(15.00 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Cílem této diskuse je pokusit se upozornit veřejnost na to, o čem se tady vlastně hlasuje. A diskuse, která tady probíhá, to příliš neusnadňuje. Mnozí lidé si stále myslí, že se tady hlasuje o budoucnosti JZD, jiní si myslí, že se tady hlasuje o osudu soukromých zemědělců, jiní se domnívají, že tady jde o prosperitu celého českého zemědělství. O ničem takovém se tady nerozhoduje.

Rozhoduje se tady o jedné velmi prostinké větě, která je zakryta velmi složitým návrhem, ale její podstata je velmi průhledná. Ze zákona, pod donucením zákonem budou pohledávky splatné v letošním roce, v roce 1999, vyměněny za "cenné papíry" splatné za 20 let, zúročené dvěmi procenty. (Hlasy ze sálu: Dvěma procenty!) Dvěma procenty, děkuji za opravu. Paní kolegyně, promiňte mi mou pravopisnou chybu, ale vy se dopouštíte chyby mnohem zásadnější. Je nepochybné, že dvacetileté cenné papíry s takovýmto dvouprocentním zúročením v podmínkách inflace vysoce převyšujícím tuto částku, navíc učiněné ze zákona, jsou zásahem do vlastnických práv a dokonce, provedete-li si jednoduchý výpočet, ve své podstatě vyvlastněním.

Cílem diskuse, která tady probíhá, je objasnit veřejnosti, že v této sněmovně je, jak se ukazuje, nejméně 101 poslanců, kteří v roce 1999 považují za možné, aby zákonem byly desetitisíce lidí připraveny o svůj majetek. Snažíme se dosáhnout jediného - aby toto veřejnost věděla, aby věděla, kteří poslanci jsou ti, kdo pro takovou zvůli hlasovali. (Potlesk pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším přihlášeným je předseda poslaneckého klubu KSČM Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, ono opravdu jde možná o jednu nebo dvě věty, které se zakrývají ze všech stran, a to zakrytí tady předvedl např. kolega Kühnl. Pan kolega Tlustý ví velmi dobře, z čeho je složen transformační podíl, a kolega Kühnl na to narazil ve svém projevu také. To je totiž součást odpracované doby nejméně z 20 %, která je vložena do transformačního podílu. Já se tedy ptám na to, jakým způsobem chcete vyvlastňovat tu práci, jak si to představujete? Jakou představu máte o tom, že jde o vyvlastnění? Jak to chcete přirovnat k tomu, že podniky jako Poldi Kladno, ČKD Dopravní systémy, Lokomotivka - trakce, Tatra Kopřivnice, TOS Rakovník, Transporta Chrudim, Škoda Plzeň, Kozak Klatovy, Instav Brno, Zetor Brno nevyplácejí mzdy? Jakým způsobem to chcete přirovnat?

Ptám se tedy, kdo zavinil ten stav českého zemědělství? Byla to zemědělská družstva nebo ty transformované podniky? Anebo to bylo jiným způsobem? Jak se budeme tvářit na to, že jde nebo nejde o to, že jiné skupiny lidí se dostávají kroky managementů soukromých, polostátních, státních organizací do situací, kdy také nedostávají prostředky. Jsem přesvědčen o tom, že s vyvlastněním jde o falešnou argumentaci. Prostě nejde o to. Jde o náhradu za transformační podíl. Pan kolega Tlustý to velmi dobře ví, protože on byl tím, kdo se podílel na přípravě zákonů, které takto vznikly. Jsem přesvědčen, že je možné pro zákon, který vláda předložila, hlasovat, že je možné se za to postavit, a vůbec se nestydím za to, že ten zákon budu podporovat. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Vidím faktickou přihlášku pana kolegy Němce, po něm s řádnou přihláškou pan kolega Zuna.

 

Poslanec Stanislav Němec: Dámy a pánové, dovolte mi, abych jen krátce prostřednictvím pana předsedajícího odpověděl na otázku pana předsedy komunistického klubu Filipa, kdo zavinil tuto situaci. Zavinilo ji čtyřicetileté vládnutí komunistické strany v této zemi. (Potlesk zprava, pobavení a výkřiky zleva.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Formálně tlumočím stanovisko pana kolegy Němce panu kolegovi Filipovi. Uděluji slovo řádně přihlášenému poslanci Zunovi, nicméně, pane kolego, omlouvám se, s faktickou poznámkou pan kolega Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Krátká odpověď mému předřečníkovi. Doufám, že ji pan předsedající bude tlumočit správně: Quos deus vulperdere dementat. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jednacím jazykem této sněmovny je jazyk český, nikoli jazyk latinský. Kdo chce jednat ve svém jazyce mateřském, může požádat tlumočníka. Nevím, jestli vaším mateřským jazykem je latina. Slovo má pan kolega Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Pokud se hovoří latinou, dovolil bych se poznamenat: quod licet iovi, non licet bovi. A teď prosím jazykem českým a i kolegům komunistům srozumitelným. Pan kolega Filip se ptal, kdo způsobil kolaps našeho zemědělství. Já odpovídám jednoznačně: komunisté, protože všechno vyvlastnili, zemědělci ztratili vztah k půdě a všechno vypadá tak, jak je to teď. Věrni své tradici snaží se vyvlastňovat nyní podruhé, protože v tom mají skutečně praxi.

Na odpověď, kdo a proč nevyplácí mzdy v ČKD apod., potom podle filozofie předkladatelů tohoto zákona i pana kolegy Filipa by mohli zaměstnanci, kteří mají na svoji mzdu právní nárok, být vypláceni v podobě tzv. "cenných papírů" 20 let splatných s 2 % úroků. (Bouřlivý potlesk zprava.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Povinnost řídicího této schůze mi velí udělit slovo panu kolegu Ransdorfovi s faktickou poznámkou, nicméně upozorňuji, kdo chce hovořit jiným než českým jazykem, ať požádá o tlumočníka.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Respektuji plně váš názor, pane předsedající, ale vaším prostřednictvím bych předřečníkovi vzkázal, ať si dá ve svém latinském projevu do pořádku kvantity. (Pobavení v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli tlumočím panu kolegovi Zunovi vzkaz od pana kolegy Ransdorfa a také místopředsedy KSČM. Ptám se, kolegyně a kolegové, kdo ještě hodlá vystoupit. Pan předseda klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Nehodlám komentovat některé věci, které mi připadají přinejmenším mimo rámec rozpravy. Podotýkám, že jsem nikdy nikoho nevyvlastňoval, že jsem se nikdy na ničem takovém nepodílel a mám poměr k projednávané věci, protože mám nevyplacený transformační podíl z družstva po svých rodičích. To družstvo již neexistuje, nedostanu nic, já s tím počítám. Ale reálně vám říkám, že je složité, když tady hovoří ti, kteří mají poměr k věci a ten poměr k věci podle zákona o jednacím řádu ani neoznámí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Kováčik stahuje svoji přihlášku. O slovo se přihlásil pan ministr Fencl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, já se zdržím veškerých komentářů, jen bych si dovolil panu poslanci Němcovi sdělit informaci, že navrhované řešení se vůbec netýká soukromých zemědělců, pro které zákonodárce zvolil zcela jiný právní režim. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP