(12.00 hodin)

(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 236 z přítomných 171 poslanců hlasovalo 166 pro, 1 byl proti a 4 nehlasovali. Návrh byl přijat. Děkuji zpravodaji.

 

Přecházíme k bodu

 

133.
Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
/sněmovní tisk 211/ - třetí čtení

 

Opět pan ministr Bašta a zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Jan Zahradil.

Ve druhém čtení nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy. Formálně se táži, zda je nějaká rozprava k třetímu čtení. Předpokládám, že není.

Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, podle sněmovního tisku 211."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 237 z přítomných 173 poslanců hlasovalo pro 140 a 24 byli proti. I tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Nyní se dostáváme k poslaneckému návrhu zákona. Je to bod č. 135 původně schváleného programu.

 

135.
Návrh poslanců Karla Sehoře, Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 147/ - třetí čtení

 

Prosím o klid. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Sehoř jako navrhovatel a zpravodajka poslankyně Horníková. Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku k návrhu obsahuje sněmovní tisk 147/3. Otevírám formální rozpravu. (Nikdo se nehlásil.)

Budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích a já prosím paní poslankyni Horníkovou, aby navrhla postup při hlasování.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pozměňovací návrhy k tisku 147 jsme obdrželi jako sněmovní tisk 147/3. Pozměňovací návrhy předložili dva poslanci, pan poslanec Karel Sehoř a pan poslanec Karel Vymětal. Máme je označeny A a B.

Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Karla Vymětala, protože v případě přijetí tohoto návrhu stává se nehlasovatelným návrh pana poslance Sehoře, který má spíše povahu legislativně technickou.

Pokud s tím souhlasíte, můžeme hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Má někdo námitky proti této proceduře? (Nikdo se nehlásil.) Postupujeme tedy tímto způsobem a budeme nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Vymětala.Táži se na stanoviska navrhovatelů.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Stanovisko navrhovatele je záporné, stanovisko zpravodaje je také záporné, protože návrh pana poslance Vymětala je v podstatě návrhem, který zamítá předloženou novelu zákona,

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 238 je z přítomných 167 poslanců 59 pro, 101 proti, takže návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sehoře.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Tento návrh máme označen A1 a 2. Navrhuji hlasovat o obou paragrafech najednou, protože se v podstatě jedná o legislativně technickou úpravu návrhu novely.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Předpokládám, že stanovisko pana Sehoře je plusové a paní zpravodajky? (Poslankyně Horníková: Je doporučující.)

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 239 bylo ze 176 přítomných poslanců 92 pro, 75 bylo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Karla Sehoře, Jiřího Hofmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 147, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 240, z přítomných 179 poslanců hlasovalo pro 91 a 81 bylo proti. Návrh při kvoru 90 hlasů, byl o jeden hlas těsně přijat.

 

Děkuji panu poslanci a paní poslankyni.

Pan poslanec Kořistka má návrh, poznámku?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP