Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Další písemnou přihlášku do podrobné rozpravy nemám, ale registruji přihlášku pana poslance Václava Pícla a uděluji mu slovo. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Václav Pícl: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, podávám pozměňující návrh na doplnění § 5 o nový odst. č. 3 v tomto znění:

"Na základě písemné žádosti právnické nebo fyzické osoby může fond převést bezúplatně zemědělské a lesní pozemky na tyto osoby, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech. Seznam těchto škol vydá vyhláškou příslušný ministr."

S doplněním tohoto § 5 je nutná i změna názvu této kapitoly § 5 na "Převod na obce, vlastníky staveb a zemědělské školy".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Píclovi. Nyní vidím přihlášku pana zpravodaje Pešána. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji. Já bych si také dovolil předložit několik pozměňujících návrhů.

V § 1 odst. 1 písm. a) místo legislativní zkratky "Fond" použít legislativní zkratku "Pozemkový fond" a tuto legislativní zkratku promítnout do textu celého zákona.

V § 2 v textu "poznámky pod čarou č. 4" doplnit slova "ve znění pozdějších předpisů". Ještě před písm. j) doplnit slova "zemědělské a ".

V § 4 odst. 1 písm. d) za slova "oprávněná osoba" doplnit slova "jejichž nárok vyjádřený v korunách činí nejméně 50 % ceny pozemku stanovené podle cenového předpisu". (§ 9).

V § 5 odst. 4 "podle odstavců 1 nebo 2" nahradit slovy "podle odstavců 1 nebo 3".

V § 7 odst. 3 slova "zájemci o koupi zemědělského pozemku mohou písemně požádat Fond" nahradit slovy "osoby uvedené v odstavci 1 mohou o koupi zemědělského pozemku požádat písemně Pozemkový fond".

V § 7 odst. 4 slovo "prodej" nahradit slovem "koupi".

V § 8 odst. 1 za písm. b) doplnit slova "a d)".

V § 8 odst. 2 ve větě první slovo "oznámí" nahradit slovem "zveřejní".

V § 9 odst. 1 vypustit větu, která zní: Je-li zhodnocen pozemek pronájemcem, cena bude vypočítána ze stavu před zhodnocením.

V § 10 odst. 2 odkaz na poznámku č. 27 uvést za slovo "věcné" a text poznámky formulovat takto: § 603 odst. 2 zákona 40/1964 Sb.

V § 10 odst. 3 vypustit slova "ani jinak majetkově zatížit".

V § 10 odst. 4 slovo "oznámí" nahradit slovem "ohlásí" a za slova "předkupního práva" vložit slova "jako práva věcného".

V § 11 odst. 1 slova "smlouvu o převodu zemědělských pozemků lze uzavřít pouze s osobou" nahradit slovy "kupní smlouvu nebo smlouvu o převodu zemědělských pozemků uzavře pouze s osobou".

V § 11 odst. 1 písm. c) na konci za slova "pro zprávu její daně z příjmů" doplnit "a daně z nemovitostí".

V § 11 odst. 3 slova "Fond předloží nabyvateli návrh smlouvy" nahradit slovy "Pozemkový fond předloží nabyvateli návrh kupní smlouvy".

V § 14 odst. 3 v první větě za slova "nabyvatel je povinen" vložit slova "při odstoupení od kupní smlouvy".

V § 16 slovo "výnosy" nahradit slovem "příjmy".

V § 17 odst. 1 v poslední větě za slova "správní hranici okresu" vložit slova "hranicí obce".

V § 19 nadpis nad § 19 zní "společná ustanovení".

V § 20 dosavadní text označit jako odst. 1 a doplnit nový odstavec 2, který zní:

Odstavec 2: Sdělení příslušných orgánů státní správy podle § 2 odst. 1 písm. a) - e) a g) - k) a potvrzení převodce podle § 2 odst. 1 písm. f) jsou přílohami návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu věcného práva do katastru nemovitosti.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Pešánovi. Další přihlášku do podrobné rozpravy mám. Přihlášenou je paní poslankyně Sehnalová. Prosím, můžete hovořit.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, navrhuji, aby v § 7 odst. 1 bylo vypuštěno písm. a), tj. text "oprávněným osobám" a dále písm. d), tj. text "osobám podle § 4 odst. 1 písm. a), které vlastní nejméně 10 hektarů zemědělské půdy v katastrálních územích obce nebo i v přilehlém katastrálním území, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Sehnalové. Další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím. Podrobnou rozpravu uzavírám.

Teď bych požádal pana zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval a zrekapituloval návrhy, poté dostane slovo, bude-li chtít, před případným hlasováním zástupce navrhovatele, ale nejprve bych prosil pana zpravodaje, jestli by zrekapituloval návrhy, o kterých bychom měli za malou chvíli hlasovat. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: V podrobné rozpravě padl návrh poslance Skopala, je vlastně opakováním návrhu z obecné debaty. Tento návrh zněl: vrátit výboru k novému projednání. O tomto návrhu bychom měli hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vidím mírně nesouhlasné stanovisko pana poslance a mám pocit, že v podrobné rozpravě skutečně dával návrh na odročení, ale prosím vás o stanovisko, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Omlouvám se. Je to tak. Návrh na odročení do doby, než bude projednáván vládní návrh zákona.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní se ptám zástupce navrhovatele pana poslance Luxe, jestli se chce vyjádřit. Nechce.

Kolegyně a kolegové, já vás v tuto chvíli odhlašuji a za krátkou chvíli budeme hlasovat o návrhu pana poslance Skopala. Prosím vás všechny o novou registraci. V hlasování pořadové číslo 21 rozhodneme o návrhu pana poslance Skopala na odročení projednávání tohoto návrhu do doby společného projednávání vládního návrhu zákona tohoto tématu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 21 a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. (Šum v sále. Hlasovací zařízení není zapojeno.)

 

Kolegyně a kolegové, zahájil jsem opět hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 95 poslankyň a poslanců, proti bylo 89.

 

Kolegyně a kolegové, tímto jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

Přecházíme k dalšímu bodu schváleného pořadu, kterým je bod číslo 2 - "Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 24 - druhé čtení".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP