(18.40 hodin)

(pokračuje Pešán)

Jestliže nyní před námi leží návrh na uvolnění dalších 560 milionů Kč mimořádných finančních prostředků jen pro čtvrté čtvrtletí tohoto roku, prakticky výlučně určených zase na komoditu mléko, pak rozhodně bez závazného způsobu řešení této problematiky v roce 2000 a dále nemohu s uvolněním těchto finančních prostředků v žádném případě souhlasit.

Všeobecná věta z předkládací zprávy, že prostředky jsou žádány - cituji - "za účelem udržení stability na trhu s mlékem a mléčnými výrobky a vytvoření podmínek pro postupné řízené snižování výroby mléka", nenaznačuje ani v nástinu řešení tohoto problému. Naopak celý návrh vzbuzuje podezření hraničící skoro s jistotou, že se jedná pouze o pokračování série chaotických řešení provázejících komoditu mléko v posledních letech.

Negativní výsledky souboru všech těchto kroků jsou jenom potvrzením toho, že udržení rozměru nadprodukce je nejenom finančně neúnosné, ale i věcně nesprávné. Doufám, že si tuto realitu uvědomí i ostatní kolegové ze zemědělského výboru, až budeme zase na našem výboru podpůrné programy na rok 2000 schvalovat.

Na závěr snad jenom tolik, že ačkoliv jsem si vědom současné obtížné situace jak producentů, tak zpracovatelů mléka, přesto na základě výše zmíněných skutečností navrhuji předložený sněmovní tisk, resp. předložené usnesení zamítnout, neboť jestli budeme nadále pokračovat ve financování ztrát z nadvýroby mléka tímto způsobem, nejenom postupně narušíme celý zemědělský rozpočet, ale ohrozíme i další perspektivu stabilizace a rozvoje zemědělského trhu.

Děkuji vám za pozornost. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Přihlášku vidím? Ano, pan poslanec Palas (za hlasitých výkřiků "ne" z pléna) naznačuje, že se hlásí o slovo.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Dámy a pánové, dovolte mi, abych několika úvahami i já přispěl k objasnění této problematiky. Problém mléka se datuje v podstatě od roku 1990, kdy tehdejší vláda razantním způsobem odebrala systému zemědělství prostředky v podobě dotací. Je potřeba vědět, že v roce 1989 se agrokomplex dotoval 55 %, v současné době je to 18 %, Evropská unie v současné době dotuje agrokomplex 45 %, vezmeme-li v úvahu stejnou metodiku.

Zemědělský systém je určitá spojená nádoba, ze které když odeberete prostředky, pak je nějakým způsobem do toho systému musíte dostat. Vezmete-li ze systému dotace, pak druhou stranou úbytek těchto prostředků musíte vykompenzovat nárůstem cen. Jistě si vzpomínáte, že bezprostředně po roce 1990 došlo k nárůstu maloobchodních cen u všech potravin. Bylo to tím, že se přešlo ze systému na systém, tedy z centrálně řízeného na tržní systém, ze systému silně dotovaného na systém nedotovaný. Potíž byla v tom, že jakákoliv rychlá razantní změna vede zemědělský systém k velkému vykolejení.

Navštívili jsme minulý týden se zemědělským výborem Dánsko a jistě si pan kolega Kučera zaznamenal poznámku státního tajemníka ministerstva zemědělství Dánského království, že chtějí omezovat systém dotací do zemědělství, ale v pomalých krocích. Dvakrát zopakoval, že je potřebné jakékoliv změny v systému zemědělství dělat v pomalých tempech, protože rozkolísání tohoto systému vede k rozkolísání cenové hladiny.

A teď bych se dostal k problematice mléka. Jestliže jsme odebrali ze systému dotace, došlo ke zvýšení nárůstu maloobchodních cen u této komodity a došlo k výraznému poklesu spotřeby. Evropská unie spotřebovává na hlavu v přepočtu 300 litrů mléka, u nás je to 186 litrů a v Maďarsku zhruba 136 litrů. A propos mimo jiné naše vláda přikročila k tomu, aby zavedla tzv. školní mléko v postupných krocích, aby se vypěstoval návyk konzumace mléka u malých dětí. Takže bych chtěl říci, že problém nadbytku mléka je pouze problémem relativním. My potřebujeme zvýšit spotřebu, zvýšit konzumaci mléka v naší republice.

Chci říci, že vyregulovat systém, vyregulovat trh a vyregulovat spotřebu mléka je velice obtížné, že se Ministerstvo zemědělství o to v postupných krocích snaží. Tento krok, který navrhuje ministr zemědělství, je byť provizorním krokem, ale je krokem k tomu, aby se trh mléka zastabilizoval.

Chtěl bych vás požádat, kolegyně a kolegové, abyste k tomu také přistoupili zodpovědně, protože - a nevidím to jako nějaké vydírání - myslím si, že kdybychom tento krok neschválili, dojde k poškození zemědělské prvovýroby, dojde k destabilizaci trhu s mlékem a myslím si, že to žádný z nás nechce a že ministr zemědělství má připravený systém systémového řešení této problematiky.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo další se hlásí do rozpravy? Pan kolega Němec a Kučera mladší.

 

Poslanec Stanislav Němec: Dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážená vládo, budu mluvit velice krátce, jen několik faktických připomínek.

V první řadě by mělo být této sněmovně jasno, o čem vlastně rozhoduje. Rozhodujeme o věci nebo o částce, která v podstatě již byla přislíbena příjemcům těchto podpor, tzn. mlékárnám, schválením zásad regulace trhu s mlékem Fondem tržní regulace na čtvrté čtvrtletí. Čili pan ministr jednoduše ty peníze slíbil dříve, než mohl vědět, že je bude mít k dispozici. To je potřeba říci. V podstatě to vypovídá o komunikaci Ministerstva zemědělství s touto sněmovnou. Není to první případ.

Druhá věc - tady pan kolega Palas mluvil o nutnosti stabilizovat nejenom výrobu mléka, ale zemědělství jako celek. S tím nelze než souhlasit, ale tady není přece vůbec debata o tom, jestli někdo je pro to, aby šly opodstatněné peníze do zemědělství. O tom ta debata není. Debata je jenom o tom, jakým způsobem tam mají jít, a není možné postupovat tak, že nejdříve vláda slíbí podnikatelské veřejnosti nějaké prostředky, a potom 10. nebo 9. listopadu žádá sněmovnu o schválení těchto prostředků. To není možné z principu.

Další věc, co se týče částek, které tady byly citovány - zhruba 2 miliardy na regulaci trhu s mlékem, na řešení v podstatě nadprodukce mléka -, chtěl bych znovu jenom připomenout, že kromě těch dvou miliard, které byly nebo budou celkem použity na regulaci trhu s mlékem, bylo také v letošním roce použito 780 milionů na podporu chovu krav s mléčnou užitkovostí, tzn. zvyšování produkce mléka. Obrázek si o tom jistě udělá každý sám.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Kučera starší, mladší. Pan kolega Kučera starší vypadá natolik dobře, že jsem ho považoval v tuto chvíli za mladšího. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP