(pokračuje Kužvart)

Právě to, aby se privatizace týkala pozemků ve třetích zónách národních parků, jednoznačně odmítám. Finanční požadavky na státní rozpočet z důvodu zpětného odprodeje soukromými vlastníky určitých vybraných pozemků by také byly neodhadnutelné. Uvědomujeme si, že nyní by se privatizace týkala neodhadnutelné výměry pozemků ve třetích zónách národních parků a pokud by docházelo v budoucnu k jejich zpětnému nabízení státu, a takto tyto zpětné výkupy státem probíhají ve státech EU, docházelo by k tomuto zpětnému odkupu státem za cenu, která by byla řádově vyšší než původní kupní cena v nynější fázi privatizace tohoto prodávání zemědělských a lesních pozemků ve třetích zónách národních parků.

Chtěl bych zdůraznit, že toto se týká jak území Šumavského národního parku, kde je největší výměra, tak  Krkonošského národního parku a  Národního parku Podyjí. Převod pozemků by i zde v těchto parcích, v Národním parku Podyjí a Krkonošském národním parku, znamenal ohrožení předmětů ochrany některých lokalit a především permanentní a předem neodhadnutelné požadavky na státní rozpočet, na dnes neexistující kompenzace soukromým vlastníkům.

Resort životního prostředí počítá s pronájmem, a to i dlouhodobým, pozemků ve třetích zónách národních parků soukromým subjektům. Znovu tedy na závěr opakuji, že smyslem požadavku na vyloučení převodu pozemků v národních parcích je zabránit nutnosti každoročně vydávat předem neodhadnutelné částky v řádu desítek milionů korun na úhradu ekonomické újmy a zdržení se určitých činností. Rovněž je třeba vzít v úvahu, že se tak zamezí vynakládání investičních prostředků na zpětné odkupy privatizovaných pozemků, které by se pochopitelně uskutečňovaly nikoliv za tržní, ale za smluvní ceny, tedy za ceny až o dva řády vyšší, než byla jejich původní cena.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem rád, že jste vyslechli mé vystoupení, kdy podporuji pozměňovací návrh pana poslance Jaroslava Palase na změnu § 2 odst. 1 písm. k). Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vaše vystoupení otevřelo rozpravu, nicméně jen formálně, neboť žádnou přihlášku do ní nevidím. Tím ji tedy uzavírám. Prosím zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Jaroslava Pešána, aby nám ještě jednou oznámil postup při hlasování a potom přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim on i zástupce navrhovatelů vyjádřili.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi ještě říci pár vět, než vám navrhnu proceduru k vysvětlení tisku 31/4 a 31/5. Oba předložené tisky jsou naprosto identické, co se týče věcného obsahu. Rozdíl je v tom, že zatímco v tisku 31/4 je usnesení zemědělského výboru a za tím všechny pozměňovací návrhy podané ve sněmovní tisku 31/5 jsou tyto pozměňovací návrhy vždy za příslušnými paragrafy, za příslušným zněním usnesení zemědělského výboru.

Vydání tisku 31/5 bylo vedeno dobrými úmysly, ovšem ne každý dobrý úmysl má dobrý konec. Prosím vás, protože vzhledem k tomu, že v tisku 31/5 nejsou uvedena písmena a pořadová čísla u některých pozměňovacích návrhů, abychom pro toto hlasování použili tisk 31/4. Vždy vám oznámím písmeno, pořadové číslo i jméno poslance, který podal ten návrh a stranu tohoto tisku.

Tolik k vysvětlení a nyní vás ještě žádám o pozornost. Aby mohla sněmovna kvalifikovaně rozhodnout, navrhuji vám následující postup.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím všechny kolegy, kteří nevěnují dostatečnou pozornost slovům zpravodaje, aby pozornost zbystřili, neboť jde o velmi zásadní informaci.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Koncepce zákona se opírá o klíčovou tezi prodeje státní půdy fyzickým osobám se vztahem k hospodaření na zemědělské půdě. Několik pozměňovacích návrhů ohledně rozšíření na právnické osoby vůbec nebo právnické osoby specifikované by výrazně změnilo charakter zákona. Proto vám doporučuji o nich rozhodnout nejdříve. Dále bychom pokračovali podle pozměňovacích návrhů podaných k jednotlivým paragrafům k tisku č. 31/3, který máte v tisku, jak už jsem řekl, 31/4 pod písmenem a).

Ještě si vás dovoluji upozornit, že ve čtyřech až pěti případech bylo podáno více pozměňovacích návrhů k jednomu věcnému řešení. Já vás na ně a jejich rozdíly upozorním při projednávání příslušného paragrafu.

Takže, vážený pane předsedající, pokud nejsou námitky k takto navržené proceduře, můžeme přistoupit k hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nejprve se zeptám Poslanecké sněmovny, zda je zde někdo, kdo něco namítá proti postupu, který zvolil a navrhl pan zpravodaj. Vidím přihlášku pana poslance Mandíka.

 

Poslanec Josef Mandík: Pane předsedající, dámy a pánové, mám námitku proti tomu, že oficiálním tiskem byly vydány pozměňovací návrhy k tomuto tisku a pan zpravodaj navrhuje postupovat úplně podle jiného tisku. Myslím, že to není správný postup. Jestliže jsme dostali tiskem 31/5 pozměňovací návrhy, poslanci se na tento tisk předpokládám připravili, takže podle tohoto tisku by se mělo postupovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přiznám se, že mám názor velmi blízký panu poslanci Mandíkovi. Pokud jsme obdrželi tisk 31/5 s poznámkou verze pro hlasování, která přesně zachycuje jednotlivé úseky zákona včetně pozměňovacích návrhů, které se vztahují přímo k těmto úsekům zákona, je to verze velmi přehledná a snadno zorientovatelná, jestli mohu použít tento výraz. Postup podle jiného tisku při tak složité materii celé hlasování a proceduru velmi komplikuje. Ale je zde námitka proti postupu, který navrhoval pan zpravodaj, ještě mu dám možnost se vyjádřit.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Pane předsedající, rozumím této námitce, ale snažil jsem se vysvětlit hned v úvodu - a chtěl bych vaším prostřednictvím říci panu poslanci Mandíkovi, ještě jsem na to včera dokonce upozorňoval a on to dobře ví - že oba tisky jsou identické, co se týče znění pozměňovacích návrhů, i tisk 31/4 byl vydán jako pozměňovací návrh Josefa Luxe. Znovu upozorňuji, že tato procedura, kterou jsem navrhl - vzhledem k tomu, že budeme přeskakovat z paragrafu do paragrafu a že ve sněmovním tisku 31/5 nejsou u některých pozměňovacích návrhů pořadová čísla a my musíme vyjímat u některých hlasování jednotlivé pozměňovací návrhy - tak myslím a dovolím si vás, pokud schválíte můj postup, o tom přesvědčit při projednávání, že mnou navržená procedura bude přehledná.

Znovu zdůrazňuji, že oznámím před každým hlasováním, ke kterému paragrafu byl podán pozměňovací návrh, pod jakým písmenem, pod jakým číslem, kdo ho podal a na jaké straně sněmovního tisku 31/4 se tento pozměňovací návrh nachází.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, pane zpravodaji. Přece jen myslím, že by bylo vhodné nyní rozhodnout, protože rozumím námitce pana poslance Mandíka jako námitce dvojího druhu, nejprve proti postupu, který navrhoval zpravodaj, to je vzít za základ sněmovní tisk 31/4 místo tisku 31/5, to je první bod, a druhý bod postupovat v hlasování podle koncepce následující, nejprve tedy rozhodnout o všech pozměňovacích návrzích, které rozšiřují okruh osob z fyzických na právnické a poté hlasovat o zbytku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP