(pokračuje Langer)

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 191 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 192 se pro návrh vyslovilo 133, proti 40. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zpravodajce, děkuji navrhovateli. Tím jsme se vypořádali s bodem č. 47 schváleného pořadu schůze.

 

Dalším bodem je

 

48.
Návrh poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona
o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 31/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Josef Lux a zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jaroslav Pešán. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovních tiscích č. 31/4 a 31/5. Prosím pana poslance Jaroslava Pešána, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou nyní otevírám. Mám do ní pouze jednu písemnou přihlášku, a to pana poslance Václava Pícla.

 

Poslanec Václav Pícl: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že při přepisu mého pozměňovacího návrhu, který je uveden pod písm. M1, došlo k chybě, využívám možnosti rozpravy ve třetím čtení a navrhuji opravu legislativně technické chyby. Navrhuji toto nové znění: "§ 5, nový odst. 3 - dosavadní odstavce 3 a 4 označit jako odstavce 4 a 5." Dále následuje text, který máte uveden, v nezměněné formě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Předpokládám, že je to pozměňovací návrh, který je uveden v tisku 31/4 pod písmenem M. Předpokládám, že pan zpravodaj zaregistroval tuto legislativně technickou úpravu. Nyní dávám slovo panu poslanci Palasovi.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl požádat rovněž o legislativně technickou úpravu tisku 31/5. Text, který je na straně 5 tisku 31/5 pod bodem 1 zní: V § 2 odst. 1 písm. f) na konci doplnit slova "a veřejných vysokých škol". Požaduji opravit "v § 4 odst. 1 písm. e). Zbytek zůstává stejný.

Tuto věc jsem konzultoval se zpravodajem i s autory zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vidím souhlasné přitakání zpravodaje. Ptám se, kdo další má v úmyslu vystoupit. Žádnou další přihlášku do rozpravy nevidím. Rozpravu končím a dávám prostor pro vyslovení závěrečného slova zástupci navrhovatele panu poslanci Josefu Luxovi. Nemá v úmyslu vystoupit. Stejnou možnost dávám zpravodajům, nejprve zpravodaji zemědělského výboru panu poslanci Jaroslavu Pešánovi.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi v úvodu krátký exkurs do historie tohoto zákona. Chtěl bych vás upozornit, že tento poslanecký návrh poslanců Josefa Luxe a Pavla Peška přišel do prvního čtení do sněmovny pod č. 31 dne 25. 11. 1998. Byl přikázán zemědělskému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. V zemědělském výboru byl projednán na 8.schůzi dne 26. 1. 1999. Zemědělský výbor přijal usnesení č. 35. Ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.byl tento návrh zákona projednán na jeho 7.schůzi dne 20. 1. 1999 a tento výbor přijal usnesení pod č. 41, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 31/2.

Druhé čtení tohoto návrhu zákona proběhlo na této 10. schůzi dne 23. 3. 1999. Poslanecká sněmovna na tomto jednání schválila, že za základ pro předkládání pozměňovacích návrhů bude vzato usnesení zemědělského výboru č. 35, které bylo vydáno jako sněmovní tisk č. 31/3. Návrh na toto řešení jsem přednesl já jako zpravodaj se souhlasem obou navrhovatelů.

Ještě je třeba uvést, že do druhého čtení bylo předloženo usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 41 jako sněmovní tisk č. 31/2.

Během druhého čtení předložilo 12 poslanců celkem 66 pozměňovacích návrhů, které máte uvedeny v tisku č. 31/4 a 31/5. To je zatím vše.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní dávám možnost se závěrečným slovem vystoupit panu poslanci Františku Ondrušovi. Nemá v úmyslu vystoupit.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Ještě registruji přihlášku ministra životního prostředí pana Kužvarta, kterému samozřejmě jako osobě s přednostním právem vystoupit uděluji slovo. Jeho vystoupení otevírá již uzavřenou rozpravu v rámci třetího čtení.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážený pane předsedající, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, podporuji předložený pozměňovací návrh poslance Jaroslava Palase na změnu § 2 odst. 1 písm. k) navrhovaného zákona, aby byl vyloučen převod zemědělských a lesních pozemků nejen v národních přírodních památkách, ale i v národních přírodních rezervacích a především v národních parcích.

Jsem přesvědčen, že schválení zákona ve stávajícím znění by vedlo nejen ke značnému poškození národních parků a národních přírodních rezervací, ale zejména také k vysokým - předem neodhadnutelným - nárokům na státní rozpočet.

Prodej těchto pozemků do soukromého vlastnictví by měl následující ekonomické dopady:

1. Došlo by ke vzniku nároku na úhradu ekonomické újmy hospodařících subjektů za omezení vzniklá dodržováním požadavků orgánů ochrany přírody, přičemž vzhledem k nespecifikovaným podnikatelským záměrům budoucích vlastníků může jít - a to zdůrazňuji - o neodhadnutelné částky.

2. Vznik nároku na náhradu ekonomické újmy za zdržení se hospodaření na částech parcel, které nejsou v současné době z hlediska požadavků ochrany přírody ani z hlediska zemědělského vhodné k zemědělskému využívání, jako např. prameniště, mokřady, sukcesní plochy a pozemky, které tvoří kostru ekologické stability území.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP