(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Zprávu projednal výbor pro obranu a bezpečnost, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 311/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Tomáš Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, pod tiskem 311/1 jste obdrželi usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Nebudu ho číst, chtěl bych jenom upozornit na bod 2 tohoto usnesení, kde výbor se domnívá na základě předložené zprávy, že by bylo dobré, aby ve zprávě, kterou dostaneme příští rok, byla jmenovitě uváděna ta občanská sdružení, případně politické strany a politická hnutí, registrovaná u Ministerstva vnitra, která jsou vnímána státními orgány, resp. občanskou veřejností jako problematická a diskutabilní. Jako vzor pro případnou zprávu by mohla sloužit ukázka z bezpečnostní zprávy za rok 1997 vydané Spolkovým úřadem na ochranu ústavy v Bonnu v roce 1998, kterou máte jako přílohu č. 1 ve sněmovním tisku 311.

Výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vzala na vědomí zprávu o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin a o aktivitách extremistických uskupení na území České republiky v roce 1998. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Vzhledem k nepřítomnosti paní poslankyně Moniky Horákové, která je na služební cestě Poslanecké sněmovny, se táži, zda je přítomen jiný zástupce petičního výboru, který by byl schopen přednést usnesení petičního výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 311/2. Není tomu tak.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Jaroslava Štraita.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, za velmi významný příklad extremismu v České republice i tato druhá bezpečnostní zpráva uvádí zmíněný slovanský sjezd, který se sešel v Praze 2. - 5. června 1998. Opakuji to, co už říkal pan kolega Frank, že údajně usiloval o rehabilitaci bývalého mocenského a geopolitického uspořádání střední a východní Evropy, což je prý dlouhodobý cíl neokomunistických uskupení.

Protože jde o závěr, který - pokud by byl pravdivý - by signalizoval vážné nebezpečí pro Českou republiku, je nutno žádat podrobnější vysvětlení. Od autorů zprávy, kteří jsou anonymní, a navíc - jak se ukazuje i v jiných případech ve zprávě - neschopní logicky uvažovat a dělat alespoň trochu racionální závěry, to pochopitelně žádat nelze. Protože však předkladatelem zprávy je pan ministr vnitra, měl by odpovědět alespoň na tři otázky, které mu položím.

Za prvé, zda o sjezdu věděl, a pokud ano, proč nepřijal taková opatření, aby se sjezd nekonal, pokud ovšem jsou správná tvrzení obsažená ve zprávě.

Za druhé, kdy se dozvěděl o tom, že na sjezdu byly přijaty závěry svědčící o hrozbě kriminality s extremistickým podtextem, a zda vůbec zná obsah manifestu přijatého sjezdem, případně která další opatření přijal, konkrétně ke kterým trestným činům nebo jejich hrozbě došlo.

Za třetí, zda a kdy informoval předsedu vlády České republiky o tom, co České republice skutečně hrozí. Pro úplnost - pokud to pan ministr vnitra neví - tak pozdrav sjezdu poslal předseda vlády České republiky, zdravici poslal papež Jan Pavel II., sjezd pozdravil pravoslavný patriarcha. Původně poslala zdravici i prezidentská kancelář a teprve na nějaký zásah pana Medka to vzala zase zpět.

Mohu potvrdit, že sjezd byl řízen velmi korektně. Dovolte mi, abych citoval ze zprávy - vyšla o tom celá knížka - o průběhu slovanského sjezdu, ze strany 34: "O sionismu v historii a současnosti bohužel z pozice antisemitismu hovořil dr. Ing. Kazimierz Abramski, předseda strany Powszechna partia Slowian i narodów sprzymierzonych z Gdańska. Tím se zcela vzdálil duchu sjezdu, a proto mu sekretář předsednictva sjezdu Josef Nálepka vzal slovo. Předsednictvo sjezdu k incidentu prohlásilo: Všeslovanský sjezd je otevřenou a svobodnou tribunou, to však neznamená, že se předsednictvo ztotožňuje se všemi pronesenými názory a projevy. To se týká projevu pana Kazimierze Abramského z Gdańska. Předsednicvo odmítá jakékoliv projevy antisemitismu, rasismu, a distancuje se od uvedeného projevu. Polská delegace informovala sjezd, že pan Abramski nebyl jejím členem. K incidentu, který při otevřeném charakteru sjezdu nikdy nelze vyloučit, se nikdo z diskutujících více nevracel."

Protože mezi zmíněným sjezdovým manifestem a obsahem zprávy je diametrální rozdíl, svědčící o tom, že způsob, kterým je charakterizován Všeslovanský sjezd, je pouhým výmyslem autorů zprávy, bylo by vhodné, aby pan ministr provedl všechna opatření včetně kárných, aby Poslanecká sněmovna byla pokud možno vždy naprosto korektně informována.

V souvislosti s touto bretschneiderovskou relací, kterou uvádí zpráva Ministerstva vnitra, mě napadá jediné - asi se konaly slovanské sjezdy dva, jeden v Praze - Břevnově, z jehož protokolu jsem citoval, a druhý někde na Boubíně a odtud zmínění zpravodajci podávali panu ministrovi zprávy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Pan poslanec Vladimír Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, zaskočím za kolegyni Horákovou i za nepřítomného předsedu petičního výboru a seznámím vás s usnesením petičního výboru k danému bodu:

Poslanecká sněmovna I. bere na vědomí zprávu o postupu státních orgánů při postihu rasových trestných činů, sněmovní tisk 311. Poslanecká sněmovna II. žádá ministra vnitra, ministra školství, ministra práce a sociálních věcí, ministra obrany, ministra zahraničních věcí o předložení vládních usnesení včetně vnitroresortních úkolů pokrývajících potřebná opatření, jež vyplývají ze zprávy o postupu státních orgánů při postihu rasových trestných činů, sněmovní tisk 311, a to do 31. ledna 2000.

Důvodem je to, že petiční výbor v diskusi o zprávě konstatoval, že zpráva stejně jako předešlé zprávy hovoří o mnoha opatřeních jednotlivých resortů, a požádal ministry, aby tato konkrétní opatření byla poslancům k dispozici.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pro upřesnění - měl by to být návrh usnesení, kterým Poslanecká sněmovna toto ukládá.

Kdo další se hlásí do rozpravy? Žádné další přihlášky nevidím, rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda má v úmyslu vystoupit se závěrečným slovem.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Jen velice stručně, pane předsedající. Byly mi položeny tři otázky. Já odkazuji na stranu 19 zmíněného materiálu, zmíněné zprávy, kde zcela jednoznačně je řečeno, z jakých důvodů takto určité výstupy na zmíněném sjezdu byly posouzeny a charakterizovány. Myslím, že k tomu není co více dodat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zpravodaj nehodlá vystoupit se závěrečným slovem. Prosím ho ale, aby přistoupil k řečnickému pultu a přednesl nám návrhy, o kterých rozhodneme hlasováním.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP