(18.40 hodin)

(pokračuje Hofman)

Právě proto bych navrhoval předkladatelům, aby buď svůj návrh zákona stáhli a dopracovali, aby byla evidována pracovní doba a mohlo se z toho vycházet, anebo navrhuji, aby tento návrh zákona byl vrácen k přepracování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Jiřímu Hofmanovi. Nyní vidím opět přihlášeného pana poslance Exnera v rámci probíhající obecné rozpravy. Hovoří pan poslanec Václav Exner, prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Jen stručnou reakci na předchozí příspěvek. My přece nenavrhujeme celou změnu postupu týkajícího se pracovní doby. Už dnes je u nás pracovní doba stanovena jako maximální. A pokud panu poslanci Hofmanovi vadí, že není takto stanovená doba dodržována, je potřeba k tomu vyvinout patřičnou iniciativu, a ne kvůli tomu bránit tomu, aby se případně tato doba stanovila jinak, jak by lépe mohlo odpovídat současným podmínkám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Václavu Exnerovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se hlásí pan poslanec Vilém Holáň. Prosím, pane kolego, ujměte se slova.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, mám jenom drobnou poznámku. Myslím, že všichni se těší na kratší pracovní dobu, i mně se líbí tato idea. Ale otázka není, na jakou dobu se má zkrátit pracovní doba, ovšem otázkou je, kdy se to má učinit. Vezmou-li se časové řady, tak se zjistí, že mezi růstem HDP v jednotlivých zemích, zejména je to vidět v Evropské unii, a mezi délkou pracovní doby existuje prostě souvislost. V určité době lze samozřejmě přistoupit ke zkrácení pracovní doby. A ta doba před námi ještě není, protože výkonnost naší ekonomiky je prozatím na nějakých 63 % těch zemí, které kratší dobu reálně mají.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Vilému Holáňovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu uzavírám.

Kolegyně a kolegové v tuto chvíli jsme před závěrečným vystoupením navrhovatele a poté zpravodajky. Udílím v tuto chvíli slovo panu poslanci Jaroslavu Štraitovi, zdali chce využít možnosti. Chce, má tedy slovo.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chci jenom víceméně poděkovat za racionální přístup řadě vystupujících, kteří pomáhali hledat řešení a svým způsobem i inspirovali autory.

Ovšem dvě poznámky chci učinit zvlášť. Vážím si samozřejmě odborů, ale jejich absenci v současné době silně postrádám. Znovu opakuji, ze všech zaměstnanců je dneska organizováno v odborech zhruba 28 %. Odbory jsou nefunkční právě v době, kdy by byly potřeba maximálně. Proto moje poznámky a dalších kolegů o zaměstnaneckých radách.

Shodou okolností jsem byl minulý týden v pátek ve Zruči nad Sázavou, kde zmizel Sázavan, který měl 3 200 zaměstnanců. Včera jsem byl v Havlíčkově Brodě. Z mapy průmyslových podniků zmizelo RICO, podnik také zavedený. A abyste si udělali představu, v ČKD jde o fatální propad ze 46 tisíc zaměstnanců na 11 tisíc zaměstnanců. (Do sněmovny přichází řada poslankyň a poslanců.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, na chvíli vás přeruším, protože by nepochybně bylo dobré, aby se sněmovna poněkud utišila.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Udělal jste stejnou chybu jako při vystoupení ministra Davida, že jste svolal nezájemce gongem dříve.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, já jsem negongoval. Mýlíte se, poučen vývojem při řeči pana ministra Davida jsem tentokrát nepoužil gongu, kolegové přišli, přilákáni vaším závěrečným slovem, naprosto iniciativně.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: V tom případě se omlouvám a děkuji těmto kolegům, že přišli.

Pokud jde o neexistenci zástupců zaměstnanců, existuje 1 700 000 zaměstnaneckých subjektů a pouze u malé části jsou mluvčí, tedy v tomto případě odbory.

Na adresu kolegyně Müllerové chci sdělit: nám jde o zachování pracovních míst a úhradu těm zaměstnavatelům, kteří tato místa zachovají.

A vím, že se nedostává v současné době peněz na aktivní i pasivní politiku nezaměstnanosti. Tento rozdíl bude stále markantnější. Ale také si nemohu odpustit poznámku, že za posledních sedm let, resp. je to osmý rok, kdy se 60 miliard korun, které si zaplatili jednotliví zaměstnanci na své "pojištění" proti nezaměstnanosti, rozpustilo ve státním rozpočtu. To jsou velké dluhy pravicových vlád.

Ještě jednou děkuji všem, kteří konstruktivně k návrhu zákona přistoupili. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Štraitovi. Nyní bych požádal paní kolegyni Alenu Páralovou jakožto zpravodajku v prvém čtení, zdali by se ujala slova a plnila svou zpravodajskou povinnosti. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, v rozpravě zazněl dvakrát návrh na vrácení návrhu zákona k přepracování a dvakrát návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, budeme v duchu pravidel pro jednání sněmovny nejprve hlasovat o vrácení předloženého návrhu k dopracování. V případě, že tento návrh nebude přijat, budeme hlasovat o jeho zamítnutí. Teprve poté, když nebude akceptován ani jeden z těchto dvou návrhů, budeme hlasovat o přikázání výboru.

O návrhu na vrácení předkladateli k dopracování rozhodneme v hlasování pořadové číslo 266.

Mám zde žádost o odhlášení. Mezitím, co jsem vás odhlásil, zahajuji i gongování. Žádám vás všechny o novou registraci, neboť v hlasování pořadové číslo 266 budeme za malou chvíli rozhodovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu zákona navrhovateli k dopracování.

 

Hlasování jsem zahájil a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování končí. Z přítomných 162 poslankyň a poslanců bylo 67 pro, proti 64. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy rozhodovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu a o tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 267, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro tento návrh na zamítnutí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování končí. Z přítomných 165 poslankyň a poslanců bylo pro 128, proti 26. Tento návrh byl schválen. Konstatuji tedy, že tento návrh obsažený ve sněmovním tisku 131 byl zamítnut. (Potlesk.)

 

Kolegyně a kolegové, blíží se hodina, kdy budeme muset naše jednání přerušit. V tuto chvíli nenavrhuji, abychom začali projednávat další bod, ale chtěl bych vyřešit ještě jednu záležitost a byl bych rád, abyste mi věnovali pozornost, neb se týká každého z nás.

Množí se zde otázky, jak bude sněmovna pokračovat. Jsem informován o stanovisku tří poslaneckých klubů o tom, že by schůze Poslanecké sněmovny měla pokračovat i příští týden, tak jak zněla předešlá dohoda z předminulého týdne, tj. že by měla pokračovat příští týden v úterý, ve středu a ve čtvrtek, tak jako tento týden. Je to v tuto chvíli stanovisko, které mám ze strany tří poslaneckých klubů.

Myslím si, že by bylo v zájmu nás všech, abychom byli schopni si přece jenom nějak plánovat čas, mít určitou jistotu a určité informace o tom, jak se bude jednat.

Navrhuji v této chvíli, abychom o tom, bude-li se ve schůzi Poslanecké sněmovny pokračovat příští týden, nebo ne, hlasovali nyní, abychom se tomu mohli všichni ve svých programech přizpůsobit. Je to procedurální návrh, ale rozumím tomu, že tady samozřejmě mohou být určité protesty proti tomu. Proto se ptám, zda někdo protestuje proti tomu, abychom nyní toto rozhodnutí udělali. Nikoho neregistruji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP