(10.20 hodin)

Poslanec Cyril Svoboda: Já se potom ještě vyjádřím v závěrečném slovu jinak. Předkladatelé podporují návrh Marka Bendy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pak už se ovšem pane kolego nevyjádříte, protože to závěrečné slovo bude až někdy v příštím roce.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Takže v tom případě využiji této příležitosti a řeknu tři poznámky.

Především si nemyslím, že tento zákon je šitý horkou jehlou - ta jehla není horká, protože ten zákon už tu leží hodně dlouho, a myslím si, že je dobře, a jsem rád, že teď budí větší pozornost a že snad dohodou dojdeme k tomu, že tento zákon pomůže k průhlednosti financování politických stran.

A nyní dvě poznámky k návrhům.

Za prvé - náš právní řád nezná nic takového, jako je soudní odhad. Soud rozhoduje, soud neodhaduje. Pokud by odhadoval, bylo by to špatné. Znamená to tedy, že pojem "soudní odhad" náš právní řád nezná, a proto mám námitku vůči tomuto návrhu, protože nic takového neexistuje.

Stejně tak náš právní řád nezná forenzní audit. Netuším, co to je z hlediska práva. Pokud napíšeme do zákona, že má být proveden forenzní audit, tak tam vnášíme pojem, o kterém nikdo nebude tušit, o co jde. Navrhuji tedy, aby i toto předkladatel vážně zvážil, abychom nedávali do právního řádu něco, co tam nepatří. A obzvlášť poté, co navrhovatel - pan kolega Zahradil - říká, že jdeme nějakým experimentem. Pak v jeho návrhu je pojem, který bychom marně vysvětlovali, oč vlastně jde.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

V tuto chvíli rozhodneme podle § 63 odst. 2 o návrhu pana poslance Bendy, abychom před uzavřením podrobné rozpravy ve druhém čtení přerušili projednávaný bod až do doby, kdy k předneseným návrhům zaujme stanovisko výbor ústavně-právní, a já bych dodal i výbor rozpočtový, jestli pane kolego (k poslanci Bendovi) mohu takto doplnit. (Poslanec Benda: Ano.)

Takže v tuto chvíli budeme o tomto návrhu hlasovat. Ještě předtím si ale přeje vystoupit pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Jiří Václavek: Jen k technickým problémům. Jelikož si nemůžeme být jisti, že 20. schůze nebude dřív, chceme to například v souvislosti se státním rozpočtem, navrhuji v dohodě s panem kolegou Bendou, aby tam byla dána formulace o lednové schůzi Poslanecké sněmovny v roce 2000.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Čili budeme to formulovat tak, že by tam bylo "na první schůzi", ovšem já nyní mám problém, protože nevíme, jestli to bude první schůze, protože si nejsme jisti, zda bude v lednu schůze Poslanecké sněmovny podle normálního harmonogramu. Navrhuji tedy formulaci "na první řádnou schůzi v roce 2000 podle schváleného harmonogramu prací Poslanecké sněmovny". Takto bychom formulovali tu časovou podmínku. Víme tedy všichni, o čem budeme hlasovat.

 

Rozhodneme tedy o návrhu pana poslance Bendy v hlasování pořadové číslo 785, které právě zahajuji. Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti?

Z přítomných 174 bylo pro 159, proti 7, návrh byl přijat, a tím jsme na této schůzi dokončili projednávání bodu č. 32.

 

Nyní přejdeme k projednávání bodu 183. (Předsednictví převzala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Buzková.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem tedy je

 

183.
Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1998
/sněmovní tisk 312/

 

Zprávu jsme projednali v úterý večer a ukončili jsme rozpravu. V tuto chvíli máme hlasovat o návrhu usnesení. Proto prosím zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Jaroslava Palase, aby návrh přednesl.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych zopakoval návrh na usnesení k tomuto bodu, o kterém máme hlasovat: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí přednesenou zprávu o stavu českého zemědělství za rok 1998."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji.

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 786, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 786 byl tento návrh přijat, když se z přítomných 173 pro vyslovilo 161 a nikdo nebyl proti. Konstatuji tedy, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je bod

 

181.
Informace o finančním zajištění Programu obnovy vodních toků
a vodohospodářských zařízení pro rok 1999
/sněmovní tisk 277/

 

Prosím, aby se slova ujal ministr zemědělství Jan Fencl a předloženou informaci uvedl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážená paní předsedající, ctěná sněmovno, máte před sebou materiál, který je věcným plněním úkolu II/2 usnesení Poslanecké sněmovny číslo 274 ze 13. schůze 20. května 1999, ve kterém Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby předložila finanční zajištění Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení pro rok 1999.

Skutečnosti uváděné v této informaci doznaly od června určitých změn a byly upřesněny především v souvislosti s přípravou materiálů Zpráva o likvidaci škod po povodních na Moravě a ve východních Čechách v letech 1997 a 1998, o finančním zajištění a materiálním zajištění prací a po časovém harmonogramu dokončení všech potřebných úprav povodí postižených povodněmi, který je připraven pro informaci příslušných výborů obou komor Parlamentu ČR. Dovolím si jen několik krátkých poznámek.

Záležitosti týkající se realizace programu obnovy v letech 1997 a 1998 se nemění. V otázce nevyužitých prostředků určených v roce 1998 na odstraňování povodňových škod po povodni 1998 ve výši 27,6 mil. Kč požádalo Ministerstvo zemědělství Ministerstvo financí o rozpočtové opatření, a to je již provedeno.

V rámci obnovy vodních toků bude v letošním roce realizováno 2 272 stavebních akcí, z nichž přes 2 000 jich bude k 31. 12. 1999 dokončeno. V oblasti zásobování pitnou vodou se bude jednat o stovky akcí, z nichž 99 bude ke konci roku 1999 dokončeno.

Lze konstatovat, že Program obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení je v roce 1999 dostatečně finančně zajištěn a dokončování jednotlivých akcí není letos z tohoto důvodu omezováno. Určitý problém - a ten avizuji - však nastal s rozestavěnými akcemi, s akcemi dlouhodobě připravovanými, zahájenými koncem letošního roku, a to v souvislosti s finančním zajištěním programu obnovy v roce 2000. V současné době na úrovni vlády jednáme o posílení finačních prostředků na rok 2000 ze zůstatku zvláštního účtu státních finančních aktiv, určených na obnovu po povodních. Nicméně toto je jiná kapitola.

Ke zprávě, kterou přednáším, znovu opakuji, že v roce 1999 je dostatečné finanční zajištění pro dokončování jednotlivých akcí a nevidím v tomto směru žádné problémy.

Děkuji za vaši pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP