Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mé tři návrhy patří do kategorie legislativně technických, nicméně si dovolím je přednést již v této chvíli.

1. V úvodní větě v části 3 je nezbytné doplnit výčet zákonů o zákon č. 169/98 Sb.

2. Pro jednoznačnou aplikovatelnost zákona č. 357/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doporučuji v části 3 ustanovení § 22 obecně vyjádřit obsah převodů navrhovaných k osvobození od daně z převodu nemovitostí a přesný název zákona citovat v poznámce pod čarou. Nové znění by tedy bylo: V § 20 odst. 6 písm. a) se za slovo "privatizaci, odkaz na poznámku pod čarou č. 9" připojují slova "a při převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu podle zvláštního předpisu, odkaz č. 9 A".

3. Tato připomínka se týká odkazu 9a. Doporučuji, aby odkaz 12d se nahradil odkazem 9a, který zní "9a - zákon č. …. Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Grůzovi. Slova se ujme pan poslanec Kvapil, připraví se pan poslanec Máče.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, přednesu celkem 5 pozměňovacích návrhů. Některé mají povahu legislativně technickou, jeden má i povahu věcnou.

1. V § 5 odst. 1 písm. a) navrhuji zrušit odkaz na poznámku pod čarou č. 1 a nahradit jej odkazem na novou poznámku, která zní "§ 139 A zákona č. 50/76 Sb."

2. V § 5 odst. 1 písm. b) doplnit za slovo "území" odkaz na poznámku pod čarou stejnou jako v § 5 odst. 1 písm. a).

3. V § 5 odst. 2 na konci věty slova "právní moci rozhodnutí o změně územního plánu nebo rozhodnutí o umístění stavby" nahradit slovy: "účinnosti obecně závazné vyhlášky obce po změně závazné části územně plánovací dokumentace nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby".

Územní plán obce, případně jeho změna, se vyhlašuje formou obecně závazné vyhlášky. Je nutné tento text takto nahradit.

4. V § 5 odst. 1 v první větě za slova "do jejího vlastnictví zemědělské pozemky" doplnit slova "v jejím katastrálním území".

Jde o to, aby bylo jednoznačné, že obci mohou být převedeny státní pozemky do vlastnictví jen v případě, že je to na jejím katastrálním území.

5. V § 5 odst. 1 v poslední větě před písm. b) doplnit písm. a). Mám za to, že je správné bezplatně převést na obce i ty pozemky, které jsou v intravilánu obce a jsou určeny územním plánem k zastavění.

To jsou moje pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kvapilovi. Slova se ujme pan poslanec Máče, připraví se pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, po svém prvním vystoupení bych rád shrnul dva návrhy, které bych zde předložil.

První návrh spočívá v úpravě předloženého textu, a to v § 5 odst. 3 doplnit za navrhované znění větu "Za nezbytně nutné zemědělské pozemky k provozu budov nebo staveb se považují i ty navazující pozemky, jejichž rozsah je nezbytný pro využití těchto budov a staveb."

Druhý návrh spočívá v tom, vypustit z navrhovaného znění paragrafu 7, a to z jeho označení, slova "vlastníky zemědělské půdy" a vrátit se tak k označení tohoto paragrafu jak byl formulován v původním návrhu pana poslance Luxe (tisk 31), a dále zcela vypustit navrhovaný odstavec d) v § 7, který nebyl rovněž zahrnut v původním návrhu pana poslance Luxe a byl do něj zřejmě předkladatelem doplněn.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní bude hovořit pan poslanec Zuna, připraví se pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Milan Zuna: U § 1 písm. a) text v závorce bude změněn takto: "dále jen zemědělské a lesní pozemky".

V § 4 za slovo "zemědělských" se vloží slovo "a lesních", takže věta bude znít: "Nabyvatelem zemědělských a lesních pozemků může být pouze…"

V § 17 odst. 3 bude následující změna: "Pro účely tohoto zákona se za součást lesního pozemku považují zastavěné lesní pozemky, oplocení a stavby účelových komunikací."

U § 10 pod čarou místo vyhlášky 178/94 Sb. bude správně vyhláška 279/97 Sb.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Zunovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pane předsedající, navrhuji pozměňovací návrhy v následujícím znění.

1. V § 4 odst. 1 nahradit písm. c) tímto zněním: "d) Právnická osoba, která prokáže, že je složena výlučně z fyzických osob uvedených v písm. a) a právnických osob složených výlučně z fyzických osob uvedených v písm. a), které mají sídlo na území České republiky".

2. V § 4 zrušit odst. 2 a dosavadní odstavec 3 označit jako odst. 2.

3. V § 7 nahradit nadpis tímto nadpisem: "Převody na samostatně hospodařící rolníky, vlastníky zemědělské půdy, společníky obchodních společností, členy družstev, oprávněné osoby a právnické osoby provozující zemědělskou výrobu.

4. V § 7 odst. 1 doplnit písm. e), které zní: "Právnickým osobám, které prokáží, že nejméně po dobu 24 měsíců před doručením žádosti o prodej Pozemkovému fondu provozují zemědělskou výrobu na pozemcích o výměře nejméně 10 ha v katastrálním území obce, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji".

5. V § 7 doplnit odst. 6, který zní: "Je-li některý ze zájemců uvedených v odst. 1 nájemcem prodávaných zemědělských pozemků, má před ostatními zájemci přednost do výše 70 % celkové výměry jím pronajatých zemědělských pozemků."

Dále bych chtěl dát pozměňovací návrh k § 7 C ve znění: "zájmovému občanskému sdružení a jejím členům se zemědělskou nevýdělečnou činností".

Nakonec navrhuji odročení návrhu zákona do doby projednávání vládního návrhu zákona o prodeji státní půdy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP