(17.20 hodin)

(pokračuje Holáň)

Stejně tak se další moje poznámka vztahuje k druhému odstavci této práce.

V posledním odstavci v závěru se píše, že bezpečnostní strategie České republiky bude udržována v aktuálním stavu. Vláda posoudí tento dokument z hlediska souladu každé dva roky a podle potřeby jej novelizuje. Velmi bych se přimlouval, aby poznámky, které jsem uvedl, a klady, které tento dokument má, byly, pokud nebude dokument určen k přepracování, aktualizovány co nejdříve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Uděluji slovo šestému v pořadí přihlášenému, kterým je kolega Jan Zahradil, připraví se kolega Jiří Payne, který je v tuto chvíli posledním písemně přihlášeným poslancem do rozpravy.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, pane předsedající.

Vážení ministři, dámy a pánové, neobávejte se, nebudu vás příliš dlouho zdržovat, protože vše podstatné zde již bylo řečeno a nemám ambici dopouštět se mnohaminutových slovních exhibic, abych dokázal, že jsem tento materiál také četl. Dokonce i usnesení, které jsem chtěl navrhnout, mi již odebral kolega z Unie svobody, pan poslanec Ondruš, nicméně já si přesto dovolím navrhnout usnesení v poněkud odlišném znění, byť jeho obsah bude téměř totožný, ale domnívám se, že lépe formulovaný. To usnesení bude znít, že "Poslanecká sněmovna navrhuje vládě České republiky přepracovat materiál Bezpečnostní strategie České republiky". Je to trošku odlišně, ale domnívám se, že lépe formulované než usnesení, které přednesl pan kolega Ondruš.

K tomu, co zde bylo řečeno, bych dodal jen jediné, a to záležitost, která se týká strategické koncepce NATO. Je to strana 10 bod e), jmenuje se Úkoly ve vojenské oblasti obrany a první odstavec začíná větou "Česká republika se ztotožňuje s rozšířeným pojetím bezpečnosti, formulovaným ve strategické koncepci NATO…" - dále to citovat nebudu.

Já se ptám, o jakou strategickou koncepci NATO zde jde. Pokud jde o strategickou koncepci NATO, kterou zde zmínil pan kolega Nečas, tedy bývalou strategickou koncepci, tak ta už neplatí prostě proto, že byla přijata jiná strategická koncepce NATO, je to strategická koncepce tato (ukazuje ji), kterou jste jistě všichni četli, která byla přijata na schůzce Rady NATO 23. a 24. dubna ve Washingtonu. Takže pokud by se hlásila vláda ve své bezpečnostní strategii ke staré koncepci NATO, obávám se, že je to velmi závažný a velmi důležitý důvod k tomu, aby tato bezpečnostní strategie nemohla být ani vzata na vědomí.

Pokud se ovšem vláda hlásila nebo hlásí k této strategické koncepci (ukazuje ji), kterou jsem tady právě uvedl, tj. k té, která byla přijata 23. a 24. dubna, pak bych chtěl pouze uvést, že v době, kdy byl tento materiál zpracováván, tato strategická koncepce ještě neexistovala, protože - pokud se nemýlím - požadavek výboru pro obranu a bezpečnost na předložení tohoto materiálu Poslanecké sněmovně pochází z března t.r., to znamená, že byl formulován několik týdnů předtím, než tato nová strategická koncepce vstoupila v platnost.

Takže pokud by se vláda byla bývala chtěl přihlásit k nové strategické koncepci, anticipovala by tím něco, co v době, kdy by se k tomu hlásila, ještě neexistovalo, takže se vláda dostává do jakéhosi logického kolapsu. Buďto se přihlásila ve své bezpečnostní strategii k něčemu, co již v tuto chvíli neexistuje, a to - obávám se - není dost dobře možné, anebo se hlásí k něčemu, co v době, kdy tato bezpečnostní strategie byla zpracovávána, ještě neexistovalo, což je také logický nonsens, a myslím si, že i to je dostatečný důvod k tomu, aby tato bezpečnostní strategie byla vrácena vládě k přepracování. A proto jsem si také dovolil navrhnout usnesení ve zmíněném znění.

Dále se již nehodlám zabývat rekonstrukcí tohoto materiálu na jednotlivé části, jakož i jejich hodnocením, protože tím se tady zabývali v dostatečné míře už moji předřečníci a já bych to musel pouze opakovat, nebo bych musel opakovat celou řadu jejich argumentů, což nehodlám dělat a nehodlám tak ztrácet ani váš, ani svůj čas, nehodlám nás všechny tím zdržovat.

Návrh usnesení jsem tedy předložil a vám všem děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane poslanče. Uděluji slovo poslednímu písemně přihlášenému poslanci, kterým je kolega Jiří Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji pane místopředsedo.

Vážená vládo, vážená sněmovno, máme před sebou text, který by měl být nejvyšším politickým dokumentem České republiky. Je to text vrcholně politický, nikoli obranný, nesouvisí s problematikou obrany země. A měl by to být dokument, který bude mít širší politický konsensus dokonce než dokumenty ústavního charakteru, protože ambice národní bezpečnostní strategie by měly být takové, že sjednocují nezávisle na politické orientaci všechny politické síly i nepolitické síly odprava doleva, odshora dolů kolem společných národních priorit.

V tomto smyslu podle systematiky, kterou nám NATO přikazuje - a já doufám, že vláda se s tím seznámila - by tento dokument měl být střechovým, nejvyšším politickým dokumentem, který zpravidla - a já jsem měl možnost vidět a seznámit se s tím, jak se to dělá v Portugalsku, ve Švýcarsku, které dokonce není ani členem NATO, má ale stejnou metodiku, v Americe, v Německu, ve Španělsku, takže věřím, že ostatní členské země NATO to dělají stejně - vypracovává zásadně ministerstvo zahraničních věcí. To je dokument čistě zahraničně politický. Mám pocit, že vláda už svým předložením tohoto dokumentu to navedla na špatnou kolej.

Ve své podstatě z tohoto střechového dokumentu by se měly odvíjet jednotlivé prováděcí dokumenty pro každý resort. To znamená, že prováděcím dokumentem k této národní strategii - a já se musím pozastavit u toho, že vláda tady mluví o bezpečnostní strategii České republiky, ačkoliv podle systematiky NATO to má být národní bezpečnostní strategie. Je pravda, že toto slovo je převzato z angličtiny, a tam slovo "national" ve své podstatě bychom do češtiny nejlépe přeložili jako "federální", v americké angličtině. Nicméně mohli bychom říkat "státní" bezpečnostní strategie, chceme-li. Ale mám pocit, že ten pojem "národní strategie" není špatná formulace.

Z tohoto dokumentu národní bezpečnostní strategie by se měla odvíjet národní obranná strategie, což je resortní prováděcí dokument v resortu Ministerstva obrany. A podobně by měl existovat prováděcí dokument ve všech resortech. Protože jestliže tento dokument stanoví hlavní priority českého národa, českého státu, pak ale ty priority nesmějí zůstat ležet někde v šuplíku, ale musí se stát operativním materiálem pro konání a jednání všech státních úředníků. A to znamená, že se musí promítnout do celé státní politiky, což znamená obdobné rozpracování tohoto materiálu například do oblasti životního prostředí by mělo být shrnuto do jakési národní strategie životního prostředí. Obdobně v resortu dopravy by tento dokument měl být rozpracován do prováděcího dokumentu národní dopravní strategie. V této věci mám pocit, že vláda vůbec nepochopila, co by tento dokument měl sledovat.

Zároveň na tyto prováděcí dokumenty, které stále ještě mají obecný koncepční charakter, by posléze měly navazovat další dokumenty, jako je například koncepce zahraniční politiky. To znamená, že Ministerstvo zahraničí by mělo v prvé řadě integrovat všechny zájmy státu směrem navenek, protože ta bezpečnostní strategie vlastně popisuje rizika a hrozby na hranicích státu a vlastně musí definovat, co potřebujeme ze zahraničí, abychom zajistili svůj standard. To znamená, že to je dokument povýtce Ministerstva zahraničí, ale musí být provázán s dokumentem zahraniční politiky, a já si troufám tvrdit, že není. My jsme zatím koncepci zahraniční politiky neprojednávali, ale když ty dva dokumenty dáme vedle sebe, tak zjistíme, že jsou v naprosté kontradikci, že se prostě rozcházejí, že jiné priority má dokument koncepce zahraniční politiky a naprosto jiné priority má tento dokument. A vše pochází z toho, že vláda má špatně rozdělené kompetence, že nedodržela zásadu, kterou nám NATO téměř přikazuje. Doporučuji jet třeba na nějaký kurs, že tento dokument má zpracovávat Ministerstvo zahraničí. Kdyby vznikal ve stejné dílně jako koncepce zahraniční politiky, alespoň by byl podobný tomu, co Ministerstvo předkládá v současné době.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP