(15.30 hodin.)

(pokračuje Mertlík)

My jsme země, s níž se jedná o vstupu do Evropské unie, a víme, že budeme členem. A pokud budou v parlamentě zaznívat pochybnosti tohoto typu, pak tím nezabráníme tomuto vstupu, protože Evropská unie nás chce mít svým členem, ale můžeme to oddálit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní má možnost vystoupit se závěrečným slovem také zpravodaj pan kolega Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k průběhu rozpravy a k hlasování o sněmovním tisku k zákonu o dani z přidané hodnoty lze předpokládat, že to bude mít obdobný průběh.

V tuto chvíli jenom zhodnotím, že ke sněmovnímu tisku č. 322 padl návrh na vrácení k dopracování a ke sněmovnímu tisku č. 367 návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

Budeme tedy hlasovat nejprve o zamítnutí, neboť základem projednávání je sněmovní tisk 367, k němuž jsme připojili sněmovní tisk 322. Nejprve tedy budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh zákona dle sněmovního tisku 367." Věřím, že všichni rozumíme, o čem bude v tuto chvíli hlasováno.

 

Budeme hlasovat o usnesení, kterým se zamítá vládní návrh zákona o spotřebních daních, sněmovní tisk 367.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 270 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro 31, proti 120, návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu zákona, uvedeného ve sněmovním tisku pod číslem 322, navrhovateli k dopracování. Předpokládám, že všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 271 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 189 pro návrh hlasovalo 118, proti 58, návrh byl přijat.

 

Znamená to tedy, že v tuto chvíli se budeme zabývat návrhem na přikázání sněmovního tisku 367. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru, přičemž já navrhuji zkrátit lhůtu pro jeho projednávání ve výborech o 20 dnů a vyhovět tak žádosti ctihodného předsedy vlády. Mám někdo jiný návrh? Žádný jiný návrh nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat. Kdo souhlasí tedy s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 272 z přítomných 189 poslanců pro hlasovalo 173, proti 1, návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o zkrácení lhůty.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 273 a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání o 20 dnů. Kdo je proti?

Z přítomných 188 bylo pro 132, proti 35, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a že lhůtu pro jeho projednávání ve výborech jsme zkrátili o 20 dnů. Současné také konstatuji, že sněmovní tisk 322, což je návrh poslanců Libora Ježka, Vladimíra Doležala a Martina Kocourka a dalších o spotřebních daních, jsem vrátili navrhovatelům k dopracování.

Na základě procedurálního návrhu pana poslance Grůzy jsme rozhodli o tom, že dále budeme společně projednávat sněmovní tisk 249 a 255, což je v prvém případě

 

65.
Návrh poslanců Jana Grůzy a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 249/ - prvé čtení

 

a v případě tisku 255

 

66.
Návrh poslance Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 255/ - prvé čtení

 

Návrhy jsme obdrželi jako sněmovní tisk 249 a stanovisko vlády k němu jako tisk 249/1, respektive jako tisk 255 a stanovisko vlády k němu jako tisk 255/1.

Prosím, aby sněmovní tisk 249 uvedl pan poslanec Jan Grůza a poté sněmovní tisk 255 pan poslanec Jaroslav Palas.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám jménem navrhovatelů přednesl návrh na novelizaci zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Podstatou návrhu je uzákonění nároku na vrácení části daně právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily motorovou naftu za cenu obsahující daň a použily ji pro zemědělskou výrobu a při obnově a výchově lesa.

Předložení tohoto návrhu vyvolala skutečnost neustálého rozevírání nůžek mezi cenami vstupů do zemědělské výroby a cenou výstupů. Charakter výrobku totiž vylučuje, aby si podnikatelé v zemědělské prvovýrobě a v lesnictví mohli do cen svých finálních výrobků promítnout vliv inflace a zvyšování cen vstupů, jak je tomu u podnikatelů v navazující zpracovatelské oblasti. Tato skutečnost podstatně ovlivňuje ekonomickou situaci těchto podnikatelů. Potřeba stabilizace podnikatelů v zemědělství a lesnictví je dána také charakterem výroby, kterou přímo ovlivňují klimatické a přírodní podmínky.

Motorová nafta se podílí zhruba 15 % na celkových nákladech podnikatelských subjektů v zemědělství a lesnictví, kde spotřební daň činí více než 50 % celkové ceny motorové nafty. Navrhujeme proto zavést zákonný nárok na vrácení spotřební daně ve výši 60 % sazby spotřební daně. Základem pro nárok na vrácení spotřební daně na motorovou naftu navrhujeme stanovit normativ spotřebované motorové nafty, který má vazbu na technologické operace, druh plodiny, statistický průměrný osevní postup a naturální produkce v živočišné výrobě, a to tak, aby z výhody tohoto nároku byla vyloučena spotřeba motorové nafty při silniční přepravě. Návrh normativu včetně stanovení způsobu prokazování nároku by upravila vyhláška, k jejímuž vydání by zákonem bylo zmocněno Ministerstvo zemědělství. Předběžná kvantifikace návrhu představuje dopad do snížení výnosu spotřebních daní zhruba 2,4 mld. Kč.

Závěrem bych si dovolil vám přiblížit některé způsoby zvýhodnění cen motorové nafty pro zemědělce v některých zemích Evropy. V zásadě existují dva systémy zlevněných pohonných hmot do zemědělství. Francouzský systém je založen na principu, že zemědělci mají stanovenou síť čerpacích stanic, kde mohou zlevněné pohonné hmoty nakupovat již za nižší cenu. Odpadá tak administrativa spojená s vrácením peněz.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP