(14.10 hodin)

(pokračuje Buzková)

Tím jsme vyčerpali předřazená třetí čtení.

Dále budeme pokračovat podle schváleného pořadu naší schůze. Dalším bodem je

 

49.
Vládní návrh zákona o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 190/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 190. Z pověření vlády uvede předložený návrh ministr bez portfeje Jaroslav Bašta, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych na základě pověření vlády uvedl vládní návrh zákona o azylu a o změně zákona 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Vládní návrh, který máte před sebou, nahradí v mnoha směrech již překonaný zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. a zákona č. 150/1996 Sb. Vládní návrh vychází z osmileté zkušenosti s aplikací zákona o uprchlících, z rozboru uprchlé situace v České republice a z vývoje azylového zákonodárství v zemích Evropské unie.

Od roku 1990 prošlo uprchlickými tábory Ministerstva vnitra více než 20 tisíc lidí. Převážná většina žádostí byla ve správním řízení zamítnuta. V posledním období lze zadokumentovat trend nárůstu počtu osob žádajících o postavení osob uprchlíka a současně i trend zneužívat azylovou proceduru. Podáváním žádosti o přiznání postavení uprchlíka může totiž cizinec nejsnáze legalizovat svůj pobyt v České republice.

Tyto negativní jevy však nemohou být důvodem pro změnu v pojetí vládního návrhu, který respektuje předpoklad, že z hmotněprávního hlediska se nechráněná osoba stává azylantem, jakmile splňuje definiční znaky. Splněním těchto definičních znaků se pak aktivuje mezinárodněprávní ochrana osoby a především začíná působit pravidlo non refulma. V procesněprávním chápání se sice k žadateli o azyl váže nevyvratitelná právní domněnka, že tyto definiční znaky nesplňuje, jeho žádost však musí být a bude orgány Ministerstva vnitra zkoumána v dobré víře a úctě k formální spravedlnosti.

Vládní návrh v souladu s evropským trendem obsahuje ale instituty, které dovolují tyto negativní jevy eliminovat, aniž by cizince vylučoval z azylového řízení. Předložený vládní návrh byl zpracován v podobě, která vytváří dostatečné předpoklady pro plné převzetí komunitárního práva.

Dovolte mi, abych stručně upozornil na nejpodstatnější body vládního návrhu, který za prvé vymezuje právní status cizince v roli účastníka řízení o azyl a právní status cizince, kterému byl azyl udělen, za druhé zakládá možnost udělování azylu z důvodu podle úmluvy o právním postavení uprchlíků a z důvodů podle čl. 43 Listiny základních práv a svobod, za třetí upravuje proces azylového řízení, za čtvrté v zájmu urychlení azylového řízení definuje institut věcně nedůvodného návrhu na zahájení řízení o azylu a institut bezpečné země původu a bezpečné třetí země, za páté vymezuje vztahy Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky při Ministerstvu vnitra a účastníkům řízení a podmínky jejich účasti při řízení podle vládního návrhu. Definuje azylová zařízení a jejich užívání účastníkem řízení o azyl a cizinci, kterému byl udělen azyl. Stanovuje podmínky pobytu žadatele o azyl i cizince, kterému byl azyl udělen na území České republiky, a definuje státní integrační program, jenž slouží k vytvoření předpokladů pro začlenění cizince s uděleným azylem do společnosti.

Vládní návrh předpokládá zachování mezinárodně uznaných principů v oblasti specifických práv uprchlíků, kterými jsou nevyhostitelnost pronásledovaných cizinců, obecně výhodnější postavení pronásledovaných cizinců proti ostatním cizincům, princip stejného právního osudu rodiny a nezletilých dětí a jiné.

Závěrem bych chtěl uvést, že tento vládní návrh úzce souvisí s vládním návrhem zákona o pobytu cizinců, sněmovní tisk 204. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Baštovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Vážená sněmovno, vážená vládo, vláda tímto zákonem zužuje okruh oprávněných osob, které mohou žádat o azylové řízení, a zároveň se řízení zrychluje, protože se upřesňuje režim, práva a jejich postavení. Mám pocit, že tímto dosáhneme úspory státních prostředků, protože každý den řízení stojí nemalé prostředky.

Zároveň ovšem - to je třeba ocenit - je návrh v souladu s úmluvou o postavení práv uprchlíků, čímž se plní naše mezinárodní závazky. Myslím si, že tento návrh může být přiměřeným nástrojem, který by dokázal odlišit ekonomickou migraci, která je jevem nežádoucím a ve všech evropských zemích jevem, kterému se snaží Evropa předejít, od uprchlíků, kteří skutečně mají politické důvody k tomu, aby žádali o azyl. Myslím si, že pozitivním krokem je zavedení pojmu bezpečná země původu a případně třetí země do našeho právního řádu, protože s tím lze pracovat v odkazech v dalších zákonech.

Zůstává zachována povinnost žádajícího o azyl, aby toto deklaroval již při přechodu státní hranice, což je velmi významné - aby se odlišili ti, kteří přišli ilegálně, a pak si dodatečně vzpomněli, že by chtěli požádat o azyl.

Mám dojem, že návrh je zralý pro to, abychom ho projednali ve výborech. Chtěl bych k němu připojit jediný požadavek, a bude se to týkat zahraničního výboru. Mám dojem, že by si Česká republika měla stanovit vlastní imigrační politiku zejména s tím, že náš populační růst není přesně takový, jaký by měl být. Měli bychom si stanovit určitá kritéria, jak to známe v jiných zemích, za jakých podmínek lze poměrně snadněji žádat o získání různou formou oprávnění pobývat na našem území, případně až cílově dosažení občanství.

Tento zákon by měl být součástí širšího programu. Protože nám vláda předkládá v této věci celý soubor zákonů, které upravují celou tuto problematiku dohromady, myslím, že by se měl jeden výbor podívat, zda všechny zákony jsou v souladu, zda celá politika odpovídá potřebám České republiky. Navrhuji zařadit to k jednání zahraničnímu výboru, protože to bývá součástí agendy Ministerstva zahraničních věcí. Navrhuji, aby tento zákon byl přikázán výboru zahraničnímu. Myslím, že by bylo přiměřené, aby se tím zabýval i výbor pro obranu a bezpečnost, protože problematika spadá také do jeho pravomocí.

Zahraničnímu výboru budu navrhovat, abychom v této souvislosti projednali celkovou imigrační politiku České republiky.

Doporučuji zákon k propuštění do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Paynovi. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, nemám ani žádnou ústní přihlášku z pléna. Končím tedy obecnou rozpravu k tomuto zákona. Ptám se zpravodaje i navrhovatele, zda si přejí přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že návrh na vrácení ani na zamítnutí nezazněl, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Pan zpravodaj Payne navrhl přikázat tento návrh zákona zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Paní poslankyně Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji, aby tento zákona byl přikázán do projednání petičnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Další návrhy neregistruji. Budeme nyní hlasovat o přikázání tohoto návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP