(10.40 hodin)

(pokračuje Gross)

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 655 o návrhu na zamítnutí.

Toto hlasování zahajuji. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 175 pro 64, proti 81. Návrh na zamítnutí schválen nebyl.

 

V tuto chvíli přistoupíme k rozprava podrobné. Ptám se, kdo se do podrobné rozpravy hlásí. První je paní kolegyně Taťána Jirousová a já ji prosím, aby přistoupila k řečništi a ujala se slova.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, v souvislosti se svým diskusním příspěvkem, který jsem přednesla v obecné rozpravě, bych ráda předložila Poslanecké sněmovně usnesení.

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu provedla hloubkovou kontrolu hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny a s výsledky šetření seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky v nejkratším možném termínu."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V tuto chvíli se hlásí ministr zdravotnictví České republiky Ivan David. Udílím mu slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, k tomuto návrhu, který zde přednesla paní poslankyně Jirousová, bych chtěl konstatovat, že kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu ve Všeobecné zdravotní pojišťovně byla nedávno ukončena a je v procesu, kdy se hodnotí připomínky kontrolovaného subjektu k této kontrole. To znamená nutit Nejvyšší kontrolní úřad, který navíc si sám určuje to, co bude kontrolovat, k tomu, aby provedl bezprostředně kontrolu další, nedává žádný smysl. Já se tomu nebráním, ale svědčí to o tom, že není dostatečná informovanost.

Chtěl tak bych chtěl konstatovat, že Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí provedla dosti důkladnou kontrolu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Jak víte, Všeobecná zdravotní pojišťovna, její vedení reagovalo velmi alergicky a bylo nám řečeno, že do toho, co dělá Všeobecná zdravotní pojišťovna, se vláda a ministerstvo nemá co plésti. Kontrolní činnost je prováděna v míře, která je přiměřená, a je třeba se především zamyslet nad tím, co je předmětem kontroly. Můžeme hodnotit to, jak bylo z účetního hlediska v souladu se zákony naloženo s prostředky, které má Všeobecná zdravotní pojišťovna k dispozici, a to, jestli toto využití bylo nebo nebylo účelné. K tomu se především vyjadřuje správní a dozorčí rada. Způsob, jak se k tomu vyjadřuje, je trvale předmětem mojí kritiky. To jenom k tomuto návrhu. Nepokládám ho za smysluplný.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zdravotnictví. Dále v probíhající podrobné rozpravě vystoupí paní kolegyně Taťána Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedající, prosím, abyste poděkoval vaším prostřednictvím panu ministrovi. Děkuji za vysvětlení. Své usnesení beru zpět a doufám a věřím, že s výsledky kontroly budeme jako Poslanecká sněmovna seznámeni v nejbližší době.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Zpravodajka registruje stažení návrhu. Táži se, zda se někdo dále hlásí do podrobné rozpravy. Ne. Podrobnou rozpravu končím. Prosím paní zpravodajku, jestli by v tuto chvíli zrekapitulovala to, o čem budeme hlasovat. To je zřejmě návrh usnesení obsažený ve sněmovním tisku 116/2. Paní zpravodajko, prosil bych, jestli byste zrekapitulovala to, o čem budeme hlasovat po podrobné rozpravě, v níž nepadl žádný návrh k hlasování.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě vystoupili tři poslanci s určitou kritikou zdravotně pojistného plánu i s věcnými připomínkami na možná řešení v systému veřejného zdravotního pojištění.

V rozpravě padl jeden návrh na usnesení, který byl posléze předkladatelkou poslankyni Jirousovou stažen. K hlasování nám tedy zbývá návrh na schválení zdravotně pojistného plánu, předložený ve smyslu usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Jde o usnesení 52 z roku 1999, které navrhuje zdravotně pojistný plán VZP schválit a dále vzít na vědomí informaci vlády o zdravotně pojistných plánech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Projednávání probíhá v souladu se zákonnými předlohami.

Pane předsedající, můžete dát hlasovat. Navrhuji hlasovat o obou bodech současně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V tuto chvíli registruji žádost z pléna, abych vás odhlásil. Činím tak a žádám, abyste se všichni opětovně zaregistrovali. Budeme podle návrhu zpravodajky - nyní návrh nezazněl, ani v tuto chvíli nemá nikdo k této proceduře připomínky. K proceduře se hlásí pan poslanec Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Ano. Pane předsedající, navrhuji, aby se hlasovalo o každé části usnesení zvlášť.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře. Budeme postupovat tímto způsobem, abychom se vyhnuli dlouhým diskusím na toto téma. Nejprve budeme hlasovat o návrhu usnesení obsaženém ve sněmovním tisku 116/2 pod bodem I. Uvozující věta "Poslanecká sněmovna Parlamentu…". Budeme hlasovat o prvním bodu, tj. "schvaluje zdravotně pojistný plán VZP České republiky na rok 1999, sněmovní tisk 116".

 

O tomto usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 656, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 68, proti 91. Návrh schválen nebyl.

 

Nyní bychom měli hlasovat o druhém návrhu, tj. usnesení, které by znělo:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí informaci vlády o zdravotně pojistných plánech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 657 a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro 145, proti 8. Tento návrh byl přijat.

 

Kolegyně a kolegové, obávám se, že v tuto chvíli jsme vyčerpali obsah tohoto bodu, takže projednávání tohoto bodu končím s konstatováním, že bylo schválena pouze druhá část usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Končím projednávání tohoto bodu s výsledkem, který jsem před chvíli rekapituloval.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli se dostáváme do jemně složité situace, protože nám zbývají projednat "pouze" tři body. Bod 95 - Zahraniční politika České republiky, bod 25 - Zpráva vlády o stavu české společnosti a bod 102 - Volba předsedy vyšetřovací komise. U všech máme nějaké podmínky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP