(17.40 hodin)

(pokračuje Hrnčíř)

Policisté v našich městech a obcích téměř netelefonují, téměř nejezdí autem a o úrovni obsazování nočních služeb raději nemluvím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Čas, pane poslanče, už uplynul.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Starostové měst a obcí se oprávněně bouří a v zoufalství hledají možnosti, jak ze svých skromných rozpočtů napomoci státní policii.

Dovoluji se vás otázat: jste přesvědčen, že po posledních úsporných opatřeních máme natolik funkční policii, jakou občan a daňový poplatník potřebuje? A jak hodláte ještě v letošním roce řešit finanční situaci ve smyslu vašeho programového prohlášení? Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

Dalším interpelujícím jsem já, já svoji interpelaci převedu do písemné podoby. (Místopředseda vlády a ministr financí Mertlík hodlá odpovědět na interpelaci poslance Hrnčíře.) - Promiňte, pane místopředsedo, ale toto byla interpelace na ministra vnitra a vy bohužel nemůžete na ni odpovídat.

Dalším interpelujícím jsem tedy já, interpelovaným ministr vnitra Grulich, já svoji interpelaci převedu podobně jako tu předcházející do písemné podoby.

Dostáváme se tedy dále - interpelovaným ministrem je ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám, interpelujícím poslanec Zdeněk Kořistka ve věci zajištění mimorozpočtových zdrojů do roku 2000 na výstavbu dálnice D 47.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji, jsem rád, že někteří ministři tady nejsou ani poslanci, protože pravděpodobně dnes budu moci přednést všechny svoje interpelace, což mě velice těší.

Vážený pane ministře, když jsem k vám vznesl dotaz na podvýboru pro dopravu, který se týkal financování dálnice D 47 v příštím roce, dostal jsem informaci, která ovšem pro mne nebyla nová, že na dálnici bude uvolněna ze státního rozpočtu částka 360 milionů Kč. I přes můj opakovaný dotaz jste se vyjádřil velice mlhavě k financování mimo rozpočet. Hovořil jste o fondu Evropské unie, hovořil jste o možných úvěrech, popřípadě o zdrojích z budoucího fondu dopravy.

Výstavba dálnice se stává v posledních letech velice vděčným tématem politiků, kteří navštěvují severní Moravu. Všichni hovoří o prioritě pro tento region, hovoří se o klíčové roli dálnice. Bohužel i když při zahájení stavby zazněly přísliby o nutnosti plynulého financování této stavby, aby byla dokončena do roku 2010, čísla z rozpočtu hovoří pouze o částečném financování pro rok 2000. Při žádostech o zdroje Evropské unie či o úvěry jistě uvádíte, na které konkrétní stavby ČR potřebuje finance. Mám tedy tyto otázky: 1. Považujete i nadále tuto stavbu za prioritní pro severomoravský region? 2. Počítá se v příštím roce s financováním dálnice D 47 z mimorozpočtových zdrojů? 3. Pokud ano, které zdroje a v jaké výši budou v příštím roce použity?

Vážený pane ministře, věřím, že mé obavy z nezajištění dostatečných zdrojů pro příští rok vyvrátíte a sdělíte zde v sněmovně konkrétní čísla. Jen tímto postupem zaženete obavy občanů tohoto regionu, že stavba nebude pokračovat plynule a stane se pomníkem nenaplněných slibů. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, slovo má pan ministr Peltrám.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem strašně rád, že jsou takové obavy o mimorozpočtové financování - nejde jenom o D47, jde také o jiné dálnice.

Předpokládáme vedle částky necelých 340 milionů Kč ze státního rozpočtu docela slušné financování z fondu dopravy - předpokládám, že pan poslanec Kořistka a jiní, až se bude v nejbližších dnech projednávat fond dopravy, nám pomohou, aby zákon prošel, protože pak budeme mít ve druhé polovině roku relativně více prostředků než dnes.

Zcela konkrétně mohu říci, že zatím se jedná s ISPA o příspěvku právě na tuto dálnici o částku ve výši něco přes 200 milionů korun. Domnívám se, že to je strašně málo a že bychom nevyužili všechny možnosti, a proto budeme tu částku zvyšovat.

Nic závazného nemohu říci, jen podotýkám, že i fondy ISPA a některé jiné fondy jsou závislé na zdrojích ze státního rozpočtu, poněvadž to je jenom podílové financování. Zatím to tedy vypadá tak, že by na tuto dálnici mohlo přijít 340 milionů z rozpočtu, zhruba 300 milionů z fondu ISPA a doplněk pro druhou polovinu příštího roku z fondu dopravy, pokud projde. Podotýkám, že problémy v současné době nejsou v tempu stavby, ale ve výkupu pozemků, poněvadž je velmi mnoho občanských iniciativ, které nepůsobí tak pozitivně, jak si to pan poslanec Kořistka představuje, které naopak působí proti a různým způsobem zdržují stavbu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi, pan poslanec Kořistka položí doplňující dotaz.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za částečnou odpověď, protože jste neodpověděl na dvě otázky ze tří. Každopádně jste řekl, že přibližně, pokud dostaneme 300 milionů z fondu ISPA, na dálnici bude v příštím roce 640 milionů. Víte určitě zrovna tak jako já, že jen na výkup pozemků v příštím roce, tak aby dálnice pokračovala plynule v roce 2000, je přibližně potřeba asi 800 milionů Kč. To znamená, že pořád se nemůžeme dobrat nějakého čísla tak, aby dálnice nebyla v roce 2001 zastavena proto, že nebudou vykoupeny pozemky.

Vy jste hovořil o fondu dopravy, ale neodpověděl jste mi na otázku, kolik a jakou částkou se z tohoto fondu bude počítat na plynulé pokračování výstavby dálnice D 47. Pokud mám informace pro příští rok, tak aby mohly být vykoupeny pozemky a dálnice pokračovala plynule, je třeba něco přes 1,1 mld. Kč. To tedy znamená, že i nadále by chybělo 500 milionů Kč. Jste ochoten zde na mikrofon říci, že pokud fond dopravy bude schválen, jestli se s touto částkou 500 milionů korun bude počítat na tuto stavbu dálnice v příštím roce? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Poprosil bych všechny interpelující, aby pečlivě dbali časových limitů, které jsou vymezeny jak pro položení interpelace, tak i pro následující doplňující dotaz.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Já samozřejmě nemohu říci, že bude z fondu dopravy na druhou polovinu roku 500 milionů Kč dáno přesně na dálnici D 47. Předpokládáme naplnění fondu dopravy, jak už se zmínil pan premiér, z prodeje radiokomunikací, k tomu dojde, takže by tato částka mohla být k dispozici.

Na druhé straně zdůrazňuji, že bude-li se protahovat schvalování státního rozpočtu, tak nebudou ani ty prostředky z ISPA, protože my dáváme návrh - do konce října jde do Bruselu, rozhoduje příslušná rada v Bruselu v únoru a předpokládám, že do té doby nebude provizorium, protože jinak by to bylo všechno horší.

Nedokážu přesně říci, kolik bude prostředků z fondu, protože se to teprve začne projednávat, a tím méně samozřejmě je možno říci rozdělení prostředků na konkrétní dálnici. Jakmile budou ale nějaké konkrétnější věci jasné, to znamená, že projdeme alespoň druhým a třetím čtením a proběhne výběrové řízení na prodej některých podniků, budu mít přesnější údaje a určitě na severní Moravu nezapomeneme.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře.

Dalším interpelovaným je pan minstr Otakar Motejl, interpelujícím jsem já a interpelace byla vyřízena mimo ústní interpelace.

Dostáváme se k panu ministr financí, interpelujícím je opět pan poslanec Zdeněk Kořistka, tentokrát ve věci zajištění financování čištění lagun v Ostravě Fondem národního majetku.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, obracím se na vás s interpelací, která se týká odstraňování klíčového ekologického problému na Ostravsku, to je sanace odpadových nádrží v areálu bývalého podniku Ostramo. Bohužel i když vláda o odstraňování lagun rozhodla již v prosinci 1996, celý proces se velice zdržel a v současnosti probíhá teprve jednání o podpis smlouvy s firmou na provedení doprůzkumu této lokality. Vím také, že Fond národního majetku bude financovat tuto první část čištění území částkou 13 milionů Kč.Tedy vše je zatím bezkonfliktní, i když velmi zdlouhavé.

Problémem je podle mne druhá část projektu, a tou je vlastní provedení likvidace nebezpečného odpadu v lagunách a hlavně jeho finanční zajištění. Jelikož tyto prostředky zajišťuje Fond národního majetku a zde se bude jednat o částku zhruba 4 mld. Kč, mám obavu, zda Fond národního majetku považuje tuto akci za natolik závažnou a zda bude mít na její realizaci v blízkém časovém horizontu dostatek vyčleněných prostředků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP