana ministra i pana zpravodaje, předkládací zpráva - Informace o finančním zajištění Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení pro rok 1999 - uvádí, že předložený materiál je věcným plněním úkolů II/2 usnesení Poslanecké sněmovny č. 274 z 13. schůze, která se konala 20. května 1999. V tomto usnesení Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby na příští schůzi Poslanecké sněmovny předložila finanční zajištění Programu obnovy vodních toků a hospodářských zařízení pro letošní rok. Požadovaná informace je v předložené zprávě navíc rozšířena o údaje o finanční zajištění tohoto programu v letech 1997, 1998 a o výhledové potřeby pro jeho dokončení ve dvou letech následujících, tj. 2000 a 2001.

Pomineme-li skutečnost, že předložený materiál, který je datován 17. června 1999, nebyl projednán na nejbližší schůzi sněmovny, která byla zahájena 29. června, a že rozpočtové částky uváděné jako potřebné pro léta 2000 a 2001 nelze dosud považovat za zajištěné, protože nejsou příslušné rozpočty, můžeme tuto zprávu vzít na vědomí, jak to ve svém usnesení navrhuje zemědělský výbor, a tento úkol, tj. bod II/2, považovat za splněný.

Klíčový význam usnesení Poslanecké sněmovny č. 274 má však podle mého názoru následující bod II/3, který zní: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby na říjnovou schůzi Poslanecké sněmovny předložila zprávu o stavu likvidace škod po povodních na Moravě a ve východních Čechách v letech 1997 a 1998, o finančním a materiálním zajištění zbývajících prací a časovém harmonogramu dokončení všech potřebných úprav v povodích postižených povodněmi. V rámci tohoto úkolu jsem očekával, že Poslanecká sněmovna obdrží celkový přehled, nikoliv jednotlivé detaily, např. o jednotlivých budovách nebo mostech. Tento přehled by měl obsahovat např. počty zničených a poškozených obytných domů a veřejných budov v povodích jednotlivých toků, údaje o počtu nově postavených, opravených, rozestavěných a zbývajících staveb, které se teprve předpokládají uskutečnit, ale kde ještě nebyly zahájeny práce. Dále počty podniků a výrobních objektů, které při povodních utrpěly škody, jaká část již byla odstraněna a jaká opatření a kdy se předpokládají ve vztahu ke zbývajícím škodám, případně jak se odrazí tento stav v zaměstnanosti v daném regionu. Za třetí - které silniční a železniční komunikace byly zničeny či poškozeny a jaký je stav jejich obnovy či oprav.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP