(18.30 hodin)

Poslanec Tomáš Kladívko: Pane předsedající, kdybych mohl skloubit usnesení dvou výborů, tak výbor pro obranu a bezpečnost navrhuje, aby se vzala zpráva na vědomí. Petiční výbor doporučuje rovněž vzít zprávu na vědomí, takže v těchto bodech je shoda.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Rozhodneme nejprve hlasováním o oné shodě, potom o návrzích dalších.

Hlasování, které za malou chvíli zahájím, rozhodneme o návrhu usnesení, kterým sněmovna bere zprávu o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin a o aktivitách extremistických uskupení na území České republiky v roce 1998 na vědomí.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 660. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 145 pro hlasovalo 101, proti 18, návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Pane předsedající, druhým bodem, o kterém bychom hlasovali, je návrh pod bodem II z usnesení petičního výboru, kde petiční výbor navrhuje usnesení:

"Poslanecká sněmovna žádá ministra vnitra, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, ministra práce a sociálních věcí, ministra obrany, ministra zahraničních věcí o předložení vládních usnesení, včetně vnitroresortních úkolů pokrývajících potřebná opatření, jež vyplývají ze zprávy o postupu státních orgánů při rasových trestných činech, tisk č. 311, a to v termínu do 31. ledna 2000."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Toto je návrh, o kterém rozhodneme hlasováním. V případě, kdyby neprošel, samozřejmě že to může zůstat jako návrh petičního výboru a zabýval by se jím jen petiční výbor.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 661. Kdo je pro předložený návrh na usnesení? Kdo je proti?

Z přítomných 147 pro návrh 102, proti 6, návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s tímto bodem. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministru vnitra.

 

Jen v tuto chvíli opakuji další body - 180, a to je

 

180.
Změna použití prostředků na podpůrné programy
podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 1999
/sněmovní tisk 362/

 

Uděluji slovo panu ministru zemědělství Janu Fenclovi.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, z pověření vlády na dnešní jednání Poslanecké sněmovny předkládám návrh na změnu použití prostředků na podpůrné programy podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 1999, jehož potřebu si vynutila situace na trhu se zemědělskými produkty, a to zejména trh s mlékem a mléčnými výrobky.

Při schvalování státního rozpočtu na rok 1999 bylo zřejmé, že zdroje Státního fondu tržní regulace v zemědělství nebudou dostatečné, a to s ohledem na vývoj cen na světových trzích, především v komoditách mléko a mléčné výrobky - tyto ceny se historicky propadly na minimum - a také z důvodů důsledků rozhodnutí Státního fondu tržní regulace v roce 1998 o intervenci na trhu obilovin.

Situace v propadu cen, především tedy mléka a mléčných výrobků, se však ještě prohloubila v prvním pololetí letošního roku a právě na řešení složité situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky v našem zemědělství a zpracovatelském průmyslu pro čtvrté čtvrtletí jsou potřebné finanční prostředky, které státní rozpočet k dispozici nemá, a proto musí být uvolněny z jiných kapitol Ministerstva zemědělství.

Jedním ze zdrojů, jak se alespoň částečně pokusit řešit tuto problematiku, je využití prostředků neinvestičních dotací kapitoly Ministerstva zemědělství, a to pouze prostředků - zdůrazňuji - pouze prostředků, které budou vráceny na účet Ministerstva zemědělství či nebudou čerpány z důvodů neplnění smluvních podmínek ze strany příjemců podpor, a těch, které lze ušetřit z důvodů méně naléhavých potřeb.

K tomu, abychom mohli použít vyčleněné prostředky na neinvestiční dotace kapitoly Ministerstva zemědělství určené na přímé a nepřímé podpory a podpůrné programy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a to prostřednictvím Všeobecné pokladní správy pro Státní fond tržní regulace, je potřeba souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Ctěná sněmovno, proto vás žádám o přijetí usnesení, že Poslanecká sněmovna pověřuje ministra zemědělství ke změně použití finančních prostředků na podpůrné programy podle § 2 zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 1999 do výše 12 % objemu prostředků v rámci částek neinvestičních dotací podnikatelským subjektům rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 1999 ve prospěch kapitoly Všeobecná pokladní správa pro potřeby regulace Státního fondu tržní regulace v zemědělství. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, obdrželi jsme jej jako 362/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru, které jste dostali předloženo.

Já bych chtěl jen zdůraznit, že ke změně použití prostředků dochází z těch důvodů, které tu byly zcela jasně řečeny, a nerad bych je opakoval a zdržoval náš drahocenný čas.

Chci konstatovat, že zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu o změně použití finančních prostředků na podpůrné programy v zemědělství schválit ve znění vládního návrhu, který bych přečetl, kdy Poslanecká sněmovna pověřuje ministra zemědělství ke změně použití finančních prostředků na podpůrné programy podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 1999 do výše 12 % objemu prostředků v rámci částek neinvestičních dotací podnikatelským subjektům rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 1999 ve prospěch kapitoly Všeobecná pokladní správa pro potřeby regulace Státního fondu tržní regulace v zemědělství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Pan kolega Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, myslím si, že je jasné, že podpůrné programy mají za účel pomoci zlepšení konkurenceschopnosti, ať již v dané komoditě, či v celém resortu.

Již dnes je možné říci, že právě u komodity mléko tento cíl podpůrný program v žádném případě nesplnil. Naopak pomohl spoluvytvořit stav, jehož výsledkem je nadprodukce zhruba 600 milionů litrů mléka a jehož řešení doposud stálo státní pokladnu jen v letošním roce přes 2 miliardy korun.

Během roku 1999 se třikrát změnila kritéria podpory a producenti dodnes nemají jedinou cílovou informaci o svých šancích v produkci mléka v roce 2000.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP