(9.20 hodin)

(pokračuje I. Svoboda)

Z hlediska několikaletých zkušeností ministerstva z výkonu státního dozoru vyplývá jednoznačná zkušenost v tom smyslu, že účast několika státních orgánů na tomto výkonu působí značné potíže při jeho realizaci. Dochází k ní při nejednotnosti v přístupu k dané problematice a nelze rychle reagovat na situaci, která si urychlené řešení vyžaduje.

Z časového hlediska, byť i z hlediska zúřadování věci dvěma orgány, je podmínka rozhodnout ve třicetidenní lhůtě téměř nesplnitelná.

Zákon č. 15/98 Sb., o Komisi pro cenné papíry, zřídil komisi především jako úřad pro oblast kapitálového trhu a v rámci této kompetence pak dozírá zejména na investování prostředků penzijních fondů. Státní dozor nad dodržováním ostatních ustanovení zákona vykonává Ministerstvo financí, a to i nad činností depozitáře v oblasti penzijního připojištění. Nesouhlasím proto s dalším návrhem jmenovaného poslance na vypuštění odstavce 3 z § 8, který by znamenal, že nařídit změnu depozitáře by mohla pouze komise, a nikoli ministerstvo.

K těmto dvěma návrhům bych chtěl ještě zmínit skutečnost, že výše citovaný zákon o komisi zakládá ve svém § 18 povinnou spolupráci komise a ministerstva, kterou ještě utvrzuje a precizuje trojstranná dohoda o této spolupráci mezi komisí, ČNB a Ministerstvem financí uzavřená v loňském roce. Zúčastněné subjekty se v ní zavazují informovat o nežádoucí propojenosti bank, investičních společností a penzijních fondů, a to jak v majetkové, tak i v personální oblasti, a to je specificky i v osobách akcionářů. Z tohoto důvodu považuji návrh za nadbytečný a pouze komplikující.

Dále nedoporučuji přijmout návrh spočívající ve zvýšení základního jmění penzijního fondu na 100 milionů Kč. Vládním návrhem navrhované zvýšení základního jmění na 50 milionů korun považuji za dostatečné k posílení stability penzijních fondů. Pokud by byl přijat návrh na zvýšení základního jmění, splňovalo by tuto podmínku pouze 6 penzijních fondů z 25 činných, 5 penzijních fondů má základní jmění ve výši 20 milionů Kč, 8 ve výši 21 až 50 milionů Kč a pouze 6 ve výši 51 až 99 milionů Kč. Navíc se domnívám, že velikost fondu není vždy zárukou jeho dobré činnosti a že i menší penzijní fondy mohou provozovat bezpečné a efektivní připojištění.

Za jeden z podstatných návrhů, který musím odmítnout, je návrh pana poslance Cabrnocha, který má umožnit provozování penzijního připojištění zdravotním pojišťovnám.

Zdravotní pojišťovny mají jiné poslání - provozovat zdravotní pojištění, a nikoli provozovat, byť i zprostředkovaně, penzijní připojištění. V současné době existuje pouze jeden penzijní fond, jehož akcionářem je zdravotní pojišťovna, a to Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Dále poukazuji na skutečnost, že nákup akcií penzijního fondu zdravotní pojišťovnou je problematický. Zdravotní pojišťovny i oborové zdravotní pojišťovny mohou použít pouze 30 % finančních prostředků rezervního fondu na nákup veřejně obchodovatelných akcí, které zůstávají součástí rezervního fondu a slouží ke krytí schodku základního jmění. Akcie v současné době veřejně obchodovatelné nejsou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí ČR Ivo Svobodovi. Nyní se táži, zda chce se závěrečným slovem vystoupit zpravodajka paní kolegyně Müllerová. Je tomu tak. Paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych navázat na slova pana ministra financí. Konstatuji, že pozměňovací návrhy, které byly podány, lze rozdělit do několika bloků. V prvním jsou daňové úlevy, a to jak pro účastníky penzijního připojištění, tak i pro zaměstnavatele. S nimi souvisí i další návrhy na změnu evidence příspěvku pro daňové účely ze strany penzijních fondů a návrhy na datum účinnosti daňových úlev.

Druhý blok pozměňovacích návrhů představuje zpřísnění podmínek pro poskytování penzí z penzijního připojištění, a to zejména nárok na starobní penzi dosažením 60 let věku nebo přiznáním starobního důchodu. Ještě výraznější zpřísnění zde představuje návrh, který ruší dočasné penze a navrhuje pouze penze doživotní. Do tohoto bloku lze zařadit i návrhy týkající se vyjmutí výsluhových penzí, které prostor pro penzijní připojištění dále zužují.

V této souvislosti bych chtěla podotknout, že v případě návrhu na zpřísnění podmínek se mi jeví z pohledu koncepce zákona vyváženější návrhy rozpočtového výboru proti pozměňovacím návrhům podaným ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Ve třetím bloku pozměňovacích návrhů jsou obsaženy změny v možnosti umístění prostředků penzijních fondů do zahraničních cenných papírů, případě opčních listů. Dále je to otázka již zmíněného navýšení základního jmění penzijních fondů, navrhované součinnosti a spolupráce s Komisí pro cenné papíry a samozřejmě řada dalších legislativně technických úprav.

Děkuji za pozornost. Můžeme přistoupit k projednávání a k hlasování o příslušné novele zákona.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodajce paní kolegyni Müllerové. Bylo by dobré, kdybyste přednesla návrh procedury, jak budeme postupovat, abychom si na začátku vyjasnili případné pochybnosti, a pak už hlasování pěkně odsýpalo.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Pozměňovací návrhy podával jak rozpočtový výbor, tak i výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Ve druhém čtení další tři poslanci podali ještě osm pozměňovacích návrhů. Právě proto, že se jedná o poměrně vysoký počet pozměňovacích návrhů, navrhuji následující postup.

Vzhledem k tomu, že některé body spolu souvisejí - jedná se o oblast daňových úlev, o oblast zpřísnění podmínek pro poskytování starobních penzí s penzijním připojištěním a potom je to řada legislativních úprav - ty body, které spolu věcně souvisejí, navrhuji hlasovat o celcích, pokud to projde. Pokud bude jiný názor, bude o tom asi hlasováno.

Tento postup volím proto, že si myslím, že tato novela zákona by měla být vyvážená, měly by zde být přijaty jak daňové úlevy, tak na druhou stranu určitá zpřísnění podmínek pro poskytování penzijního připojištění. Myslím, že by se tato novela měla stát především motivační pro účastníky penzijního připojištění a stabilizující pro penzijní fondy a únosná pro stát.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Táži se, zda někdo nesouhlasí s touto procedurou. Vidím námitku, prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nemám nic proti hlasování po blocích, ale navrhuji, aby se hlasovalo po blocích po jednotlivých návrzích s tím, že začít bodem A16.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Byl to návrh pana kolegy Doležala. Paní zpravodajka s tímto upřesněním souhlasí. Je souhlas i u ostatních členů tohoto sboru? Je. Procedura je tím vyjasněna. Předpokládám, že když někdo neprotestuje, nemusím o ní nechat hlasovat.

Paní kolegyně, bude dobré, pokud v tuto chvíli předložíte první návrh k hlasování.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Zabývali bychom se hlasováním o bodech A8, A14, A16, A20, které znamenají daňovou souvislost. Byl vznesen požadavek hlasovat o bodu 16A, který je na str. 5.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan kolega Doležal svůj návrh upřesní.

 

Poslanec Vladimír Doležal: U bodu A16 navrhuji hlasováním po bodech, protože v bodu 3 jsou dva návrhy.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Ještě jsem se k tomu nedostala. Tato procedura je možná a zřejmě se očekává.

Chtěla bych předeslat, že bychom brali za základ hlasování usnesení rozpočtového výboru, které je označeno písmenem A, a k němu ostatní návrhy, to znamená výboru pro sociální politiku, zdravotnictví, případně dalších poslanců jako návrhy pozměňující, resp. protinávrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP