(10.30 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Krásovi. Hlásí se někdo dále do obecné rozpravy? Ano, pan kolega Škromach, předseda zdravotního a sociálního výboru, prosím.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, myslím, že velmi emotivní vystoupení pana poslance Krásy je potřeba vnímat velmi pozorně a zásadně asi je nutno odmítnout jeho vystupování a identifikaci údajů jako lživých, protože samozřejmě materiál, který byl připravován v loňském roce na podzim, s přihlédnutím k dnešní skutečnosti má údaje, které zřejmě budou trochu rozdílné, ale nemyslím si, že v době, kdy ten materiál byl připravován, byl lživý. Lež je něco, co je záměrné, a já si nemyslím, že takto ten materiál byl připraven. Čili toto musím zásadně odmítnout.

A vzhledem k tomu, že sněmovna se k projednávání tohoto materiálu dostala až v červnu letošního roku, domnívám se, že by bylo rozumné v této chvíli nechat materiál projít sněmovnou tak, jak je, a vrátit se k tomu v rámci přípravy tohoto materiálu na rok příští, abychom ho projednávali v době, kdy bude aktuální.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Škromachovi. V rozpravě se dále vyjádří paní poslankyně Fischerová, další přihlášku do obecné rozpravy nemám.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, i já považuji za nezbytně nutné se vyjádřit k vystoupení pana poslance Krásy.

Pan kolega Krása si zřejmě neuvědomil, že zdravotně pojistný plán je vždycky odhad a takto je třeba k tomuto problému přistupovat. Vývoj ekonomiky a celé společnosti jej samozřejmě ovlivní a nelze s tak dlouhým časovým předstihem určité skutečnosti předvídat.

Naopak bych chtěla zdůraznit zcela odpovědný přístup vlády k projednávání tohoto problému a hlavně ke snaze vlády udržet zdravotní pojištění v reálných mezích, a tím i zdravotnictví v bezproblémovém chodu.

Znovu bych si dovolila upozornit na to, o čem už jsem hovořila ve svém příspěvku, že vláda ve svém usnesení během projednávání uložila ministru zdravotnictví předložit výboru pro sociální politiku, jakož i sněmovně, určité doplňující informace, které právě pojednávají o ekonomickém vývoji společnosti, o nezaměstnanosti, o nedovýběru pojistného a o všech skutečnostech, které výrazně ovlivňují příjmovou složku VZP. Chci znovu zdůraznit, že tyto informace byly vzaty v úvahu, a v tom právě spočívá korektnost předloženého pojistného plánu a korektnost jeho projednávání, se kterou jsme se nesetkali v minulých letech, kdy samozřejmě zdravotně pojistný plán, předložený na počátku roku, podléhal stejným zákonitým změnám v důsledku vývoje ekonomiky.

Žádám vás proto, abyste tyto skutečnosti zvážili a uvědomili si toto: VZP v letošním roce má částku 10 miliard korun nedovýběr. O jakémsi deficitu se hovoří v rozmezí 2,5 až 3 mld. Kč. My víme, že polovina nedovýběru jsou prakticky nedobytné pohledávky, to je 5 miliard korun. Takže kdybychom to vzali skutečně matematicky, tak VZP je de facto zhruba ve dvoumiliardovém přebytku. Naším cílem není odmítat novely zákonů o všeobecném zdravotním pojištění, naším cílem je naopak vyvinout maximální legislativní iniciativu k exekutivním opatřením nedobýběru pojistného, a nebudeme potom stát před problémy, před kterými stojíme. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoli. Obecnou rozpravu proto uzavírám.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli po uzavření obecné rozpravy se musíme vypořádat s procedurou, protože já se domnívám, že tento bod projednáváme víceméně v režimu § 58 zákona o jednacím řádu. Tudíž zazněl-li v obecné rozpravě návrh na zamítnutí, měl by být tento návrh hlasován po ukončení obecné rozpravy a před otevřením rozpravy podrobné.

Jestli s mým výkladem je souhlas a nikdo nemá jiný výklad dalšího postupu, pak se obávám, že nám nezbude nic jiného, než podle této procedury postupovat, samozřejmě s tím, že před tímto hlasováním dostane možnost vyjádřit se zástupce předkladatele, tj. ministr zdravotnictví ČR Ivan David. Chce tohoto práva využít, takže má k tomu v tuto chvíli možnost.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych především konstatovat, oč tady vlastně jde.

To, co zde dostáváme, je pojistný plán VZP. Není to tedy materiál Ministerstva zdravotnictví ani Ministerstva financí. Já zdůrazňuji tuto skutečnost. Čili jde o pojistný plán, jde o záměr, jde o návrh rozpočtu předložený na konci minulého roku, který vycházel z předpokladů, které byly utvořeny v minulém roce. Ministr zdravotnictví byl pouze pověřen, aby tento návrh předložil sněmovně, přičemž vláda ho projednala a zaujala k němu stanovisko, zhodnotila ho z těch hledisek, která jsou relevantní při hodnocení takového plánu.

Znovu tedy opakuji - je to materiál VZP, předložený cestou vlády a ministra zdravotnictví. Tento materiál tedy neřeší a ani nemůže řešit celou řadu věcí, které se tady v připomínkách objevily. Chtěl bych říci, že je třeba si uvědomit, jaký prostor vlastně vláda dostala k řešení problému veřejného zdravotního pojištění. Vláda tohoto prostoru, který je malý, využívá v naprosto maximální míře, což bych tady mohl doložit, ale to není předmětem projednávání tohoto bodu.

Čili jedná se o materiál pojišťovny, je to návrh plánu, a jestliže tento návrh nebude přijat, stejně se bude pokračovat v dosavadní praxi. Nebudu tedy zabíhat do dalších podrobností.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zdravotnictví ČR Ivanu Davidovi a v tuto chvíli tedy přistupujeme k proceduře, kterou jsem přednesl.

Měli bychom tedy v tuto chvíli hlasovat o návrhu na zamítnutí, neboť tento návrh zde byl přednesen již v obecné rozpravě. V případě, že nebude schválen tento návrh, budeme se věnovat podrobné rozpravě, v níž mohou padat další návrhy.

Kolegyně a kolegové, všechny jsem vás před malou chvílí odhlásil, takže prosím ty z vás, kteří se ještě nezaregistrovali, aby tak učinili. Snažím se vytrvale gongovat, aby dorazili všichni ti, kteří chtějí hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 655, ve kterém rozhodneme o návrhu na zamítnutí. Jen se chci s paní zpravodajkou kolegyní Fischerovou ještě ujistit, že nepadl žádný jiný návrh, který by měl být hlasován po obecné rozpravě, tj. nepadl ani návrh na odročení, ani na odkázání jinému výboru sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP